Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 24 oktober 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vaststelling bestemmingsplan "Brummen, Hazenberg ong."

1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "Brummen, Hazenberg ong." met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028-on01 vast te stellen.

2. De raad voor te stellen om voor het bestemmingsplan "Brummen, Hazenberg ong." met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBRKOM100028-on01 geen exploitatieplan op te stellen.

 
2
Protocol Calamiteiten Sociaal Domein (2023) Calamiteitenprotocol Maatschappelijke Onrust (2023)

1. Het bijgevoegde Protocol Calamiteiten Sociaal Domein vaststellen (D411315).

2. Het bijgevoegde Calamiteitenprotocol Maatschappelijke onrust vaststellen (411316).

3. Het in 2017 vastgestelde draaiboek “Calamiteiten Sociaal Domein en Maatschappelijke onrust’ (INT16.3397) intrekken

 
3
Integraal Huisvestingsplan
  1. Het Integraal Huisvestingplan (IHP) PO en (V)S) 2024-2039 vast te stellen (D419421)
  2. € 765.625 als investeringskrediet beschikbaar te stellen in 2024 voor uitbreiding de Enk in Eerbeek met 175m2.
  3. € 1,1 miljoen geoormerkt investeringskrediet beschikbaar te stellen voor aanpassingen/uitbreidingen aan de schoolgebouwen die benodigd zijn voor uitvoering van meer inclusiever onderwijs.
  4. In de toekomst extra uitbreiding van kinderopvangruimte te realiseren waar dat in een Integraal Kindcentrum (IKC) noodzakelijk is.
  5. € 77.500 in de begroting op te nemen als onderzoeksbudget voor het uitvoeren van enkele vervolg- en haalbaarheidsonderzoeken in de periode 2024-2027.
  6. Voor de jaren 2024 en 2025 € 13.400 per jaar in de begroting op te nemen voor het aanstellen van een gezamenlijk met het onderwijs aan te stellen kwartiermaker Rijke Schooldag.
  7. Structureel € 15.000 per 4 jaar in de begroting op te nemen voor bijstelling van het IHP inclusief het opstellen van tussentijdse nieuwe leerlingenprognoses.
  8. Kennis te nemen van het 40-jarig meerjaren investerings- en reserveringsoverzicht IHP Brummen (D419381) en te besluiten vooralsnog de dotatie van € 550.000 per jaar te handhaven.
 
4
Ter inzage ontwerpbestemmingsplan Windheuvelstraat 11

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingplan "Windheuvelstraat 11" met het kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700067-on01 en deze vrij te geven voor publicatie en terinzagelegging;

2. De planschadeovereenkomst met het kenmerk D418544 en de anterieure overeenkomst met het kenmerk D418543 aan te gaan.

 
5
Afwijking planologisch strijdig gebruik Van Limburg Stirumplein 7-8

1. Tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan voor een periode van maximaal 3 jaar (op grond van artikel 4, lid 11 van bijlage II Besluit Omgevingsrecht)

2. Af te wijken van het aanbestedingsbeleid, conform artikel 3.7 afwijkingsbevoegdheid van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Brummen.

 
6
Verzamelverordening Inkomensondersteuning, re-integratie en participatie gemeente Brummen 2023

1. De concept Verzamelverordening Inkomensondersteuning, re-integratie en participatie gemeente Brummen 2023 vrijgeven voor inspraak aan de Maatschappelijke Adviesraad.

2. De concept verzamelverordening Inkomensondersteuning, re-integratie en participatie gemeente Brummen 2023 vertrouwelijk behandelen tot het collegebesluit op basis van het ontvangen advies van de Maatschappelijke Adviesraad.

 
7
Vaststellen normenkader en protocol 2023

1. In te stemmen met het controleprotocol 2023;

2. Het normenkader 2023 vast te stellen;

3. Het controleprotocol en het normenkader 2023 ter behandeling en vaststelling voor te leggen aan de raad.

 
8
Convenant regionale taalschakelklassen 2024-2027

1. Te besluiten het convenant Taalschakelklassen 2024-2027 regio IJssel|Berkel (kenmerk D412326) aan te gaan.

 
9
Zienswijze bestuursagenda GGD 2023 - 2027

1. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept Bestuursagenda 2023 - 2027 GGD Noord Oost Gelderland (D418318)

 
10
Evenementensubsidie beschikbaar stellen

1. Vanuit de evenementensubsidie 2023 een bedrag van € 2.000,-- beschikbaar te stellen. voor de kosten verbonden aan de bevordering samenwerking/ versterken
evenementenorganisaties.

2. Op grond van artikel 11 van de subsidieregeling aan het nieuwe bestuur van de Stichting Pinksterfestival Brummen € 1.000,-- nood-subsidie te verstrekken.

3. Op grond van artikel 11 van de subsidieregeling evenementen voor de herstart van het Pinksterfestival eenmalig een subsidie van € 2.500,-- te verstrekken.

4. Ondertekeningsmandaat verlenen aan de medewerker die de nog in te dienen subsidieaanvraag gaat beoordelen.

 
11
instemmen gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe

1. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel in te trekken per 1 januari 2024.

2. De Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe vast te stellen met ingangsdatum 1 januari 2024.

 
12
Vaststellen wijzigingsplan "Elzenbosweg 16, Brummen"

1. Het wijzigingsplan "Elzenbosweg 16, Brummen" met identificatienummer 'NL.IMRO.0213.BPBG700089-va01' ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en publicatie;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

 
13
Implementatie Doorbraakmethode in de gemeente Brummen

1. in afwijking van het inkoopbeleid de opdracht voor het projectleiderschap Implementatie Doorbraakmethode in de gemeente Brummen enkelvoudig onderhands te gunnen aan de heer Lex Meijberg.

 
14
Collegevoorstel Beleidsregels eenmalige energietoeslag, tweede verstrekking 2023

1. De Beleidsregels eenmalige energietoeslag, tweede verstrekking 2023, gemeente Brummen vast te stellen (D418000).

2. Geen inspraak te verlenen voor de onder beslispunt 1 genoemde beleidsregels.

 
15
Subsidievaststelling 2022 Stichting Welzijn Brummen

1. De subsidie aan Stichting Welzijn Brummen voor het jaar 2022 definitief vast te stellen op € 897.470,--

 
16
Tekstvoorstel aanvraag Regiodeal 2024 Stedendriehoek

1. In te stemmen met de basistekst voor de aanvraag van de Regio Stedendriehoek tot deelname aan de vijfde tranche van de Regiodeals.

2. Ter ondersteuning in te zetten op het vinden van cofinanciering voor projecten die vanuit onze gemeente worden voorgesteld om als trekker of als contribuant aan deel te nemen en voor regionale projecten die ook voor Brummen van belang zijn.

 
17
Subsidievaststelling 2022 Veilig Thuis NOG

1. De subsidie aan Veilig Thuis NOG voor het jaar 2022 definitief vast te stellen op € 88.271,--

 
18
Subsidievaststelling 2022 Bibliotheek Brummen-Voorst

1. De subsidie aan de Bibliotheek Brummen-Voorst voor het jaar 2022 definitief vast te stellen op € 399.094.