Ga naar de inhoud

Wonen in Elzenbos

De woonwijk Elzenbos is een wijk waar leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid centraal staat. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van het Voedelbos als groen hart van de wijk en de ontwikkeling van een zonnepark. Buiten de nieuwe woningen en een nieuwe basisschool bevindt zich in Elzenbos een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en zijn er verschillende groenzones te vinden. Het plan bestaat uit drie delen. Op deze pagina leest u welke delen dat zijn.

We gaan weer bouwen!

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Inmiddels is de woningmarkt echter weer aangetrokken en is er een stevige vraag  naar nieuwe woningen binnen onze gemeente. Vooral onder starters en kleinere huishoudens. Daarom is in 2021 het overleg aangegaan met marktpartijen voor een doorontwikkeling van dit woningbouwgebied. Vanaf 2022 worden de eerste woningen gebouwd. Vervolgens wordt gekeken naar verdere mogelijkheden.  Een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staat daarbij voorop.

Deelgebied 1

In de eerste fase van het project Elzenbos zijn 133 woningen gebouwd en is een groene parkzone ontwikkeld.

Deelgebied 2

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de bestaande meidoornhaag in het noorden, de Meengatstraat in het zuiden, de gasleidingzone in het oosten en de bestaande bebouwing aan de Veldweide en vijver de Zomp in het westen. Op dit moment bevat dit deelgebied 35 woningen en een scholencluster aan de Meengatstraat. In dit deelgebied is er nog ruimte voor de bouw van ongeveer 65 nieuwe woningen. In 2021 worden de voorbereidingen getroffen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

In Elzenbos fase 2 komen er 80 nieuwe duurzame woningen bij. Hiervan zijn er 54 betaalbare woningen en 26 woningen in de vrije sector. De verwachting is dat de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. De start van de bouw van de woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.

Deelgebied 3

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de Elzenbosweg in het noorden, de provinciale weg N348 aan de oostkant, deelgebied 1/Oude Brummense Beek aan de westzijde en de bestaande meidoornhaag in het zuiden. 

Door het uitblijven van woningbouw ontstond er ruimte voor enkele andere mooie ontwikkelingen. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het voedselbos Nieuwe Erven hebben vrijwilligers een groen hart gecreĆ«erd in deze wijk. Daarnaast wordt door BrummenEnergie lokale groene energie opgewerkt in een zonnepark.

Dit plandeel voorzag voorheen in de bouw van 10 woningen op ruime kavels. De vraag naar woningen in de gemeente Brummen is echter vooral groot onder starters, jonge gezinnen en senioren. Daarom wordt gekeken naar het opnieuw verkavelen van deze gronden zodat deze straks beter aansluiten op de woningbehoefte. Op dit moment onderzoek de gemeente de mogelijkheden voor woningbouw. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar de inpassing in het bestaande gebied.