Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 17 januari 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Reizigerstarieven vraagafhankelijk vervoer 2023 Plus OV
  1. De tarieven vraagafhankelijk vervoer voor het jaar 2023 vast te stellen conform het document met kenmerk D398812.
 
2
Kaders en plan van aanpak rechtmatigheidsverantwoording college 2023

1. Instemmen met de kaders en plan van aanpak voor invoering van de rechtmatigheidsverantwoording college vanaf 2023 zoals opgenomen in bijlage D398914 Memo rechtmatigheidsverantwoording college 2023.

2. Instemmen met het opnemen van een incidenteel budget van € 20.000 in de 1e bestuursrapportage 2023 voor de externe begeleiding bij de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording college 2023.

 
3
Omgevingsvergunning voor kappen van bomen in verband met realisatie flexwoningen De Veldkant

1. Omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 4 eiken op de percelen Hall-E-7244 en Hall-E-6924 (plaatselijk bekend als sportpark De Veldkant in Eerbeek);

2. Met toepassing van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo) te besluiten om de omgevingsvergunning per direct in werking te laten treden.

 
4
Samenwerkingsovereenkomst inzet verhuiscoach

1. De samenwerkingsovereenkomst 'Inzet Verhuiscoach Brummen Zutphen' met documentnummer D397474, aan te gaan.

 
5
Principeverzoek bestemmingsplanwijziging buitenplaats Reuversweerd

1. in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van initiatiefnemer tot het voeren van een planologische procedure om transformatie van de buitenplaats Reuversweerd naar de functie landgoed/buitenplaats met het Huis voor Gesprek en Reflectie als economische drager.

2. In te stemmen met behoud van 3 van de 10 woonbestemmingen.

3. In principe medewerking te verlenen aan het voeren van een planologische procedure in het kader van de rood-voor-rood regeling voor 3 wooneenheden in de zoekgebieden kleine kernen, mits de opgaves op deze locatie(s) kwalitatief kunnen worden ingepast en passen bij het stedebouwkundige patroon;

4. In principe medewerking te verlenen aan het oprichten van solitaire gastenverblijven voor bezoekers van het Huis van Gesprek en Reflectie binnen het aangegeven zoekgebied op de buitenplaats, waarbij de gastenverblijven ingepast worden in de omgeving;

5. Kennisnemen van de volgende voorwaarden aan deze besluitvorming:

- dat Rijkswaterstaat instemt met realisatie van nieuwe bouwwerken en opgaande beplantingen; - dat bijj de uitwerking van de verduurzamingsopgave rekening wordt gehouden met de monumentale waarden en belangrijke zichtlijnen;

- dat een nadere uitwerking van de plannen voor Reuversweerd van een positief advies wordt voorzien door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

- dat een nadere uitwerking plaatsvindt van de openbaar/privegedeelte van het landgoed en openstelling(en) en maatschappelijke functies als educatiedoeleinden.

 
6
Versneld van het gas af maatschappelijk vastgoed 2023
  1. Het gemeentehuis, koetshuis, brandweerkazernes, wagenloods, werkplaats, Kollergang, Rhienderoord en Servicepunt voor gemiddeld 94% energieneutraal te maken door het nemen van (extra) verduurzamende maatregelen.
  2. Hiervoor een aanvullend investeringskrediet van € 2.314.000 beschikbaar te stellen.
  3. De aanleg, exploitatie, rentelasten en afschrijvingen te dekken uit de besparing op energiekosten.