Ga naar de inhoud

Financiële spelregels

Het financieel beleidskader van de gemeenteraad bevat de wettelijke en lokale spel- en gedragsregels over de financiën van de gemeente. Het geeft de verhouding én de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de gemeenteraad en het college weer. Het gaat om algemene financiële spelregels. Daarom maken beleidsinhoudelijke verordeningen zoals subsidieverordeningen hier géén deel van uit. Nota’s en beleidsregels die niet politiek-bestuurlijk zijn, vallen ook buiten dit kader. Denk bijvoorbeeld aan een regeling budgetbeheer voor de ambtelijke organisatie. 

Gemeentewet en BBV

De rijksoverheid heeft in de gemeentewet regels opgenomen over de gemeentelijke financiën. In titel IV van deze wet staan de algemene wettelijke bepalingen over de begroting, de jaarrekening, de administratie en controle en de gemeentelijke belastingen. Zo staat in artikel 212 bijvoorbeeld dat de raad bij verordening de uitgangspunten vaststelt voor het financiële beleid, het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en jaarstukken moet opstellen. Het Besluit begroting en verantwoording (afgekort BBV) bevat de regelgeving daarvoor (de wettelijke eisen voor de opzet en inhoud van de begroting en jaarstukken).

Financiële Verordening art. 12 Gemeentewet

De Financiële Verordening bevat op hoofdlijnen de lokale (gemeentelijke) aanvullende regels. Het gaat hierbij over de planning- en controlcyclus, de invulling van het budgetrecht door de gemeenteraad en het financieel beleid en organisatie. De gemeenteraad maakt aan de hand van deze verordening over al deze onderwerpen afspraken met het college van burgemeester en wethouders. In december 2020 is een nieuwe verordening door de gemeenteraad vastgesteld. 

Nota Reserves en Voorzieningen

Eén van de uitwerkingen van de Financiële Verordening is de nota Reserves en Voorzieningen. Deze nota bevat aanvullende lokale regels voor het instellen, muteren en opheffen van reserves en voorzieningen. Ook geeft deze nota een toelichting op de verschillende functies van een reserve en voorziening, evenals een actueel overzicht van de reserves en voorzieningen. De concrete financiële uitwerking van deze nota is terug te vinden in de programmabegroting, de bestuursrapportages en de jaarstukken. In december 2020 is een actuele Nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld.

Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

De Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing is een uitwerking van de Financiële Verordening. Deze nota beschrijft de kaders en doelstellingen van het risicomanagementbeield. Daarnaast wordt de wijze waarop het risicomanagement wordt uitgevoerd beschreven. Ook leggen we in de nota uit wat het weerstandsvermogen van de gemeente is. De concrete financiële uitwerking van deze nota is terug te vinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de programmabegroting en in de jaarstukken. Deze nota is voor het laatst geactualiseerd in 2023. 

Nota Grondbeleid

De Nota Grondbeleid geeft aan welke vorm van grondbeleid de gemeente toepast. Zo geeft het concreet aan welke instrumenten de gemeente inzet om het ruimtelijk beleid dat de gemeente voorstaat daadwerkelijk te realiseren. Ook de Nota Grondbeleid is één van de nota’s die een uitwerking zijn van de overkoepelende Financiële Verordening. De concrete uitwerking van de Nota Grondbeleid is te vinden in zowel de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) als de paragraaf grondbeleid in de programmabegroting en de gemeentelijke jaarstukken. Deze nota is vastgesteld in januari 2021 vastgesteld.

Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid

De Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid geeft het beleid en de regels weer voor investeringen en het activeren, waarderen en afschrijven van activa. Het is eveneens een notitie die een uitwerking is van de overkoepelende Financiële Verordening van de raad. De concrete financiële uitwerking van deze notitie is terug te lezen in de jaarlijkse programmabegroting, de bestuursrapportages en de gemeentelijke jaarstukken.
De Nota Investerings- en Afschrijvingsbeleid is vastgesteld in 2018. Actualisatie is voorzien in 2022. 

Treasurystatuut

Waar het gaat om het beheer van de geldmiddelen, is het Treasurystatuut van belang. Hierin staan de beleidsmatige afspraken over het beheer van de geldmiddelen beschreven. Evenals de afspraken die zijn gemaakt over de inrichting van de treasuryfunctie in de gemeente.
De financiële uitwerking hiervan is zichtbaar in de financiële positie en de financiële kengetallen van de gemeente. Maar ook in de balans en de paragraaf ‘Financiering’ in de programmabegroting en de gemeentelijke jaarstukken. In december 2020 is een actuele versie van dit statuut vastgesteld.

Financieel afsprakenkader

Veel zaken die wettelijk geregeld moeten zijn, hebben we vastgelegd in de Financiële Verordening en financiële beleidsregels (de diverse nota’s en het treasurystatuut). Maar er zijn ook afspraken die niet in wetten, regels en verordeningen kunnen worden vast gelegd. Deze financiële gedragsregels tussen het college en de gemeenteraad zijn verwoord in het Financieel Afsprakenkader (pdf, 58 kB). Dit afsprakenkader moet bijdragen aan het financieel bewustzijn én het financieel gezond worden van de gemeente Brummen.