Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 31 januari 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Onttrekking aan de openbaarheid deel perceel gemeente Hall sectie E nummer 6782
 

De gemeenteraad voor te stellen om een gedeelte van perceel gemeente Hall sectie E nummer 6782 aan De Wasacker in Eerbeek te onttrekken aan de openbaarheid.

2
Grondprijzenbrief 2023

De Grondprijzenbrief 2023 (kenmerk D399662) vast te stellen.

 
3
De Raad voor te stellen het Paraplubestemmingsplan "Landschapselementen Buitengebied" vast te stellen.

1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen (D397919) voor het paraplubestemmingsplan "Landschapselementen Buitengebied".

2. De gemeenteraad voorstellen om het paraplubestemmingsplan "Landschapselementen Buitengebied" met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700086-va01 gewijzigd vast te stellen.

3. De gemeenteraad voorstellen voor deze ontwikkeling geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wro vast te stellen.

 
4
Correctie tarief Pleegzorg 2023

1. De tarieven voor de producten Pleegzorg en Pleegzorg LVB uit de regionale Raamovereenkomst Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ te corrigeren.

2. De gecorrigeerde tarieven voor Pleegzorg met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen.