Ga naar de inhoud

Omgevingsplan Kleine Kernen

Vanaf 1 januari 2024 geldt in Nederland de Omgevingswet. In deze wet zijn verschillende bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu gebundeld. Het doel is eenvoudigere regelgeving en meer ruimte voor initiatieven op het gebied van bouwen en het gebruik van de leefomgeving.

De Omgevingswet verplicht gemeenten om voor het grondgebied een omgevingsplan op te stellen. Een omgevingsplan bevat regels en afspraken over de inrichting van de fysieke leefomgeving, zoals gebouwen, wegen, natuur en water. Het omgevingsplan vervangt bestemmingsplannen, verordeningen en andere regelingen voor de fysieke leefomgeving. In het omgevingsplan staan regels voor bijvoorbeeld het bouwen en gebruiken van grond en de bescherming van het milieu.

Van start met de kleine kernen

Wij stellen het omgevingsplan stapsgewijs op, voor steeds een ander deel van de gemeente. We beginnen met een plan voor de vier kleine kernen: Empe, Hall, Leuvenheim en Oeken. Hier gelden nu de regels uit het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen’. In het omgevingsplan worden deze regels aangepast en aangevuld, zodat ze voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet. We gaan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken en richten ons op het vastleggen van de bestaande (en toegestane) gebruiks- en bouwmogelijkheden.

Stap voor stap

Adviesbureau SAB helpt ons bij het opstellen van het omgevingsplan. Om tot een definitief en vastgesteld omgevingsplan te komen, doorlopen we verschillende stappen. Hieronder bespreken we deze stappen en hoe en wanneer inwoners betrokken worden.

Stap 1: Inventarisatie

We starten met een inventarisatie van alle zaken die van belang zijn voor het omgevingsplan. Dit zijn bijvoorbeeld de bestaande situatie, de huidige (bestemmingsplan)regels, het geldende beleid en de wetgeving. We maken onder andere een kaart waarop iedereen kan zien wat de belangrijkste regels zijn op zijn eigen gronden. Wanneer dit niet klopt met de werkelijke situatie, dan kunt u hierop reageren. De kaart kunt u online bekijken. U wordt daarnaast uitgenodigd voor een informatieavond hierover. Wij nemen uw reactie mee in de inventarisatie. De resultaten van de inventarisatie worden vastgelegd in een inventarisatienota.

Stap 2: Nota van uitgangspunten

Voor de invulling van de regels van het omgevingsplan moeten we als gemeente keuzes maken. We leggen deze keuzes vast in een nota van uitgangspunten. De nota van uitgangspunten vormt hiermee de basis voor het omgevingsplan. De concept nota van uitgangspunten wordt ter inzage gelegd. Wanneer u hier vragen of opmerkingen bij heeft, dan kunt u hierop een reactie indienen.

Stap 3: Omgevingsplan

Op basis van de nota van uitgangspunten stellen we het omgevingsplan op. Het omgevingsplan doorloopt een wettelijke procedure. Het wordt op de website van het Omgevingsloket gezet en iedereen kan het plan hier bekijken. U krijgt vervolgens de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het plan. We beantwoorden de zienswijzen en mogelijk passen we op basis hiervan het omgevingsplan aan.

Uw hulp is nodig

Omdat we een nieuw plan moeten maken, willen we ook goed kijken naar de huidige situatie. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Wij hebben een bestand gemaakt op basis van meerdere bronnen om het huidige gebruik in kaart te brengen. Maar we willen graag uw input om ervoor te zorgen dat deze correct is.

Binnenkort volgt op deze pagina meer informatie over het doorgeven van opmerkingen of voor het aanmelden van een spreekuur.

Vervolg stappen

Nadat de gegevens door u gecontroleerd zijn, maken wij een nota voor het college en de gemeenteraad. Deze nota vormt de basis voor de rest van het proces. U kunt de voortgang volgen via deze pagina.

Animatie omgevingsvisie en omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsvisie en omgevingsplan. Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.