Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 31 oktober 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Incidentele subsidie Maakplaats The Villa

1. Maakplaats The Villa een incidentele subsidie te verlenen van € 40.000,- conform de aanvraag met kenmerk 419589-1 en beschikking met kenmerk 419590.

 
2
Raamovereenkomst Jeugd, WMO, BW en tarieven 2024

1. De gewijzigde raamovereenkomst ‘Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ’ geldend per 1 januari 2024 aan te gaan conform document D420283;

2. In te stemmen met de aanpassing in de daarbij horende annexen ‘Algemene voorwaarden Sociaal Domein’, ’Zorgproductenboek’, ‘Administratieprotocol’ en Productcodetabel per 1 januari 2024;

3. In te stemmen met de nieuwe tarieven per 1 januari 2024;

4. Het meerjarig financieel effect daarvan te verwerken in de Perspectiefnota 2025-2028 en voor het jaar 2024 in de bestuursrapportage 2024.

 
3
Ruimtelijk regioarrangement 2023

1. In te stemmen met het Ruimtelijk Regioarrangement Stedendriehoek met de daarin beschreven 5 agenderende regionale opgaven.