Ga naar de inhoud

Samen stap voor stap naar schone energie dichtbij

Regionale Energie Strategie (RES)

Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio hebben samengewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil opwekken en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030.  

Ontwerp RES 1.0

Voor de Ontwerp RES 1.0 is informatie uit de regio opgehaald en verwerkt. Dat hebben we gedaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio. 
In de ontwerp- RES 1.0 staat hoeveel energie er kan worden opgewekt met wind en zon en hoeveel energie de regio wil opwekken in 2030. Er staat nog niet in waar of wanneer hiermee gestart wordt. Gemeenten beslissen hierover op lokaal niveau. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,07 TWh (Terawattuur)

  • 0,11 TWh wind
  • 0,51 TWh zon op dak
  • 0,45 TWh zon op land

Deze bijdrage getuigt van ambitie en samenwerking. 

Inspraaknotitie Ontwerp RES 1.0 openbaar

De Ontwerp-RES 1.0 is in april 2021 openbaar gemaakt voor de inwoners van de Cleantech Regio. In de gemeente Brummen zijn ongeveer 340 reacties ontvangen op de ontwerp RES 1.0. Al deze reacties uit de Cleantech Regio zijn verzameld in een inspraaknotie. Het college heeft deze inspraaknotitie vastgesteld. Vervolgens is er een nota van wijzingen. In deze nota staan de voorgenomen tekstwijzigingen zoals deze in de RES 1.0 worden opgenomen. De nota van wijzigingen geeft u inzicht in de manier waarop de wijzigingen in de definitieve RES 1.0 komen te staan.

Documenten Ontwerp RES 1.0

Waarom werken we aan een Regionale Energie Strategie?

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Dat is de helft aan CO2 in vergelijking met 1990. Dat hebben we met 171 landen afgesproken tijdens de klimaattop van Parijs 2015. In ons landelijk Klimaatakkoord staan maatregelen en afspraken die nodig zijn om dat doel in Nederland te bereiken.
Duidelijk is dat iedereen zal moeten bijdragen, dus alle sectoren en alle regio’s. Om te beginnen met zonne- en windenergie. Dat heeft een grote invloed op ons leven en op onze leefomgeving. Elk zonneveld of elke windmolen heeft effect op het landschap. En ook op de omgeving van de omwonenden. De vraag is hoe we zo goed mogelijk kunnen inpassen in het landschap. Met de Regionale Energiestrategie (RES) pakken gemeenten en regio’s met betrokkenen dat samen aan. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio.
 

 

Wat hebben we tot nu toe gedaan om inwoners en organisaties te betrekken?

Diverse inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en zeven gemeenten hebben samengewerkt aan het opstellen van de Ontwerp-RES 1.0. In Brummen is er in 2019 een inwonersenquête geweest over zonnevelden en windmolens. Daaraan hebben 517 inwoners meegedaan. Uit de enquête bleek dat in Brummen het draagvlak voor windmolens en zonne-energie groot is. Ook is er een lokaal atelier geweest in Brummen en zijn er regionale ateliers gehouden. Aan deze bijeenkomsten namen lokale vertegenwoordigers deel van dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap. Tijdens de ateliers gingen zij met elkaar in gesprek over de inpassing van zon en wind. Het jaarlijkse Landschapsgesprek van Landschapsnetwerk Brummen ging in 2019 over ‘Energieopwekking in het Brummens Landschap’. De uitkomsten van deze avond zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Concept-RES. Daarnaast is de gemeenteraad geïnformeerd over de inhoud en het proces van de RES.