Ga naar de inhoud

Visie Wonen met zorg

Een fijn huis om in te wonen wil iedereen. Dit geldt ook voor onze kwetsbare inwoners. Vaak wonen kwetsbare mensen of mensen met een beperking zelfstandig. Steeds vaker met ondersteuning aan huis. Met de visie 'Wonen met zorg' bereiden we ons voor op de veranderende toekomst.

Bij de visie hebben we drie doelgroepen en daarmee thema’s in beeld. 

  • Ouderenzorg (denk aan verpleging en verzorging, psychogeriatrie en somatiek)
  • Gehandicaptenzorg (denk aan mensen met een lichamelijke en/of (licht) verstandelijke beperking)
  • GGZ-zorg (denk aan maatschappelijke opvang, beschermd wonen en mensen met een ernstig psychiatrische aandoening).

Lees hier de woonzorgvisie 'Wonen met zorg'

Lees hier het onderzoeksrapport 'Wonen met zorg'

Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport 'Wonen met zorg'

Waarom een visie?

De samenleving verandert. Ook in de gemeente Brummen neemt de vraag naar woonvormen mét zorg toe. En er is steeds vaker sprake van een scheiding van wonen en zorg. Dat komt door nieuwe wetgeving, maar ook door de vergrijzing; het aantal ouderen in onze gemeente neemt toe. Verder veranderen persoonlijke wensen (zorgvraag). Bij de vraag naar woonvormen met zorg gaat het zowel om zogenoemde ‘intramurale woonvormen’ - zoals verpleeghuizen en beschermd wonen - als om extramurale woonvormen: zelfstandig wonen met zorg dichtbij of op afroep. 

Het gemeentebestuur bereidt zich voor op deze veranderingen. We doen dit door de situatie in onze gemeente goed te bestuderen en toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze bespreken we intensief met inwoners en betrokken organisaties. Zo komen we tot een visie op een passend aanbod van wonen en zorg. En een sluitende aanpak om 24-uurs org en ondersteuning te garanderen. De gemeente heeft al een visie op wonen (woonagenda) en een visie op het sociaal domein, maar nog niet op de combinatie van wonen met zorg.

Centraal bij de visie wonen met zorg staat de opgave om te zorgen voor voldoende en geschikte woningen op de juiste plek, met de mogelijkheid van voldoende zorg en ondersteuning. Daarnaast gaat het om een passend aanbod voor inwoners die langer thuis willen of moeten wonen in een 'gewone' woning. En om inwoners die uit een zorginstelling komen en zelfstandig in de wijk gaan wonen (zorg met verblijf of kleinschalige tussenvormen). 

Brummen Spreekt

Via het inwonerspanel Brummen Spreekt hebben 618 inwoners hun mening gegeven over ‘wonen met zorg’. Bijvoorbeeld over wonen in onze gemeente als je ouder wordt of (meer) zorg nodig hebt. En over de aanwezigheid van kwetsbare mensen in de eigen buurt. De uitkomsten van het onderzoek betrekt de gemeente bij het opstellen van de Woonzorgvisie.

Het inwonerspanel kreeg daarnaast enkele vragen over de gemeentelijke dienstverlening en over hun ervaringen met het panel. De resultaten van de onderzoeken leest u in het onderzoeksrapport Brummen Spreekt. Een samenvatting leest u in de factsheet.

Kijk voor meer informatie ook op www.brummenspreekt.nl.
 

Meer informatie

De visie ‘Wonen met zorg’ raakt vele thema’s en onderwerpen. Op deze pagina vindt u verschillende achtergronddocumenten en websites met informatie over dit brede onderwerp.