Ga naar de inhoud

Wet open overheid

Iedereen heeft recht op informatie van de overheid. Dat was al het geval onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en dat is ook het geval onder de opvolger van die wet, de Wet open overheid (Woo). De Woo trad op 1 mei 2022 in werking. De nieuwe wet verplicht gemeenten (en andere overheden) om nog meer publieke informatie actief openbaar te maken. Overheidsinformatie moet hiermee voor iedereen beter vindbaar, uitwisselbaar, bereikbaar en te archiveren zijn.

Wat gaat er veranderen?

Er zijn twee belangrijke punten die ten opzichte van de Wob gaan veranderen: er is sprake van een kortere reactietermijn op verzoeken en informatie wordt actief gedeeld.

Behandeling

Bent u op zoek naar informatie van de gemeente? Dan kunt u hiervoor terecht op bijvoorbeeld deze website of op overheid.nl. Ook onze medewerkers helpen u graag met het vinden van de juiste informatie. Komt er u echter niet uit, dan kunt u een informatieverzoek indienen. Wanneer u zo'n Woo-verzoek indient, ontvangt u sneller reactie. Wij moeten binnen 4 weken reageren op uw Woo-verzoek. Deze termijn mogen wij 1 keer met maximaal 2 weken uitstellen als de omvang of de complexiteit van de informatie dit rechtvaardigt.

Wijze van indiening

Een Woo-verzoek kunt u per post, mondeling, telefonisch of digitaal via dit e-formulier indienen. 

Meer informatie wordt openbaar

Al veel informatie wordt door ons met u gedeeld. Maar in de toekomst wordt dat nog meer. Zo moeten volgens de nieuwe wet de onderstaande categorieën van documenten altijd openbaar gemaakt worden.

•    Wet- en regelgeving
•    Organisatiegegevens
•    Raadsstukken
•    Bestuursstukken
•    Stukken van adviescolleges
•    Convenanten
•    Jaarplannen en -verslagen
•    Woo-verzoeken
•    Onderzoeken
•    Beschikkingen
•    Klachten

Voor deze 11 categorieën is een informatiesysteem met een landelijke website in ontwikkeling: het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de verplichting van deze categorieën ingaat. Zodra hier meer over bekend is, informeren we u hierover.

Een deel van de categorieën die op termijn verplicht actief openbaar gemaakt moeten worden, worden nu al actief openbaar gemaakt, namelijk de wet- en regelgeving, organisatiegegevens en raadsstukken.

Woo-contactpersonen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersonen via het mailadres juridischezaken@brummen.nl.