Ga naar de inhoud

Logistiek centrum

Een aantal (papier)bedrijven in Eerbeek heeft in het voorjaar 2016 een plan gevormd om een logistiek centrum te ontwikkelen. Aanvankelijk was het braakliggende Burgersterrein hiervoor in beeld. De ontwikkelmogelijkheden voor de industrie op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid zijn beperkt, maar de noodzaak voor uitbreiding is er wel. Deze ontwikkeling is namelijk van belang voor de werkgelegenheid. Op 3 juli 2017 is een intentieovereenkomst ondertekend voor onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Logistiek Centrum Eerbeek. Inmiddels is een perceel bij het industrieterrein Kollergang Zuid-West in beeld voor realisatie van een LCE.

n.b. in juni werd bekend dat Stora Enso voornemens is eind 2023 papierfabriek De Hoop Mill te sluiten. Deze ontwikkeling is reden dat het project LCE door de stuurgroep EL2030 tijdelijk een pas op de plaats maakt.

Kern van het initiatief (zoals vastgelegd in de intentieovereenkosmt) is het bundelen en uitbreiden van logistieke activiteiten. Een centrum dat van belang is voor de continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de papierindustrie. De betrokken partijen willen inzetten op verdere samenwerking, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan een beperking of zelfs afname van de milieubelasting worden bereikt.

In maart 2018 stelde gemeente Brummen het bestemmingsplan Eerbeek vast. Hierin was de mogelijkheid voor de bouw van een logistiek centrum op het Burgersterrein opgenomen. In september 2019 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) het planonderdeel ‘Burgersterrein’, waarop het LCE was voorzien. De Raad van State gaf in de uitspraak aan dat het bestemmingsplan gerepareerd moet worden.

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is afgesproken dat provincie Gelderland de opdracht van de Raad van State om de bestemming te repareren, op zich neemt. Provincie Gelderland repareert de bestemming via een provinciaal inpassingsplan (afgekort PIP). Een inpassingsplan is een bestemmingsplan van de provincie. In dit plan worden de kaders en randvoorwaarden voor de bouw van een logistiek centrum vastgelegd. 

Het laatste nieuws over dit project (waaronder het tijdelijk 'on hold zetten') leest u op deze pagina van het programma Eerbeek-Loenen 2030.