Ga naar de inhoud

Onroerende zaakbelastingen

De opbrengsten van de onroerende zaakbelastingen gebruiken we voor de bekostiging van algemene uitgaven. Voor de heffing van deze belastingen krijgen - als het gaat om woningen - alleen de eigenaren een aanslag.

Iedereen die op 1 januari van het jaar een pand in eigendom heeft is belastingplichtig. Voor niet-woningen wordt ook de gebruiker aangeslagen. Voor deze belasting is geen ontheffing of kwijtschelding mogelijk.

Tarief onroerende zaakbelastingen verhoogd

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad de diverse tarieven voor de belastingaanslag vastgesteld. Zo heeft de raad, na een zorgvuldig voorbereidingstraject, op 21 november 2019 besloten het OZB-tarief extra te verhogen. Dit vanwege de financiële situatie van de gemeente. Dit heeft er mee te maken dat de lokale lasten in de gemeente Brummen de afgelopen 5 jaar juist zijn gedaald. Het is daarom noodzakelijk een inhaalslag te maken. Hiermee houden we de voorzieningen in de gemeente Brummen op peil en worden ook de reserves aangevuld. Bezwaar maken tegen de hoogte van het tarief is niet mogelijk, omdat het een raadsbesluit is.

Tarieven 2020

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven in 2020:

  • voor woningen: eigenarenbelasting 0,1361%
  • voor niet-woningen: eigenarenbelasting 0,2948% 
  • voor niet woningen: gebruikersbelasting 0,2354% 

Rekenvoorbeeld: Voor een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, betaalt de eigenaar € 200.000 x 0,1361 : 100 = € 272,20 ozb.

Waardering onroerende zaken (WOZ)

De aanslag onroerende zaakbelasting wordt gecombineerd met de WOZ-beschikking. Via deze beschikking wordt de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond vastgesteld. Alle panden worden jaarlijks gewaardeerd.

Voor 2020 is de waarde bepaald naar het waardeniveau op 1 januari 2019 (waardepeildatum). De WOZ-waarde is gebaseerd op gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkbare objecten in de gemeente.

Het Kadaster en NVM publiceren gemiddelde regionale en landelijke percentages. Maar deze geven geen specifiek beeld van de woningwaarde, omdat deze cijfers niet maatgevend zijn voor de waarde van een individueel object. De huidige WOZ-waarde moet daarom worden beoordeeld op basis van verkoopcijfers rondom de waardepeildatum 1 januari 2019. Raadpleeg hiervoor het taxatieverslag.

De waarde van woningen is openbaar. Deze kunt u bekijken op de website van de Rijksoverheid: www.wozwaardeloket.nl.

Bij verandering van de woning

Voor 2020 is de waarde bepaald naar waardepeildatum 1 januari 2019. Als een woning tussen deze waardepeildatum en het begin van het belastingjaar 2020 is veranderd door bijvoorbeeld een verbouwing of verbetering, wordt deze gewaardeerd naar de feitelijke toestand van het object op 1 januari 2020. De WOZ-waarde van een woning kan op die datum dus hoger zijn wanneer de woning, bijvoorbeeld na aankoop, is verbouwd of veranderd. Hierbij kunt u denken aan een aanbouw, plaatsen van een dakkapel, renovatie of uitbreiding anderszins.

Nieuwbouw

Een woning of bedrijfsruimte die op 1 januari 2020 nog in aanbouw was, wordt gewaardeerd op dat deel wat al gebouwd is inclusief de grondwaarde. Dit betreft de mate van gereedheid op 1 januari 2020.

Dijkwoningen en -percelen

Voor dijkwoningen en -percelen geldt een vrijstelling. Hier is rekening mee gehouden. Uit rechtspraak is gebleken dat de waterverdedigingsvrijstelling alleen geldt voor grond die op de dijk (oude keur: kernzone) ligt. De vrijstelling geldt dus alleen voor onbebouwde grond op de dijk (oude keur: kernzone) zelf.

De vrijstelling geldt niet voor:

  • opstallen en de ondergrond daarvan 
  • beschermingszones naast de dijk
  • overige grond naast de dijk.

Taxatieverslag

  • Woning: u kunt het taxatieverslag van uw  woning bekijken op mijnoverheid.nl. log in met DigiD, kies Wonen en daarna WOZ-gegevens.
  • Bedrijfspand: voor bedrijfspanden vraagt u hier het taxatieverslag op. U kunt inloggen met het aanslagnummer en het aanslagbedrag. Deze gegevens staan op de verzamelnota. 

Als u zich aanmeldt op www.mijnoverheid.nl dan ontvangt u een volgende aanslag digitaal.

WOZ-beschikking bij huurwoningen

Gemeenten verzenden ook WOZ-beschikkingen aan huurders van woningen. Dit hangt samen met het woningwaarderingsstelsel (WWS). De WOZ-waarde speelt een rol bij het bepalen van de maximale huurprijs van woningen. Dat is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor meer informatie raadpleeg uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.

Verkoop of verhuizing

Onroerende zaakbelasting betaalt u voor het hele jaar. Verkopen of verhuizen heeft geen gevolgen voor de betalingsplicht en de hoogte van de aanslag. Bij verkoop van een pand wordt het OZB-bedrag via de notaris met de nieuwe eigenaar verrekend.

Bezwaar

Denkt u dat de vastgestelde waarde niet correct is? Neem dan contact op met het team Belastingen. Mail naar belastingen@brummen.nl of bel met 0575-568 233. U krijgt dan snel antwoord op uw vragen. Een schriftelijke procedure kost meer tijd en kan daarmee vaak worden voorkomen. Besluit u om alsnog formeel bezwaar temaken? Dan moet u dat gemotiveerd binnen zes weken na dagtekening indienen bij de Heffingsambtenaar van de gemeente Brummen. Daarbij hoeft geen taxatierapport te worden opgemaakt. Bij een bezwaarschrift heeft dit meestal geen toegevoegde waarde.

Bezwaarafhandeling WOZ door ‘no cure no pay’ bureau

Er zijn bureaus die aanbieden om dit gratis voor u te doen. Hun inzet is echter niet gratis. Vaak moeten wij hen betalen voor de proceskosten. Per keer kan dit bedrag oplopen tot € 500,-- of zelfs meer. Deze kosten worden betaald van gemeenschapsgeld en raken dus ook uw portemonnee.

Let op: heeft u bezwaar gemaakt? Ook dan moet u de aanslag gewoon betalen. Wilt u uitstel van betaling, dan moet u hier een apart verzoek voor indienen bij Cannock Chase Public. Bekijk de verzamelnota van de aanslag voor verdere gegevens.