Ga naar de inhoud

Visie Wonen met zorg

Een fijn huis om in te wonen wil iedereen. Dit geldt ook voor onze kwetsbare inwoners. Vaak ook wonen kwetsbare mensen of mensen met een beperking zelfstandig. Steeds vaker met ondersteuning aan huis. Met de visie “Wonen met zorg” bereiden we ons voor op de veranderende toekomst.

Bij de visie hebben we drie doelgroepen en daarmee thema’s in beeld. 

 • Ouderenzorg (denk aan verpleging en verzorging, psychogeatrie en sommaties)
 • Gehandicaptenzorg (denk aan mensen met een lichamelijke en/of (licht) verstandelijke beperking)
 • GGZ-zorg (denk aan maatschappelijke opvang, beschermd wonen en mensen met een ernstig psychiatrische aandoening).

Waarom een visie?

De samenleving verandert. Ook in onze gemeente. Zo is er een toenemende vraag naar woonvormen mét zorg en is er steeds vaker sprake van een scheiding van wonen en zorg. Dat komt aan de ene kant door allerlei nieuwe wetgeving, maar aan de andere kant natuurlijk ook door de vergrijzing (het aantal ouderen in onze gemeenten neemt toe) en een verandering in persoonlijke wensen (zorgvraag). De vraag naar woonvormen met zorg is zowel gericht op zogenoemde ‘intramurale woonvormen’ (denk aan verpleeghuizen en beschermd wonen) als op extramurale woonvormen (zelfstandig wonen met zorg in nabijheid of op afroep). 

Het gemeentebestuur bereidt zich voor op deze veranderingen door de situatie in onze gemeente goed te bestuderen en toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Deze bespreken we intensief met onze inwoners en allerlei betrokken organisaties. Uiteindelijk moet dit leiden tot een visie waarmee we gaan zorgen dat er in onze gemeente een passend aanbod is van wonen en zorg. Maar ook van een sluitende aanpak om 24 uurs zorg en ondersteuning te garanderen. De gemeente beschikt weliswaar over een visie op wonen (woonagenda) en een visie op het sociaal domein, maar nog niet over gecombineerd beleid en uitgangspunten als het gaat om wonen met zorg.

Centraal bij de visie wonen met zorg staat de opgave om te zorgen voor voldoende en geschikte woningen op de juiste plek, waarbij voldoende zorg en ondersteuning kan worden geleverd. Maar het gaat ook om een passend aanbod voor inwoners die in reguliere woningen langer zelfstandig thuis willen (of moeten) blijven wonen en om inwoners die uitstromen uit een zorginstelling en zelfstandig in de wijk gaan wonen (zorg met verblijf of kleinschalige tussenvormen). 

Planning visie

Het is de Brummense gemeenteraad die de ‘woonzorgvisie’ vaststelt. De planning gaat er vanuit dat dit nog voor de zomervakantie van 2021 gebeurt. Tot die tijd wordt er stapsgewijs veel informatie verzameld en uitgewisseld. En vindt onderzoek plaats en er zijn veel gesprekken en interviews. Het gaat in de visie niet alleen om harde kwalitatieve cijfers (bijvoorbeeld over de vraag naar zorg of het aantal woningen), maar ook om kwalitatieve aspecten (bijvoorbeeld welke type zorg en woningen er beschikbaar is).

De planning ziet er globaal zo uit:

Fase 1: onderzoeken en analyseren

 • Najaar 2020 tot en met februari 2021
 • Vorm: onderzoek en analyse van data, bijeenkomsten met (zorg)partners, interviews met circa 20 organisaties, enquête onder wijkraden en raadpleging inwoners via inwonerspanel Brummen Spreekt.

Fase 2: samen formuleren van een conceptambitie en -visie

 • Maart/april 2021
 • Vorm: gesprekken met diverse partners, analyseren uitkomsten van onderzoeken en enquêtes en opiniërende raadsvergadering op 11 maart 2021. Een tussenproduct hierbij is de onderzoeksrapportage.

Fase 3: concept-visie en prestatieafspraken

 • April/mei 2021
 • Vorm: afronden gesprekken met (zorg)partners, afronden van de conceptversie. 

Fase 4: besluitvorming

 • Mei/juni 2021
 • Vorm: presenteren (publieks)versie ‘woonzorgvisie’ en openbare bespreking en besluitvorming door de gemeenteraad in juni. Onderdeel hiervan zijn naar verwachting ook de uitvoeringsagenda met partners en het convenant ‘wonen met zorg’

Meepraten

Wonen met zorg, iedereen (jong en oud) krijgt daar op enig moment mee te maken. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan en mag praten bij de totstandkoming over deze visie. Of je nu inwoner bent in onze gemeente of professioneel actief op het gebied van wonen en zorg. Laat van je horen. Heel veel organisaties zijn al actief betrokken en in gesprek met de gemeente over dit onderwerp. En ook inwoners kunnen in de komende weken hun ideeën en ervaringen laten horen. Bijvoorbeeld door het invullen van de vragenlijst die wordt voorgelegd aan het inwonerspanel Brummen Spreekt. Of via wijk- en dorpsraden of de Maatschappelijke adviesraad. Heeft u vragen hierover? Stel ze dan aan onze beleidsadviseur Marco van Driel. Doe dit via mailadres m.vandriel@brummen.nl.

Vragenlijst

Van 8 tot 22 februari kon iedereen een vragenlijst beantwoorden over het onderwerp “wonen met zorg”. Deze vragenlijst is toegestuurd naar iedereen die lid is van het inwonerspanel Brummen Spreekt. Bent u nog geen lid, dan kunt u zich eenvoudig aanmelden. U krijgt de vragenlijst dan spoedig door onderzoeksbureau Moventem toegestuurd. 

Meer informatie

De visie ‘Wonen met zorg’ raakt vele thema’s en onderwerpen. Op deze pagina vindt u verschillende achtergronddocumenten en websites met informatie over dit brede onderwerp.