Ga naar de inhoud

Grondbeleid

Wij willen de komende jaren enkele nieuwe woningbouwlocaties ontwikkelen. De behoefte aan woningen is immers groot, ook in onze gemeente. Tot en met 2030 gaan we ongeveer 1.250 woningen bouwen. Dit kan niet zonder nieuwe woningbouwlocaties. Daarom heeft het college op 14 februari 2023 voorgesteld een actiever grondbeleid te gaan voeren. Op donderdag 13 april heeft de gemeenteraad hier unaniem mee ingestemd. Op deze pagina leest u meer over het actief grondbeleid. 

Behoefte aan woningen

Het gemeentelijke woningbouwprogramma voorzag in de bouw van 900 woningen in de periode 2020-2030. Dit is op basis van nieuwe regionale afspraken bijgesteld naar 1250 woningen. Een forse opgave, maar wel een belangrijke. 

In de afgelopen jaren zijn er al belangrijke stappen gezet. Denk aan de nieuwbouwwijken bij de Lombok in Eerbeek en de Elzenbos in Brummen. Op de vrijkomende schoollocaties en in de dorpscentra van beide kernen worden ook volop woningen gebouwd. Evenals in enkele kleine kernen, zoals Hall (Domineeskamp) en Empe (Emperweg). Ook zijn de eerste voorbereidingen gestart om woningen te realiseren op het Burgersterrein in Eerbeek. Goede plannen, maar getalsmatig lang nog niet voldoende om daadwerkelijk 1.250 woningen te kunnen bouwen.

Overigens is dit voorjaar ook de Routekaart Woningbouw afgerond. Daarin worden voorstellen gedaan voor het versnellen van het proces om woningen te bouwen, het actief inzetten van instrumenten op te sturen op woningbouw en het aanpassen van het toetsingskader. In juni 2023 gaat de gemeenteraad de Routekaart bespreken. 

Nieuwe woningbouwlocaties

De noodzaak om voldoende woningen te bouwen is reden voor het gemeentebestuur om ook naar andere locaties te kijken voor woningbouw. Na een grondige analyse wil het college drie locaties (pdf, 83 kB) in de gemeente Brummen geschikt maken voor toekomstige woningbouw. Het gaat om:

Dit besluit betekent dat de gemeente een actiever grondbeleid gaat voeren. De gemeente gaat zelf gronden verwerven, bouwrijp maken en deze uitgeven voor woningbouw. In het coalitieakkoord ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’ is opgenomen dat vanwege het ambitieuze woningbouwprogramma een actiever grondbeleid moet worden ingezet.

Voorkeursrecht (Wvg)

In de ogen van het college zijn er enkele locaties in onze gemeente geschikt voor toekomstige woningbouw. Met deze wetenschap kan het zijn dat projectontwikkelaars hier grondposities gaan innemen. Dit kan een ongewenst prijsopdrijvend effect hebben. Om dat te voorkomen heeft het college op 14 februari 2023 besloten het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in te zetten. Met het vestigen van een voorkeursrecht verkrijgt de gemeente het eerste recht van aankoop als de eigenaar tot verkoop over wil gaan. Het collegebesluit over deze drie gebieden heeft een maximale duur van 3 maanden. Binnen deze termijn moet de gemeenteraad een besluit nemen om de geldigheidstermijn te verlengen met 3 jaar.

In de raadsvergadering van 13 april 2023 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het actief grondbeleid. Een ruime meerderheid stemde ook in met de inzet van de WVG voor de drie locateis. Op 20 april is dit besluit officieel gepubliceerd. In de 3 jaar dat het voorkeursrecht nu voor deze drie percelen geldt, moet de raad een structuurplan of een bestemmingsplan voor deze gebieden vaststellen.

Uitleg en gesprek 

Op 15 en 16 februari hebben alle eigenaren van gronden in de genoemde drie gebieden een brief ontvangen van het gemeentebestuur. Hierin werdt het besluit van het vestigen van een voorkeursrecht uitgelegd. Ook zijn alle grondeigenaren uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over dit besluit. Nu de raad het besluit heeft bekrachtigd, gaat de gemeente in de komende periode in gesprek met deze grondeigenaren. 

Meer informatie

Wilt u meer weten of heeft u concrete vragen? Neem dan contact op met Marchel Romeijn of Patrick Klumper van de afdeling Fysieke Leefomgeving. Zij zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0575) 56 82 33. 

Enkele belangrijke achtergronddocumenten: