Ga naar de inhoud

Wonen in Elzenbos

De woonwijk Elzenbos is een wijk waar leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal staat. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van het voedelbos als groen hart van de wijk en de ontwikkeling van een zonnepark. Buiten de nieuwe woningen en een nieuwe basisschool bevindt zich in Elzenbos een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en zijn er verschillende groenzones te vinden. Het plan bestaat uit drie delen. Op deze pagina leest u welke delen dat zijn.

We gaan weer bouwen!

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Inmiddels is de woningmarkt echter weer aangetrokken en is er een stevige vraag naar nieuwe woningen binnen onze gemeente. Vooral onder starters en kleinere huishoudens. Daarom is in 2021 het overleg aangegaan met marktpartijen voor een doorontwikkeling van dit woningbouwgebied. Vanaf 2022 worden de eerste woningen gebouwd. Vervolgens wordt gekeken naar verdere mogelijkheden. Een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staat daarbij voorop.

Deelgebied 1

In de eerste fase van het project Elzenbos zijn 133 woningen gebouwd en is een groene parkzone ontwikkeld.

Deelgebied 2

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de bestaande meidoornhaag in het noorden, de Meengatstraat in het zuiden, de gasleidingzone in het oosten en de bestaande bebouwing aan de Veldweide en vijver de Zomp in het westen. Op dit moment bevat dit deelgebied al 35 woningen en een scholencluster aan de Meengatstraat.

In Elzenbos fase 2 worden nu (in 2023 en 2024) 80 nieuwe duurzame woningen gebouwd. Hiervan zijn er 54 betaalbare woningen en 26 woningen in de vrije sector. De werkzaamheden en bouw zijn hier opgedeeld in twee fasen. Begin maart 2023 voerden de nutsbedrijven hun laatste werkzaamheden uit. Ook werd de asfaltverharding aangebracht op de bouwstraten en hebben de aannemers de bouwplaats ingericht. Vanaf 20 maart ging de schop echt in de grond. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden voor het eerste gedeelte van de woningen zijn toen van start  gegaan. In oktober 2023 werd gestart met het aanbrengen van trottoirs voor deze woningen. En in december 2023 begon men met de bouw van de overige woningen. Veel ervan zijn inmiddels opgeleverd. Eind 2024 worden de overige trottoirs en rijbanen aangebracht en is deze tweede fase afgerond.

Deelgebied 3

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de Elzenbosweg in het noorden, de provinciale weg N348 aan de oostkant, deelgebied 1/Oude Brummense Beek aan de westzijde en de bestaande meidoornhaag in het zuiden. Door het uitblijven van woningbouw ontstond er ruimte voor enkele andere mooie ontwikkelingen. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het voedselbos Nieuwe Erven hebben vrijwilligers een groen hart gecreëerd in deze wijk. Daarnaast wordt door BrummenEnergie lokale groene energie opgewerkt met een zonnepark.

Dit plandeel voorzag voorheen in de bouw van 10 woningen op ruime kavels. De vraag naar woningen in de gemeente Brummen is echter vooral groot onder starters, jonge gezinnen en senioren. De ambitie van de gemeente is om tussen 2020 en 2030 in totaal 1250 nieuwe woningen te realiseren. Daarom is er gekeken naar het opnieuw verkavelen van deze gronden zodat deze straks beter aansluiten op de woningbehoefte. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de inpassing in het bestaande gebied.

Van proefverkaveling naar voorlopig stedenbouwkundig plan

De planvorming voor fase III is eind 2022 gestart en in het voorjaar van 2023 is de beoogde opzet gepresenteerd. De eerste denkrichtingen voor een toekomstige inrichting van dit gebied (de proefverkaveling) zijn toen met iedereen gedeeld. Zo is er op woensdagavond 22 maart 2023 een inloop- en informatieavond gehouden in basisschool De Ontdekking aan de Meengatstraat. Medewerkers van de gemeenten gaven aan de hand van enkele schetsen en plattegronden een toelichting op de eerste plannen. Iedereen kon tot 5 april 2023 een inhoudelijke reactie of idee aanleveren. Waar mogelijk en wenselijk worden deze in het vervolgtraject meegewogen en meegenomen. Uit de inspraak bleek dat er diverse belangen in dit gebied met elkaar botsten. Er zijn vervolgens diverse goede gesprekken gevoerd met bewoners van Het Stroomdal en andere belanghebbenden. Maar ook met vertegenwoordigers van Voedselbos Nieuwe Erven. Ook zijn tussentijds onderzoeken uitgevoerd en hebben inmetingen plaatsgevonden. Dit alles om samen tot een goed voorlopig stedenbouwkundig plan te komen. 

Hoe verder? 

Het ontwikkelen van plannen voor woningen in een redelijk omvangrijk gebied moet zorgvuldig en volgens de regels gebeuren. En natuurlijk zoveel mogelijk in samenspraak met partners, inwoners en andere belanghebbenden. Nadat 2023 en begin 2024 in het teken stond van gesprekken en onderzoeken, is dit voorjaar 2024 een voorlopig stedenbouwkundig plan gereed gekomen. Deze wordt in april 2024 toegelicht aan de gemeenteraad. De bedoeling is dat dit plan nog voor de zomervakantie via een inloop- en informatiebijeenkomst met iedereen wordt gedeeld. Er is dan ook weer gelegenheid voor iedereen om reacties kenbaar te maken. Dit met het doel om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging (op basis van de nieuwe spelregels van de Omgevingswet). Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een besluit neemt over beide documenten. 
 

Na de procedure van een nieuwe bestemmingsplan (tegenwoordig: omgevingsplan) volgt nog een inrichtingsplan. Dit alles zou in een gunstig scenario kunnen leiden tot de bouw van de eerste woningen in 2027.

Type woningen

Veel vragen gaan over het woonprogramma dat wordt gerealiseerd. Afspraak is dat van de te bouwen woningen in deze fase 30% sociale huurwoningen zijn. In 35% gaat het om goedkope koop, midden huur en betaalbare koop. En een zelfde percentage (35%) zijn voor woningen in de vrije sector. Het is nog niet mogelijk hierbij op dit moment prijsklassen te noemen.

Zonneveld

In april 2019 hebben gemeente en BrummenEnergie hun handtekening gezet onder een ontwikkelovereenkomst voor Zonnepark Elzenbos. De gemeente heeft hiermee haar gronden (voorheen fase 4) in de Elzenbos aan de N348 voor 25 jaar beschikbaar gesteld voor het exploiteren van een zonnepark met een omvang van ongeveer 3 hectare. Met deze zonnepanelen voorziet Brummen Energie zo’n 600 huishoudens van duurzame energie. Zonnepark Elzenbos was daarmee het allereerste zonnepark in onze gemeente.

Meer informatie