Ga naar de inhoud

Graaf van Limburg Stirumplein

Op het Graaf van Limburg Stirumplein krijgen Stichting Welzijn Brummen (SWB), de bibliotheek en het Harmonie Orkest Brummen (HOB) samen een nieuw onderkomen. Ook komen er appartementen voor starters en ouderen.

Het terrein van de vroegere Julianaschool en de grond rondom het gebouw van SWB liggen al jaren braak. Daarnaast mag er iets gebeuren met de locatie van Verian en het gebouw van de vroegere Wilhelminaschool. Een eerder idee was de ontwikkeling van een gezondheidscentrum. Maar dit is er inmiddels al in de Primulastraat.

Begin 2021 zijn we een ontwerp gaan maken. Omwonenden en belanghebbenden konden meepraten tijdens diverse buurtgesprekken. Het resultaat was een concept-ontwerp. Dit ontwerp gaat uit van een groene entree naar het terrein. Er komen twee appartementencomplexen met in totaal 59 woningen, van goedkoop tot duur. Op dinsdag 12 december 2023 heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Dit plan lag tot en met 1 februari 2024 ter inzage. Als onderdeel van de zienswijze-periode is er een inloopavond georganiseerd. De posters die toen getoond werden kunt u hier raadplegen

Gedurende de inzagetermijn op het ontwerpbestemmingsplan Graaf van Limburg Stirumplein zijn 12 unieke zienswijzen ingediend. Deze zijn zorgvuldig bestudeerd. Ze leiden tot aanvullend onderzoek. Naar verwachting wordt dit onderzoek in augustus/september uitgevoerd. Daarna volgt de beantwoording van de zienswijzen en legt het college de gemeenteraad een voorstel over dit plan ter besluitvorming voor. Indieners van een zienswijze krijgen dan een reactie en een uitnodiging om eventueel in te spreken tijdens een forumvergadering van de gemeenteraad. Naar verwachting is dat tijdens het raadsforum in december 2024.

Ambities / doelstellingen van het plan

  • Braakliggende grond zo goed mogelijk gebruiken voor in ieder geval woningen
  • Maatschappelijke organisaties zoals SWB en de bibliotheek clusteren 
  • Nieuwe functie voor de vroegere Wilhelminaschool
  • Veel ruimte voor groen 
  • Zorgen voor voldoende parkeerplaatsen