Ga naar de inhoud

Tien opgaven

Het programma Ruimte voor Eerbeek staat voor een uitdagende en vooral ook samenhangende opgave: fysiek, economisch en sociaal. In het programma Ruimte voor Eerbeek onderscheiden we tien aparte gebiedsopgaven. Elke opgave levert een bijdrage aan een vitaal en toekomstbestendig Eerbeek. De tien deelopgaven kennen ieder hun eigen ontwikkeling, planning en participatietraject. Ook ligt er een duidelijke relatie bij diverse opgaven met het samenwerkingsproject Eerbeek-Loenen 2030.

Centrum

Deze deelopgave draait om winkels, commerciële dienstverlening, horeca, recreatie en toerisme, maatschappelijke functies en wonen. Een multifunctioneel gebied in het hart van Eerbeek.

Een toekomstbestendig en aantrekkelijk winkelgebied in Eerbeek vraagt om een compacter kernwinkelgebied. Dit staat beschreven in de Ruimtelijke Economische Visie voor het centrum van Eerbeek. De kern van de visie houdt in dat Eerbeek haar bijzondere verzorgingsfunctie moet zien uit te bouwen voor de eigen inwoners, inwoners van de omliggende regio én voor (de potentie aan) toeristen en recreanten. De keuzes die worden gemaakt in deze visie zijn verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan voor Eerbeek. Naast een geclusterd winkelaanbod is er ook plaats voor meer kwalitatief sterke daghoreca. Dit uiteraard in een prettig verblijfsklimaat van dat centrum. 

Logistiek Centrum

De opgave behelst het realiseren van een logistiek centrum op het Burgersterrein (LCE). Een aantal bedrijven in Eerbeek heeft het initiatief genomen voor het bundelen en uitbreiden van logistieke activiteiten op deze locatie. De mogelijkheden daartoe zijn opgenomen in het door de raad in maart 2018 vastgestelde bestemmingsplan.

 

Voor het onderzoek naar de mogelijkheden hiervan is door vijf partijen een intentieovereenkomst gesloten. Deze partijen zijn: de gemeente Brummen, de provincie Gelderland, Schotpoort Logistics en de papierfabrieken Mayer Melnhof en DS Smith. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het toepassen van duurzame oplossingen zowel voor de bouw van het LCE als in het kader van de mobiliteit.

 

 

Het logistiek centrum is van belang voor de continuïteit van de papierindustrie en daarmee voor het behoud van de werkgelegenheid in de regio Eerbeek. In samenhang met de realisatie van het LCE wordt ook de planontwikkeling van de stationsomgeving ter hand genomen. Hierbij wordt de ontwikkeling van toeristische en recreatieve mogelijkheden onderzocht. Belangrijk bij deze ontwikkeling is het realiseren van een goede ruimtelijke samenhang met het centrum en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het gehele centrum.

 

 

Zowel de plannen voor het LCE als voor de stationsomgeving maken onderdeel uit van het project Eerbeek-Loenen 2030 waarin de gemeente Brummen, de provincie Gelderland en het IKEL intensief met elkaar samenwerken.

Het logistiek centrum is belangrijk voor de continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de (papier)industrie en daarmee ook voor de lokale werkgelegenheid. Onderdeel van het initiatief is ook het inrichten van het stationsgebied als groen plein met ruimte voor bijvoorbeeld recreatie en toerisme (mogelijk een papiermuseum) en educatie (eventueel een opleidingscentrum op het vakgebied ‘papier’). Een kans om de stationsomgeving en daarmee de gehele centrumontwikkeling een impuls te geven. Een visitekaartje voor papierdorp Eerbeek.

Bedrijventerrein Eerbeek-Zuid

Het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid is cruciaal voor de bedrijvigheid en industrie in Eerbeek. In deze opgave hebben de mogelijkheden verankerd in het bestemmingsplan en de PlanMER met voorkeursalternatief 3C. Een bijzonder punt van aandacht blijft de ontsluiting van het bedrijventerrein op de provinciale weg N786. Deze ontsluiting is de levensader voor de industrie. Wij zullen ons in blijven zetten voor de meeste optimale oplossing.

Eerbeekse Beek

De Eerbeekse beek vormt een belangrijke DNA-streng van Eerbeek. Hoe deze beek weer de prominente plek geven in Eerbeek die ze verdient. Deze opgave heeft duidelijke relaties met de gebiedsopgave voor het centrum, bedrijventerrein Eerbeek-Zuid, Eerbeekse Enk en Oud-Eerbeek.

Eerbeekse Enk

De Eerbeekse Enk is een woonwijk, dat grenst aan het Eerbeekse industrieterrein Eerbeek-Zuid. Woningstichting Veluwonen heeft concrete plannen om alle sociale huurwoningen in deze wijk te slopen en nieuw te bouwen. De eerste stappen hierin zijn inmiddels gezet. Het bedrijf Mayr Malnhoff heeft anderzijds mogelijkheden voor bedrijfsuitbreiding. In het vastgestelde bestemmingsplan is in samenhang een goede oplossing voor deze beide ontwikkelingen gevonden.

Oud Eerbeek

Hoe moet het verder met ‘Oud Eerbeek’, een deel van Eerbeek dat te maken heeft met een hoge milieu-belasting. Dit komt tot uiting in de ligging in zone 6 van de geur- en geluidcontouren (PlanMER). We gaan een onderzoek starten naar het toekomstperspectief van dit gebied.

Oranje Nassauplein

In de Ruimtelijke Economische Visie zijn keuzes gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het Oranje Nassauplein. Daarin is de Stuijvenburchstraat aangewezen als kernwinkelgebied. Het Oranje Nassauplein blijft onderdeel van het centrum van Eerbeek. Aanwezige detailhandel, horeca en dienstverlening kan blijven bestaan op het plein.

 

Nieuwe scholen

Een dorp om in te wonen, te werken en te leven. Dat wil Eerbeek zijn. Daar hoort ook goed basisonderwijs bij, in een passende huisvesting. Daarom hebben we tien jaar lang met elkaar gewerkt aan de nieuwbouw van clusters van scholen en ruimte voor kinderopvang (onder de werktitel Integraal huisvestingsplan).

Eind 2015 hebben de Cornelis Jetsesschool (de Spr@nkel) en basisschool De Triangel hun intrek genomen in de nieuwe scholencluster aan de Beethovenstraat in Eerbeek. Ook een tweede clusterschool aan de Lorentzstraat is inmiddels een feit! De bouw van dit cluster is enige tijd uitgesteld vanwege de PlanMER.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2017 besloten tot verlening van de hogere waarden. Hiertegen is geen beroep ingesteld en daarmee was het besluit op 20 juni 2017 een feit.

Vrijkomende scholen

Met de bouw van nieuwe clusterscholen komen er diverse locaties vrij. Denk aan de plek waar de C. van Leeuwenschool, de Triangel en Enk waren gevestigd. Deze vrijkomende schoollocaties willen we gebruiken voor toekomstig woningbouw.

Lombok

De woonwijk Lombok ten noorden van Eerbeek is de uitbreidingswijk in Eerbeek. In de actuele plannen is voor deze wijk een belangrijke plaats ingeruimd om ook in de komende jaren nieuwe woningen te bouwen.