Ga naar de inhoud

Onroerende zaakbelastingen

De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gebruiken we voor de bekostiging van algemene uitgaven. 

Iedereen die een woning, een ander gebouw of een stuk grond bezit, betaalt onroerendezaakbelasting (ozb). Ook als gebruiker van een bedrijfspand betaalt u ozb. De belastingaanslag gaat naar degene die op 1 januari de eigenaar en/of gebruiker is. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de WOZ-waarde.

Tarief onroerende zaakbelastingen verhoogd

De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 besloten het OZB-tarief te verhogen. Hiermee kunnen we onze voorzieningen op peil houden en de reserves worden aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte of verhoging van het tarief is niet mogelijk, omdat het een raadsbesluit is.

Tarieven 2022

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven in 2022:

  • Woningeigenaren betalen 0,1398% van de WOZ-waarde van hun woning
  • Eigenaren van een niet-woning betalen 0,3484% van de WOZ-waarde
  • Gebruikers van een niet-woning betalen 0,2775% van de WOZ-waarde

Rekenvoorbeeld: voor een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, betaalt de eigenaar € 200.000 x 0,1398 : 100 = € 279,00 ozb 

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De aanslag onroerende zaakbelasting wordt gecombineerd met de WOZ-beschikking. Via deze beschikking wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Alle panden worden jaarlijks gewaardeerd.

Voor 2021 is de waarde bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2020 (waardepeildatum). De WOZ-waarde is gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de gemeente.

Het Kadaster en NVM publiceren gemiddelde regionale en landelijke percentages. Maar deze geven geen specifiek beeld van de woningwaarde, omdat deze cijfers niet maatgevend zijn voor de waarde van een individueel object. De huidige WOZ-waarde moet daarom worden beoordeeld op basis van verkoopcijfers rondom de waardepeildatum 1 januari 2020. Raadpleeg hiervoor het taxatieverslag.

De waarde van woningen is openbaar. Deze kunt u bekijken op de website van de Rijksoverheid: www.wozwaardeloket.nl.

Bij verandering van de woning

Voor 2022 is de waarde bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2021. Als een woning tussen deze waardepeildatum en het begin van het belastingjaar 2022 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering, wordt deze gewaardeerd naar de feitelijke toestand van het object op 1 januari 2022. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning, bijvoorbeeld na aankoop, is verbouwd of veranderd. Hierbij kunt u denken aan een aanbouw, plaatsen van een dakkapel, renovatie of uitbreiding anderszins.

Nieuwbouw

Een woning of bedrijfsruimte die op 1 januari 2021 nog in aanbouw was, wordt gewaardeerd op dat deel wat al gebouwd is inclusief de grondwaarde. Dit betreft de mate van gereedheid op 1 januari 2021.

Dijkwoningen en -percelen

Voor dijkwoningen en -percelen geldt een vrijstelling. Hier is rekening mee gehouden. Uit rechtspraak is gebleken dat de waterverdedigingsvrijstelling alleen geldt voor grond die op de dijk (oude keur: kernzone) ligt. De vrijstelling geldt dus alleen voor onbebouwde grond op de dijk (oude keur: kernzone) zelf.

De vrijstelling geldt niet voor:

  • opstallen en de ondergrond daarvan 
  • beschermingszones naast de dijk
  • overige grond naast de dijk.

Taxatieverslag

  • Woning: u kunt het taxatieverslag van uw  woning bekijken op mijnoverheid.nl. log in met DigiD, kies Wonen en daarna WOZ-gegevens.
  • Bedrijfspand: voor bedrijfspanden vraagt u hier het taxatieverslag op. U kunt inloggen met het aanslagnummer en het aanslagbedrag. Deze gegevens staan op de verzamelnota. 

Als u zich aanmeldt op www.mijnoverheid.nl dan ontvangt u een volgende aanslag digitaal.

Verkoop of verhuizing

Onroerende zaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de betalingsplicht en de hoogte van de aanslag. Bij verkoop van een pand wordt het OZB-bedrag via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Bezwaar

Denkt u dat de vastgestelde waarde niet correct is? Neem dan contact op met het team Belastingen. Mail naar belastingen@brummen.nl of bel met 0575-568 233. U krijgt dan snel antwoord op uw vragen. Een schriftelijke procedure kost meer tijd en kan daarmee vaak worden voorkomen. Besluit u om alsnog formeel bezwaar temaken? Dan moet u dat gemotiveerd binnen zes weken na dagtekening indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Brummen. Daarbij hoeft geen taxatierapport te worden opgemaakt. Bij een bezwaarschrift heeft dit meestal geen toegevoegde waarde.

Bezwaarafhandeling WOZ door ‘no cure no pay’ bureau

Bezwaar maken is niet moeilijk en kunt u prima zelf! Toch zijn er commerciële bezwaarmakers die adverteren dit ‘gratis’ voor u te doen. Op basis van no cure no pay. Dit is niet gratis. Want als de waarde verlaagd wordt, moet de gemeente hen betalen voor de proceskosten. Dat is al snel meer dan € 500 per bezwaar. Deze kosten betalen we met gemeenschapsgeld. Ze raken dus ook uw portemonnee. Bovendien moet u aan deze bureaus een machtiging afgeven. Let goed op waarvoor u deze afgeeft. Vaak machtigt u voor meer dan alleen bezwaar maken. Als u later toch besluit om de opdracht in te trekken, brengt het bureau de kosten bij u in rekening.

Let op: als u bezwaar maakt, moet u de aanslag wel gewoon betalen. U krijgt dus niet automatisch uitstel van betaling. U kunt dit wel aanvragen bij Cannock Chase Public.