Ga naar de inhoud

Wonen in Elzenbos

De woonwijk Elzenbos is een wijk waar leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal staat. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van het Voedelbos als groen hart van de wijk en de ontwikkeling van een zonnepark. Buiten de nieuwe woningen en een nieuwe basisschool bevindt zich in Elzenbos een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en zijn er verschillende groenzones te vinden. Het plan bestaat uit drie delen. Op deze pagina leest u welke delen dat zijn.

We gaan weer bouwen!

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Inmiddels is de woningmarkt echter weer aangetrokken en is er een stevige vraag naar nieuwe woningen binnen onze gemeente. Vooral onder starters en kleinere huishoudens. Daarom is in 2021 het overleg aangegaan met marktpartijen voor een doorontwikkeling van dit woningbouwgebied. Vanaf 2022 worden de eerste woningen gebouwd. Vervolgens wordt gekeken naar verdere mogelijkheden. Een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staat daarbij voorop.

Deelgebied 1

In de eerste fase van het project Elzenbos zijn 133 woningen gebouwd en is een groene parkzone ontwikkeld.

Deelgebied 2

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de bestaande meidoornhaag in het noorden, de Meengatstraat in het zuiden, de gasleidingzone in het oosten en de bestaande bebouwing aan de Veldweide en vijver de Zomp in het westen. Op dit moment bevat dit deelgebied 35 woningen en een scholencluster aan de Meengatstraat.

In Elzenbos fase 2 komen worden dit jaar (2023) 80 nieuwe duurzame woningen gebouwd. Hiervan zijn er 54 betaalbare woningen en 26 woningen in de vrije sector. De werkzaamheden en bouw zijn hier opgedeeld in twee fasen. Begin maart 2023 voerden de nutsbedrijven hun laatste werkzaamheden uit. Ook werd de asfaltverharding aangebracht op de bouwstraten en hebben de aannemers de bouwplaats ingericht. Vanaf 20 maart zijn de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden voor het  eerste gedeelte van de woningen van start gegaan. De schop in de grond dus!

In oktober wordt gestart met het aanbrengen van trottoirs voor deze woningen. In december 2023 wordt gestart met de bouw van de overige woningen. Eind 2024 worden de overige trottoirs en rijbanen aangebracht en is deze tweede fase afgerond.

Deelgebied 3

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de Elzenbosweg in het noorden, de provinciale weg N348 aan de oostkant, deelgebied 1/Oude Brummense Beek aan de westzijde en de bestaande meidoornhaag in het zuiden. Door het uitblijven van woningbouw ontstond er ruimte voor enkele andere mooie ontwikkelingen. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het voedselbos Nieuwe Erven hebben vrijwilligers een groen hart gecreëerd in deze wijk. Daarnaast wordt door BrummenEnergie lokale groene energie opgewerkt met een zonnepark.

Dit plandeel voorzag voorheen in de bouw van 10 woningen op ruime kavels. De vraag naar woningen in de gemeente Brummen is echter vooral groot onder starters, jonge gezinnen en senioren. De ambitie van de gemeente is om tussen 2020 en 2030 in totaal 1250 nieuwe woningen te realiseren. Daarom wordt op dit moment gekeken naar het opnieuw verkavelen van deze gronden zodat deze straks beter aansluiten op de woningbehoefte. Op dit moment onderzoekt de gemeente de verschillende mogelijkheden voor woningbouw. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de inpassing in het bestaande gebied.

Proefverkaveling: gelegenheid om mee te pratenm

De eerste denkrichtingen voor een toekomstige inrichting van dit gebied (de proefverkaveling) zijnin het voorjaar van 2023 met iedereen delen. Zo is er op woensdagavond 22 maart een inloop- en informatieavond gehouden in basisschool De Ontdekking aan de Meengatstraat. Medewerkers van de gemeenten gaven aan de hand van enkele schetsen en plattegronden een toelichting op de eerste plannen. Uiteraard hebben zij vragen beantwoord en noteerden zij opmerkingen die bezoekers aan de gemeente wilden meegeven. Iedereen kon tot 5 april 2023 een inhoudelijke reactie of idee aanleveren. Waar mogelijk en wenselijk worden deze in het vervolgtraject meegewogen en meegenomen. 

Hoe verder? 

Het ontwikkelen van plannen voor woningen in een redelijk omvangrijk gebied moet zorgvuldig en volgens de regels gebeuren. En natuurlijk zoveel mogelijk in samenspraak met partners, inwoners en andere belanghebbenden. De verwachting is dat op basis van alle ontvangen reacties in het voorjaar van 2024 het stedenbouwkundig plan gepresenteerd kan worden. Een ontwerp-bestemmingsplan zou dan in het najaar van 2024 in procedure worden gebracht. Daarna volgt nog een inrichtingsplan. Dit alles zou in een gunstig scenario kunnen leiden tot de bouw van de eerste woningen in eind 2026 of begin 2027.

Type woningen

Veel vragen gaan over het woonprogramma dat wordt gerealiseerd. Afspraak is dat van de te bouwen woningen in deze fase 30% sociale huurwoningen zijn. In 35% gaat het om goedkope koop, midden huur en betaalbare koop. En een zelfde percentage (35%) zijn voor woningen in de vrije sector. Het is nog niet mogelijk hierbij op dit moment prijsklassen te noemen.

Zonneveld

In april 2019 hebben gemeente en BrummenEnergie hun handtekening gezet onder een ontwikkelovereenkomst voor Zonnepark Elzenbos. De gemeente heeft hiermee haar gronden (voorheen fase 4) in de Elzenbos aan de N348 voor 25 jaar beschikbaar gesteld voor het exploiteren van een zonnepark met een omvang van ongeveer 3 hectare. Met deze zonnepanelen voorziet Brummen Energie zo’n 600 huishoudens van duurzame energie. Zonnepark Elzenbos was daarmee het allereerste zonnepark in onze gemeente.

Meer informatie