Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 24 januari 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vaststelling bestemmingsplan Woonlandgoed de 4 eiken

- In te stemmen met de Nota van beantwoording van zienswijzen voor het bestemmingsplan "Woonlandgoed de 4 eiken" (D399744).

- het bestemmingsplan “Woonlandgoed de 4 eiken” met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700070-va01, gewijzigd vast te stellen.

- Geen exploitatieplan vast te stellen.

 
2
Toelichting op artikel 4:23a van de APV

Toelichting op artikel 4:23a van de Algemene Plaatselijke Verordening 2019 Gemeente Brummen vaststellen.

 
3
Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Loenenseweg 67 te Eerbeek

1. De gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan "Loenenseweg 67" metidentificatienummer NL.IMRO.0213.BPEEKOM300009-va01 ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en publicatie.

2. De gemeenteraad voor te stellen voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wro op te stellen.

 
4
Externe dienstverleningsovereenkomst Regionaal Archief Zutphen 2023-2025

1. De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de gemeente Zutphen aan te gaan voor de periode 2023-2025 voor het beheren van archiefbescheiden van de gemeente Brummen door het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) conform het document met kenmerk D399535.

 
5
Regionale Woondeal 2022 t/m 2030

1. Het college besluit de Regionale woondeal 2022-2030 Regio Stedendriehoek – Gelderland c.q. de prestatieafspraken met het Rijk aan te gaan.

2. Machtigen van de wethouder Wonen om te stemmen in het P-beraad van de regio Stedendriehoek.

3. Op dit besluit een embargo leggen tot het moment van besluitvorming door het Dagelijks Bestuur van de regio Stedendriehoek.