Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 16 mei 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Voorlopige jaarstukken 2022 VNOG, concept programmabegroting 2024-2027
 1. de voorlopige jaarstukken 2022 VNOG (Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland) ter kennisname door te sturen naar de raad;
 2. de concept programmabegroting 2024-2027 door te sturen naar de raad om gelegenheid te bieden een eventuele zienswijze in te dienen;
 3. de raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2024-2027: "De opgenomen investeringen spreiden over een langere periode dan 2024-2027 (onder de voorwaarde dat de wettelijke uitruk- en reactietijden en de veiligheid niet in het geding komen) en daarmee de stijging van de gemeentelijke bijdrage temporiseren."
 
2
Budgetaanvraag ivm noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes

1. Voor de noodzakelijke aanpassingen van twee brandweerkazernes een krediet van € 388.571 beschikbaar te stellen.

 
3
Perspectiefnota 2024-2027

De Perspectiefnota 2024-2027 als uitgangspunt voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 vast te stellen.

 
4
Plaatsen ondergrondse container voor restafval

1. De volgende locaties aan te wijzen voor het plaatsen van ondergrondse container voor restafval op grond van artikel Artikel 3.4.3 Verordening Afvalstoffen gemeente Brummen:

 1. Eerbeek - Hoek Doornbosch Hofstede/Molenaarserf
 2. Eerbeek - Hoek Charlotte van Bourbonlaan/Gravin van Burenlaan
 3. Eerbeek - Hoek J.D. van der Waalstraat/Kloosterstraat
 4. Brummen - Hoek Kruisenkstraat/De Hilde
 5. Brummen - Hoek J.H.A. Schaperstraat/Troelstralaan
 6. Brummen - Cromhoutstraat tegenover te bouwen appartementencomplex
 7. Brummen - Veengat bij nieuw te bouwen appartementencomplex
 
5
Vaststelling bestemmingsplan 'Energietransitie Servicestation en appartementencomplex'
 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan 'Energietransitie Servicestation en appartementencomplex' met als kenmerk NL.IMRO.0213.BPBRKOM100011-va01 gewijzigd vast te stellen;
 2. De raad voor te stellen om de beeldkwaliteitsplannen voor de locaties van het appartementengebouw (D407260) en het nieuwe tankstation (D407261) vast te stellen;
 3. De raad voor te stellen om geen exploitatie vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 
6
Aanwijzen monumentale status Weg naar het Ganzen Ei 10

1. boerderijcomplex t Heyendaal (Weg naar Ganzen Ei 10 te Brummen) voorlopig aan te wijzen als gemeentelijk monument

 
7
Rechtmatigheidsverantwoording college: vaststelling verordeningen art. 212, 213 en 213a en nota misbruik en oneigenlijk gebruik

1. De Nota misbruik en oneigenlijk gebruik (D403615) met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen;

2. Het Fraudebeleid en frauderisico analyse (D407091) met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen;

De raad voor te stellen:

 1. De Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) gemeente Brummen (D405804) met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen;
 2. De Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) gemeente Brummen (D405806) met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen;
 3. De verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (artikel 213a Gemeentewet) gemeente Brummen (D405807) met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 vast te stellen;
 
8
1e Bestuursrapportage 2023
 1. De 1e bestuursrapportage 2023, met documentnummer D407739, vast te stellen inclusief de daarin genoemde mutaties op de investeringen en de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.
 2. De begrotingswijziging, zoals opgenomen in bijlage 3 van de 1e bestuursrapportage 2023, vast te stellen.
 
9
Zienswijze concept-Programmabegroting 2024 GGD NOG

1 De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de concept-Programmabegroting 2024 van de GGD NOG (D406863)

 
10
Fusie-effectrapportage Sterrenbeek en Spr@nkel

1. Een positief advies uit te brengen over de concept fusie-effectrapportage (FER) van Stichting Archipel Onderwijs voor de voorgenomen scholenfusie van Kindcentrum Sterrenbeek en OBS Spr@nkel in Eerbeek.

2. Door middel van bijgaande raadsinformatiebrief de gemeenteraad ook vast te informeren over deze ontwikkeling (D406927).

 
11
Begroting 2024-2027 Tribuut

1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-toekomstplan en de begroting 2024-2027 Tribuut

 
12
Wijziging Afvalstoffenverordening

1. In te stemmen met de gewijzigde Afvalstoffenverordening 2023;

2. De verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad;

3. Per 1 januari 2024 het Opt-In systeem in te voeren voor het aanbieden van ongeadresseerd drukwerk.

 
13
Instemmen met raadsvoorstel routekaart Wonen

Instemmen met het gewijzigde raadsvoorstel D405217 en concept raadsbesluit routekaart Wonen.