Ga naar de inhoud

Omgevingsvisie

Gemeente Brummen werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een visie over de fysieke leefomgeving en gaat over de lange termijn. We beschrijven wat belangrijk is volgens inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen in de omgeving waarin inwoners wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Daarin gaan we uit van de kernkwaliteiten en identiteit van onze gemeente. De woorden groen, ruimte en rust zijn hierbij belangrijk.

De omgevingsvisie geeft richting aan keuzes om deze kernkwaliteiten ook in de toekomst te behouden. De visie beschrijft een samenhang en is dus integraal. Alle ontwikkelingen vragen vanaf nu en in de toekomst ruimte. Ruimte is beperkt. Daarom denken we goed na over hoe we de ruimte kunnen inrichten. Zodat we het juiste doen voor de volgende thema’s: wonen, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, sociale samenhang, gezondheid, economie en erfgoed.   

De omgevingsvisie is onze basis en richting voor de fysieke leefomgeving. Hiermee geven we antwoord op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in de toekomst zijn? 

Hoe gaan we aan de slag?

De gemeente Brummen heeft in fase 1 van dit proces al het bestaande beleid bij elkaar gebracht. In fase 2 werken we aan het aanscherpen van ambities en doelen voor Brummen in de toekomst. We werken dit gebiedsgericht uit. In fase 3 leggen we de visie voor aan inwoners en daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De nieuwe omgevingsvisie omschrijft het verhaal van gemeente Brummen die klaar is voor de toekomst. 

Tijdens het traject halen we perspectieven en toekomstbeelden op bij inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen. Op deze webpagina kunt u alle informatie hierover terugvinden. 

Participatiemogelijkheden

Denkt u ook mee? 

We vinden het belangrijk om ook ideeën en kennis op te halen bij inwoners en ondernemers. Daarom organiseren we in 2024 verschillende participatiemogelijkheden, dat zijn manieren om als inwoner uw mening te geven over de omgevingsvisie. Hieronder een lijst met participatiemogelijkheden. Deze lijst krijgt regelmatig een update.

Inwonerspanel Brummen Spreekt

Vanaf 26 februari tot 20 maart 2024 hebben alle inwoners vanaf 16 jaar van de gemeente Brummen de kans gekregen om te vertellen wat voor gemeente Brummen in de toekomst moet zijn. Er was een vragenlijst beschikbaar via het inwonerspanel Brummen Spreekt. 

Lid worden van het panel?

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1200 panelleden. Iedere inwoner van de gemeente Brummen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Ongeveer driemaal per jaar kunnen panelleden hun mening geven over een actueel onderwerp, u dus ook. Inschrijven voor het inwonerspanel kan via www.brummenspreekt.nl.

Burgerklankbordgroep: het O-LAB

We hebben een burgerklankbordgroep opgericht met inwoners van gemeente Brummen: het O-LAB. Het O-LAB staat voor het Omgevingsvisie-Lab. In deze groep gaan we het hebben over de toekomst van de omgeving van onze gemeente. Het O-LAB is een groep met diverse inwoners uit gemeente Brummen. De diversiteit bestaat onder andere uit verschillende woonplaatsen, leeftijden en achtergronden. We bespreken onderwerpen die te maken hebben met de omgevingsvisie. En wat we belangrijk vinden in onze omgeving. 

Wat houdt het O-LAB in?

  • Actieve rol in visievorming: u krijgt de bijzondere kans om mee te denken en mee te praten over het beleid voor onze gemeente.
  • Onderzoek en diversiteit: O-LAB streeft naar een diverse groep van een beperkt aantal inwoners, elk met unieke perspectieven en ervaringen, om een brede vertegenwoordiging van onze gemeenschap te waarborgen.
  • Twee bijeenkomsten: deze vinden plaats op dinsdag 16 april 2024 en donderdag 20 juni 2024 in de avond en zijn volledig verzorgd.
  • Voorbereidend werk: om mee te doen aan O-LAB vragen we u de toegestuurde documenten te lezen. Dit zorgt ervoor dat we tijdens de bijeenkomsten goed kunnen samenwerken.   

Thematafels

Er komen veel thema’s samen, dat vraagt om een brede blik in samenwerking met gemeentemedewerkers, experts en externe stakeholders. Daarom organiseerde we van 29 januari t/m 7 februari thematafels. Daar gingen zowel interne beleidsmedewerkers als externe experts met elkaar in gesprek. De gesprekken gingen over de omgevingsvisie, waar per tafel een thema centraal stond. In totaal waren er tien tafelgesprekken met volgende thema’s: Vitaal Landelijk Gebied, duurzaam voedselsysteem, klimaat en CO2-neutraal, milieuambities, ruimte voor werkgelegenheid en bedrijvigheid, ruimtelijke kwaliteit, toerisme en recreatie, woningbouwopgave 2050 en bodem- en watersturend. 

Welke partners schoven aan bij de thematafels?

Verschillende partners schoven aan, in veel gevallen ook bij meerdere tafels. Gesprekspartners in deze fase van het proces zijn onder andere Waterschap Vallei en Veluwe, Omgevingsdienst Veluwe, BrummenEnergie, VisitVeluwe, Veluwe op 1, Regio Stedendriehoek, gemeente Rheden, Stichting Sportkompas, Veiligheidsregio, Noord- en Oost Gelderland, Landschapsnetwerk Brummen, Gebiedscoöperatie Zuidelijke IJsselvallei, Klompenpaden, IVN Eerbeek, Faunusnature, Veluwonen, Versnelling Biobased bouwen, Van Wanrooij, IKEL, STEC, Lambertz en Visser, Gelders Genootschap, Harmonische architectuur, Buro Maan, IJsselmarke, Bekenstichting, GGD en LTO. 

Wat was het doel van de thematafels?

Het doel van de bijeenkomsten was om met een groep kennishouders te brainstormen over ambities en doelen voor de toekomst van de fysieke leefomgeving van gemeente Brummen. Ter voorbereiding ontvingen alle deelnemers aan de thematafel vooraf een informatiebrief. Hierin stonden landelijke en lokale trends, cijfers en opgaven benoemd rondom het thema. Er is verwezen naar bestaand beleid en er werden visievragen beschreven om alvast over na te denken. Om iedereen uit te dagen en rekening te houden met verschillende belangen en scenario’s hebben we gewerkt met de people, planet en profit- benadering. Tot slot hebben we de bevindingen aan elkaar gepresenteerd en hier soms nog over doorgepraat.  

Wat is het vervolg?

In een volgende fase werken we deze doelen en ambities gebiedsgericht uit. Dit komt samen in een ruimtelijke puzzel en dan wordt duidelijker welke keuzes gemaakt moeten worden. Niet alles kan, niet alles kan overal. Waar geef je dan als gemeente de voorkeur aan en vooral waarom? We denken goed na over dit soort vragen. Input uit de thematafelgesprekken, samen met andere participatievormen, vormen een belangrijke basis voor de omgevingsvisie. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden en het vervolg van het proces volgen. Hier vindt u ook informatie over hoe u zelf mee kunt denken en praten over dit onderwerp!  

Animatie omgevingsvisie en omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over omgevingsvisie en omgevingsplan. Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.