Ga naar de inhoud

Omgevingswet

Als inwoner of ondernemer zult u in eerste instantie weinig merken van de Omgevingswet. Maar bij bouw- of verbouwplannen, het starten of uitbreiden van een bedrijf, verandert mogelijk de regelgeving. Ook het aanvragen van vergunningen of doen van meldingen verloopt anders. De Omgevingswet richt zich op de omgeving waarin mensen wonen, werken en ontspannen, en voegt oude wetten samen. Deze wet bevat regels voor wat zichtbaar, hoorbaar en ruikbaar is in de buitenomgeving. 

Kijk voor de laatste informatie over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid.

Wat betekent de Omgevingswet voor u als initiatiefnemer?

U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving, zoals het verbouwen van uw huis, het organiseren van een evenement, of het plaatsen van een loods naast uw bedrijfspand. Als initiatiefnemer moet u uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen, wat kan via het nieuwe Omgevingsloket.

Wat betekent de Omgevingswet voor u als belanghebbende?

Ook als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving, zoals buren die een garage willen bouwen of een bedrijf dat het kantoor wil vergroten, bent u belanghebbende.

Belangrijkste wijzigingen

  1. Omgevingsloket
    U kunt online een vergunning aanvragen, een melding doen, of aanvullende informatie doorgeven via het nieuwe Omgevingsloket.
  2. Omgevingsplan
    De bestemmingsplannen van onze gemeente worden omgevormd tot een omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek, maar ook regels voor geluid, bodem, en soms energiemaatregelen en duurzaamheid.
  3. Besluitvorming
    De Omgevingswet zorgt voor snellere besluitvorming over vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt, met een maximale beslistermijn van acht weken. Bezwaar en beroep zijn nog mogelijk. Complexere aanvragen vallen onder een uitgebreide procedure, waarbij de beslistermijn langer kan zijn.

Participatie

Een belangrijk uitgangspunt in de omgevingswet is participatie. De Omgevingswet verplicht initiatiefnemers om bij de aanvraag van een omgevingsvergunning aan te geven of zij omwonenden hebben betrokken bij hun plannen. Daarbij kan het gaan om een inwoner die een dakkapel wil plaatsen, maar ook om een projectontwikkelaar die appartementen wil realiseren of een ondernemer die haar bedrijfspand wil uitbouwen. Het is voor inwoners, ondernemers en organisaties meestal niet verplicht om omwonenden te betrekken bij ruimtelijke plannen. Maar als gemeente moedigen we initiatiefnemers aan om dat wel te doen. Als je de omgeving vroegtijdig betrekt, dan levert dat namelijk vaak betere plannen op. Bovendien kan het voorkomen dat er in een later stadium bezwaren worden ingediend. De gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wel verplicht is. Het gaat dan om grotere activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

De gemeente is verplicht om aan participatie te doen bij bijvoorbeeld de voorbereidingen van een omgevingsvisie of omgevingsplan. U wordt als inwoner met een plan of idee aangemoedigd om aan participatie te doen, maar u bent dat niet verplicht. Wij vinden het belangrijk dat initiatiefnemers en inwoners met elkaar in gesprek gaan. Heeft u een plan? Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een woning bouwen of misschien wel een zonneveld aanleggen? Of wilt u een boom kappen? Dan is het fijn om de omgeving te betrekken. 

Stappenplan

Wilt u aan participatie doen? Hoe u dat doet, ligt niet vast. We helpen u graag op weg met een stappenplan. Want het is altijd goed om rekening te houden met de mensen om u heen. Dat maakt het makkelijker om begrip en medewerking te krijgen voor uw plan.

Stap 1: bepaal de impact van uw plan

Wat zijn de gevolgen van uw plan voor de omgeving? Het maakt natuurlijk wat uit of u bijvoorbeeld een schuurtje in de tuin wilt bouwen of een groot zonneveld wilt aanleggen. En of uw plan overlast veroorzaakt voor anderen. Om de impact te bepalen, doet u gratis de impactscan.

Download het resultaat van uw impactscan, dan weet u later nog waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Stap 2: breng de omgeving in kaart

Wie hebben of krijgen er allemaal te maken met uw plan? Dit zijn de belanghebbenden of stakeholders. Denk aan omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen of bestuurders van overheden. Op de participatiekaart stap 2 met stakeholderslijst (pdf) vindt u een aantal voorbeelden. Hierop staat ook waarmee zij te maken kunnen krijgen. Het gaat dan niet alleen om overlast, maar ook om kansen. Misschien wil een buurman ook wel een dakkapel en kunnen jullie samen optrekken. Of biedt uw plan mogelijkheden voor meer groen in de wijk.

Stap 3: in gesprek met de participatiekaart

U weet nu de impact van uw plan. En wie ermee te maken hebben. Hoe meer impact uw plan heeft, hoe meer u moet doen om belanghebbenden te betrekken. Als u een schutting wilt plaatsen, is het waarschijnlijk voldoende om hier met de buren over te praten bij een kopje koffie. Bij grote plannen die gevoelig liggen, is meer nodig. Dan moet u misschien een informatiebijeenkomst houden voor de buurt. De participatiekaart voor stap 3 (pdf) helpt u op weg. Deze laat zien welke middelen u kunt inzetten om mensen te betrekken.

Schrijf op wat u doet om de omgeving te betrekken. En maak na afloop een verslag. Hierin schrijft u wat u heeft gedaan, hoe dat ging en wat de reacties waren. U bepaalt zelf hoe u dit participatieverslag vorm geeft.

 

Stap 4: vergunning aanvragen

De reacties van belanghebbenden kunnen u helpen bij het uitwerken van uw plan. Vervolgens kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voeg hierbij de impactscan, de lijst met stakeholders en het participatieverslag toe. Natuurlijk kunt u ook alvast in gesprek gaan met de gemeente over uw plannen vóórdat u een vergunning aanvraagt. Veel succes met uw plannen! Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Meer uitleg

Wilt u meer uitleg over de Omgevingswet? Bekijk dan het filmpje.