Ga naar de inhoud

Nota bodembeheer voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst ter inzage

Op 6 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen het concept van de Nota bodembeheer vastgesteld. In de periode van 27 april tot en met 7 juni 2021 ligt de nota ter inzage en kunt u uw zienswijze geven.

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) zijn algemene regels opgenomen voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in water en op land. Gemeenten kunnen ook specifiek beleid vaststellen voor het toepassen van grond en baggerspecie. Algemeen uitgangspunt hierbij is dat de gemaakte keuzes niet mogen leiden tot achteruitgang van de bodemkwaliteit binnen het beheergebied (stand-still beginsel).

De gemeente Brummen heeft, samen met de gemeente Apeldoorn, Epe en Voorst, de Nota bodembeheer opgesteld. Hierin wordt het gebiedsspecifieke beleid per gemeente geregeld. Er is rekening gehouden met de specifieke situaties per gemeente. De Nota bodembeheer is van belang voor degenen die grond willen toepassen en voor degenen die bouwplannen hebben in het beheergebied van de gemeente Brummen.

De concept Nota bodembeheer wordt met ingang van 27 april gepubliceerd op officiĆ«lebekendmakingen.nl. en ligt tot en met 7 juni (zes weken) ter inzage.