Ga naar de inhoud

Onroerende zaakbelastingen

De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gebruiken we voor de bekostiging van algemene uitgaven. Voor de heffing van deze belastingen krijgen - als het gaat om woningen - alleen de eigenaren een aanslag.

Iedereen die op 1 januari van het jaar een pand in eigendom heeft is belastingplichtig. Voor niet-woningen wordt ook de gebruiker aangeslagen. Voor deze belasting is geen ontheffing of kwijtschelding mogelijk.

Tarieven 2019

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven in 2019:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,103%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,219% 
  • voor niet woningen: gebruikersbelasting 0,175% 

Rekenvoorbeeld: Voor een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, betaalt de eigenaar € 200.000 x 0,103 : 100 = € 206,- ozb.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De aanslag onroerende zaakbelasting wordt gecombineerd met de WOZ-beschikking. Via deze beschikking wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Alle panden worden jaarlijks gewaardeerd.

Voor 2019 is de waarde bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2018 (waardepeildatum). De WOZ-waarde is gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de gemeente.

Het Kadaster en NVM publiceren gemiddelde regionale en landelijke percentages. Maar deze geven geen specifiek beeld van de woningwaarde, omdat deze cijfers niet maatgevend zijn voor de waarde van een individueel object. De huidige WOZ-waarde moet daarom worden beoordeeld op basis van verkoopcijfers rondom de waardepeildatum 1 januari 2018 (zie taxatieverslag).

Sinds dit jaar is de waarde van woningen openbaar en kan iedereen dit zelf op de website van de Rijksoverheid opzoeken: www.wozwaardeloket.nl.

Bij verandering van de woning

Voor 2019 is de waarde bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2018. Als een woning tussen deze waardepeildatum en het begin van het belastingjaar 2018 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering, wordt deze gewaardeerd naar de feitelijke toestand van het object op 1 januari 2019. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning, bijvoorbeeld na aankoop, is verbouwd of veranderd. Hierbij kunt u denken aan een aanbouw, plaatsen van een dakkapel, renovatie of uitbreiding anderszins.

Nieuwbouw

Een woning of bedrijfsruimte die op 1 januari 2019 nog in aanbouw was, wordt gewaardeerd op dat deel wat al gebouwd is inclusief de grondwaarde. Dit betreft de mate van gereedheid op 1 januari 2019.

Dijkwoningen en -percelen

Voor dijkwoningen en -percelen geldt een vrijstelling. Hier is rekening mee gehouden. Uit rechtspraak is gebleken dat de waterverdedigingsvrijstelling alleen geldt voor grond die op de dijk (oude keur: kernzone) ligt. De vrijstelling geldt dus alleen voor onbebouwde grond op de dijk (oude keur: kernzone) zelf.

De vrijstelling geldt niet voor:

  • opstallen en de ondergrond daarvan 
  • beschermingszones naast de dijk
  • overige grond naast de dijk.

Taxatieverslag

Het taxatieverslag is van belang bij het beoordelen van de WOZ-waarde. Op dit taxatieverslag staan verkoopcijfers van woningen waarmee is vergeleken om de WOZ-waarde te bepalen. Deze vergelijkingsobjecten hoeven niet identiek te zijn. Met verschillen is rekening gehouden. Een vergelijking met de vorige waarde (percentage) is daarom niet juist. Benieuwd naar de onderbouwing van de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Vraag het taxatieverslag op.

Als u zich aanmeldt op www.mijnoverheid.nl, dan ontvangt u een volgende aanslag en het taxatieverslag digitaal.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Gemeenten verzenden ook WOZ-beschikkingen aan huurders van woningen. Dit hangt samen met het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Verkoop of verhuizing

Onroerende zaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de betalingsplicht en de hoogte van de aanslag. Bij verkoop van een pand wordt het OZB-bedrag via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Bezwaar indienen

Bent u van mening dat de vastgestelde waarde niet correct is? Neem dan contact op met het team Belastingen. Dat kan telefonisch of mail naar belastingen@brummen.nl. U krijgt dan snel antwoord op uw vragen. Een schriftelijke procedure kost meer tijd en kan daarmee vaak worden voorkomen. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient u binnen zes weken na dagtekening in bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Brummen. Overigens hoeft er voor een bezwaarschrift geen taxatierapport te worden opgemaakt. Bij een bezwaarschrift is dit niet persé van toegevoegde waarde.

Let op: heeft u een bezwaarschrift ingediend? Ook dan moet u de aanslag gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling, dan moet u hier een apart verzoek voor indienen bij Cannock Chase Public. Bekijk de verzamelnota van de aanslag voor verdere gegevens.

Heeft u een vraag over gemeentelijke belasting?

Neem dan contact op met team Belastingen via belastingen@brummen.nl of via telefoonnummer 0575-568 233.