Ga naar de inhoud

Op naar een cultuurvisie

We gaan een visie opstellen over cultuur en cultuurbeleving in onze gemeente. Zo’n visie bestaat namelijk nog niet. Deze visie willen we in nauwe samenspraak met inwoners en partners in onze gemeente vormgeven. Het moet een visie zijn waarbij we voor een periode van tien jaar vooruitkijken. Maar we willen ook een bijhorend uitvoeringsplan maken voor een periode van 4 jaar (2024-2027). De visie wordt vastgesteld in 2024. Aansluitend moet er aan de hand van de visie een uitvoeringsplan worden opgesteld. Via deze speciale pagina houden we u op de hoogte van het traject om tot een cultuurvisie te komen.

Waarom?

De gemeente Brummen beschikt niet over een toekomstvisie op cultuur en alles wat daarmee samenhangt. Reden voor de gemeenteraad om het college opdracht te geven een visie op cultuur op te stellen. Dit in nauwe samenwerking met de Culturele Stichting en de combinatiefunctionarissen Cultuur. 

Welke stappen zijn al gezet?

Enquête Cultuur

In september 2021 is via het inwonerspanel “Brummen Spreekt” een enquête gehouden onder inwoners met een vragenlijst over het thema cultuur en cultuurbeleving. Dit onderzoek is ondersteund met een ‘toertocht’ met een cultuurcaravan, bemenst door medewerkers van de gemeente, de culturele stichting en de combinatiefunctionarissen Cultuur. 

Onderzoeksresultaten enquête Cultuur

De onderzoeksresultaten van de enquête en de bijbehorende factsheet zijn begin november 2021 door onderzoekbureau Moventem gepresenteerd. In totaal hebben 517 inwoners de enquête ingevuld (453 respondenten via het panel “Brummen Spreekt” en 64 via een open link).

Verbindingen leggen met andere domeinen

Hoewel de eerste stappen om te komen tot een visie in het najaar van 2021 al zijn gezet, heeft het college van B&W in een presentatie over de verdere aanpak van de cultuurvisie de wens uitgesproken om te komen tot een breed gedragen cultuurvisie. Doel hierbij is dat er een visie ligt waarbij er ook verbinding wordt gezocht met het sociaal domein (zorg en welzijn), recreatie en toerisme, onderwijs (scholen) en cultureel erfgoed (kerkbesturen). Het is de bedoeling dat deze visie voor de zomervakantie van 2024 aan de gemeenteraad ter vaststelling kan worden voorgelegd.

Afzonderlijke gesprekken Cultuurvisie met Bibliotheek, Culturele Stichting en SWB

Verder hebben drie afzonderlijke gesprekken plaatsgevonden:

  • Op 23 mei 2022: Gesprek met directeur bibliotheek Brummen-Voorst en de coördinator Taalhuis.
  • Op 2 november 2022: Gesprek met directeur/bestuurder SWB en de combinatiefunctionarissen Cultuur.
  • Op 1 februari 2023: Gesprek met bestuur van de Culturele Stichting.

Start met bijeenkomsten 

Om te komen tot een breed gedragen visie is de ambtenaar Cultuur samen met een adviseur vanuit Cultuur Oost in 2022 gestart met het organiseren van diverse participatiebijeenkomsten. Cultuur Oost ondersteunt gemeenten bij visievormingstrajecten in de Provincie Gelderland.
Door het organiseren van participatie bijeenkomsten krijgen organisaties en inwoners de kans om mee te praten en een actieve bijdrage te leveren aan de visie.

De volgende bijeenkomsten en gesprekken met organisaties uit onze samenleving hebben plaatsgevonden of staan nog ingepland.

April 2022 t/m maart 2023
Op 21 april 2022: een netwerkbijeenkomst met zorg- en welzijnsorganisaties (Locatie: Vrolijke Frans Oeken). ”Hoe kunnen we met kunst en cultuur werken aan een gezonde samenleving in de gemeente Brummen”.

Op 19 mei 2022: een bijeenkomst met kerkbesturen (Locatie: Hallse kerk).
“Hoe zien de kerkbesturen de functie van de kerken in cultuur.”

In de periode van september 2022 – maart 2023: Diverse bijeenkomsten met schooldirecteuren, gemeente en combinatiefunctionarissen Cultuur over een nieuw meerjarig convenant Cultuureducatie met scholen en SWB (Locatie gemeentehuis en op enkele scholen).

Op 6 december 2022: een bijeenkomst met organisaties uit recreatie en toerisme sector. Hierbij waren circa 40 organisaties aanwezig (B&B, vakantiepark, hotel, restaurant, theetuin, ondernemers en winkeliers). Locatie: Dorpslokaal Brummen (Concordia).

Planning

Op 6 november 2023: een bijeenkomst met kunst- en culturele organisaties in onze gemeente. Locatie: Pater Dekker Cultuurhuis Eerbeek. Inloop vanaf 19:00, start 19:30.

Vragen?

Heeft u vragen over de tot standkoming van deze visie? Schroom niet en stel u vragen. Dit kan via het sturen van een mail naar mevrouw M. Pietersz (m.pietersz@brummen.nl) of bel naar het centrale telefoonnummer van de gemeente Brummen, tel. 0575 – 568 233.