Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 14 maart 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Omgevingsvergunning Arnhemsestraat 50 (vm. Aldi-locatie) in Brummen

1. De omgevingsvergunning te weigeren voor de activiteit bouwen voor het realiseren van 12 appartementen op het perceel Arnhemsestraat 50 in Brummen (vm. Aldi-locatie).

 
2
gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten van Gelderland en algemeen bestuur waterschap Vallei en Veluwe 15 maart 2023

1. De in de bijlage 1 genoemde personen benoemen voor het Gemeentelijk Stembureau (GSB) van de gemeente Brummen voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland en voor het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe.

2. Alle in dienst zijnde medewerkers van de gemeente Brummen benoemen als ondersteuners van het Gemeentelijk Stembureau (GSB)

3. De tijdstip en plek van de zitting van het GSB vaststellen op 16 maart 2023, 10.00 uur, Engelenburgerlaan 31 te Brummen (gemeentehuis)

4. De in de bijlage 2 genoemde lokalen aan te wijzen als stemlokalen voor de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland en voor het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe.

5. Het benoemen van voorzitter, plaatsvervangend. voorzitter, (reserve-)leden van het GSB en ondersteuners bij volgende verkiezingen te mandateren aan de Vakspecialist A Burgerzaken

 
3
Adviesnota beslissing op bezwaar handhavingsbesluit Rembrandtlaan 6
  1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren;
  3. het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen.
 
5
Concept Visie op Sport en Bewegen

1. In te stemmen met de concept Visie Sport en Bewegen en deze vrij geven voor een brede bespreking (met gemeenteraad en sportaanbieders);

2. De voorkeur uit te spreken voor Variant 2;

3. Voor een termijn van drie jaar + 0,4 fte toe te voegen aan de formatie voor verenigingsondersteuning (in totaal is dan 1,0 fte beschikbaar). Deze tijdelijke formatie-uitbreiding is gericht op het inzichtelijk krijgen van de langjarige meerwaarde en omvang aan verenigingsondersteuning en op welke wijze deze gefinancierd kan worden (waarbij ook cofinanciering vanuit sportaanbieders moet worden verkend);

4. De dekking voor deze + 0,4 fte via de 1e Burap 2023 te verantwoorden en vervolgens voor 2024 en 2025 de financiering op te nemen in Perspectiefnota;

5. In te stemmen met de raadsinformatiebrief (D403035);