Ga naar de inhoud

PlanMER: basis voor de toekomst

Om te komen tot goede en toekomstbestendige bestemmingsplannen voor Eerbeek was een milieueffect-rapportage (MER) nodig. Hiermee wilden we ervoor zorgen dat de ontwikkelmogelijkheden voor de industrie én de rest van Eerbeek in balans zijn. In de afgelopen twee tot drie jaar hebben de gemeente Brummen en de provincie Gelderland hard gewerkt aan dit document. Dit in nauw overleg met betrokken partijen, zoals Omgevingsdienst Veluwe IJssel en bedrijven en inwoners van Eerbeek. Een conceptversie is op 22 september 2016 door de gemeenteraad besproken. Op basis van die bespreking en het tussentijdse advies van de commissie MER is het PlanMER in 2017 verder aangepast en afgerond. Het PlanMER heeft vervolgens onderdeel uitgemaakt van de stukken die horen bij het bestemmingsplan, dat in maart 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Onafhankelijk advies

Op donderdag 23 november 2017 heeft de commissie voor de m.e.r. een eindadvies over de milieueffectrapportage uitgebracht. Deze onafhankelijk en bij wet ingestelde instantie adviseert overheden over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. In het eindadvies over de effectrapportage voor Eerbeek constateerde de commissie dat er sprake is van een document dat goed is onderbouwd en daarmee een goede basis biedt om een besluit te nemen over het bestemmingsplan.

Scenario's onder de loep

De PlanMER neemt vijf verschillende realistische scenario’s voor de ontwikkeling van Eerbeek onder de loep. Hierbij zijn vooral de milieuaspecten onderzocht. Het gaat dan om gevolgen op het gebied van onder andere geur, verkeer, geluid, natuur, cultuurhistorie, duurzaamheid en economie. De PlanMER vergelijkt de alternatieven met de zogenaamde ‘referentiesituatie’. Dat is de situatie zoals die nu is in Eerbeek, plus nieuwe activiteiten die passen binnen de huidige ruimtelijke mogelijkheden of waarvoor al een vergunning is, zoals (delen van) de uitbreidingsplannen van papierproducenten DS Smith en Mayr Melnhof.

Voorkeursalternatief

College en gemeenteraad hebben in het najaar van 2016 variant 3C gekozen om als voorlopig voorkeursalternatief in het ontwerpbestemmingsplan voor Eerbeek op te nemen. Deze variant is daarna verder uitgewerkt en nader onderbouwd. Dit was nodig om de volgende stappen in de procedure te kunnen zetten. Dit is gebeurd door het ter visie leggen van het ontwerp PlanMER als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is daarmee een belangrijke onderligger voor het in maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan.

Vragen over de PlanMER procedure?

De m.e.r.-procedure is doorlopen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Brummen en de provincie Gelderland. Voor meer informatie over deze procedure kunt u contact opnemen met de heer J. Vermeij van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel 055-580 1705. De Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft voor de gemeente (het bevoegd gezag) de regie gehouden over het project.