Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 10 januari 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Ontwerpbestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker

1. In voorbereiding op het bestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker geen milieueffectrapportage (MER) op te stellen.

2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker met als kenmerk NL.IMRO.0213.BPEECE420000-on01

3. Het ontwerpbestemmingsplan Stuijvenburchstraat - De Wasacker met kenmerk NL.IMRO.BPEECE420000-on01 voor zes weken ter inzage te leggen.

4. Op grond van artikel 55 Gemeentewet in samenhang met artikel 5.1, tweede lid onder b van de Woo geheimhouding op te leggen op de anterieure overeenkomst met kenmerk D391326, het collegebesluit anterieure overeenkomst met kenmerk D378857 en de financiƫle toelichting met kenmerk D395690.

 
2
Principeverzoek wijzigen bestemmingsplan Beekwal Eerbeek

1. In principe medewerking te verlenen aan een bestemmingsplanherziening voor de gefaseerde herontwikkeling van het terrein De Beekwal in Eerbeek aan de Derickxkamp 2 en 27 te Eerbeek. Daarmee wordt de bouw van 77 wooneenheden Beschermd Wonen en 30 appartementen mogelijk gemaakt.

 
3
Besluit aangaan convenant Regionaal Subsidiebureau Stedendriehoek Noordwest Veluwe in het kader van ESF + 2022 - 2027

1. Het convenant Regionaal Subsidiebureau Stedendriehoek Noordwest Veluwe met kenmerk D39731 aan te gaan.