Ga naar de inhoud

Wonen in Elzenbos

De woonwijk Elzenbos is een wijk waar kwaliteit en duurzaamheid centraal staat. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van het Voedelbos als groen hart van de wijk en de ontwikkeling van een zonnepark. Buiten de nieuwe woningen en een nieuwe basisschool bevindt zich in Elzenbos een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking en zijn er verschillende groenzones te vinden. Het plan bestaat uit drie delen. Op deze pagina leest u welke delen dat zijn.

We gaan weer bouwen!

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Inmiddels is de woningmarkt echter weer aangetrokken en is er een stevige vraag  naar nieuwe woningen binnen onze gemeente. Vooral onder starters en kleinere huishoudens. Daarom wordt in 2020 het overleg aangegaan met marktpartijen voor een doorontwikkeling van dit woningbouwgebied. Elzenbos biedt daarbij kansen voor ongeveer 100 tot 125 nieuwe woningen. Naar verwachting staat 2021 in het teken van de voorbereidingen. Een zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving staat daarbij voorop. Het streven is om rond 2022 de schop in de grond te steken.

Deelgebied 1

In de eerste fase van het project Elzenbos zijn 133 woningen gebouwd en is een groene parkzone ontwikkeld.

Deelgebied 2

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de bestaande meidoornhaag in het noorden, de Meengatstraat in het zuiden, de gasleidingzone in het oosten en de bestaande bebouwing aan de Veldweide en vijver de Zomp in het westen. Op dit moment bevat dit deelgebied 35 woningen en een scholencluster aan de Meengatstraat. In dit deelgebied is er nog ruimte voor de bouw van ongeveer 65 nieuwe woningen. In 2021 worden de voorbereidingen getroffen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

Deelgebied 3

Dit deelgebied wordt globaal omsloten door de Elzenbosweg in het noorden, de provinciale weg N348 aan de oostkant, deelgebied 1/Oude Brummense Beek aan de westzijde en de bestaande meidoornhaag in het zuiden. 

Door het uitblijven van woningbouw ontstond er ruimte voor enkele andere mooie ontwikkelingen. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het voedselbos Nieuwe Erven hebben vrijwilligers een groen hart gecreĆ«erd in deze wijk. Daarnaast wordt binnenkort via BrummenEnergie lokale groene energie opgewerkt door de komst van een zonnepark.

Dit plandeel voorzag voorheen in de bouw van 10 woningen op ruime kavels. De vraag naar woningen in de gemeente Brummen is echter vooral groot onder starters, jonge gezinnen en senioren. Daarom wordt gekeken naar het opnieuw verkavelen van deze gronden zodat deze straks beter aansluiten op de woningbehoefte. Het behoud van de ervenstructuur en het aangrenzende voedselbos zijn daarbij richtinggevend. Juist deze elementen kunnen de basis vormen voor een unieke woonwijk met ruimtelijke kwaliteit.