Ga naar de inhoud

Parkeren

In de Parkeernota 2007 (pdf, 817 kB) staat het parkeerbeleid van de gemeente Brummen. Deze nota is vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2007.

Parkeernormen

Een onderdeel van het parkeerbeleid is het bepalen van de parkeernormen. Parkeernormen worden ge-bruikt om bij bouwplannen of wijzigingen in het gebruik de behoefte van het benodigde aantal parkeer-plaatsen te bepalen. Het uitgangspunt is dat bij de ontwikkeling van een plan het aantal benodigde par-keerplaatsen op eigen terrein wordt gerealiseerd.

In bijlage A van de Parkeernota 2007 staat een parkeernormering die als toetsing wordt gebruikt bij het toestaan van nieuwe ontwikkelingen en uitbreidingen. Op 18 oktober 2018 heeft de gemeenteraad bijlage A vervangen en een nieuwe versie van bijlage A (pdf, 557 kB) opnieuw vastgesteld. Tegelijkertijd is  het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’ vastgesteld voor de gehele gemeente.

Toetsing parkeernormen

Als u een bouwplan of ontwikkeling heeft waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, dan wordt de aanvraag omgevingsvergunning getoetst aan het ‘Paraplubestemmingsplan Parkeren’. Als hiervan gemo-tiveerd kan worden afgeweken, dan wordt hiervoor gebruik gemaakt van bijlage A.