Ga naar de inhoud

Werken aan verdere samenwerking toekomst Eerbeek

Met het vaststellen van het bestemmingsplan voor grote delen van Eerbeek door de Brummense gemeenteraad is er weer ruimte ontstaan om met nieuwe energie na te denken over de gewenste toekomstige ontwikkeling van papierdorp Eerbeek. Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de provincie Gelderland en het Brummense gemeentebestuur zijn daarom het samenwerkingsinitiatief Eerbeek-Loenen 2030 gestart. Begin juni zijn een groot aantal organisaties en belangenvertegenwoordigers uit Eerbeek hierover bijgepraat. Op de website van Eerbeek-Loenen 2030 leest u de actuele stand van zaken. U kunt zich via deze site ook inschrijven voor de nieuwsbrief van het project.

Februari dit jaar hebben provincie, gemeente en industriekern aangegeven dat zij verder willen onderzoeken of een meer structurele onderlinge samenwerking meerwaarde oplevert.  Dit moet vooral gelden voor projecten die een positieve bijdrage leveren aan leefbaarheid, energie en economie. In Eerbeek zijn dorp en industrie nauw met elkaar verweven. De wens bestaat om de leefbaarheid in het dorp te vergroten en om de concurrentiepositie van het papiercluster op de internationale markt te versterken. Ook moet er veel gebeuren op het onderwerp energie. Door recente regeringsbesluiten is het vraagstuk van duurzaamheid en energietransitie zeer actueel geworden. De ruimte in Eerbeek is beperkt, de opgave is groot.

De samenwerking tussen de drie partijen bevindt zich in een startfase. Dit wordt de préverkenningsfase genoemd. In deze fase wordt bekeken voor welke projecten samenwerken belangrijk is. Hierbij worden zogenoemde stakeholders actief betrokken. Denk daarbij aan uiteenlopende partijen zoals de beide wijkraden in Eerbeek, de ondernemersvereniging, maar ook organisaties zoals het waterschap Vallei en Veluwe, VSM, natuurmonumenten, BrummenEnergie en Veilig Verkeer Nederland.

De uitvoeringsagenda

In gezamenlijkheid hebben de IKEL, gemeente Brummen en Provincie Gelderland een concept-lijst opgesteld van projecten en maatregelen die een bijdrage leveren aan de thema’s leefbaarheid, energie en economie. Deze lijst wordt de ‘uitvoeringsagenda’ genoemd. De projecten op deze lijst komen grotendeels uit de beleids- en visiedocumenten van de drie partijen. Sommige projecten worden op dit moment al verkend, andere zijn nieuw. De stuurgroep, waarin IKEL, gemeente en provincie verenigd zijn, bepaalt uiteindelijk welke projecten/maatregelen binnen het programma Eerbeek 2030 verder verkend gaan worden. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de samenwerking echt een meerwaarde op moet leveren.

De concept-uitvoeringsagenda is in juni 2018 voorgelegd aan een brede groep van belangenvertegenwoordigers uit Eerbeek en Loenen. Zij hebben de vraag gekregen om de lijst aan te vullen en ons, per project/maatregel, aandachtspunten en aanbevelingen mee te geven. Deze reacties worden gebundeld en door de stuurgroep betrokken bij het vaststellen van de uitvoeringsagenda.

Participatie

In de pré-verkenningsfase worden keuzen op hoofdlijnen gemaakt en wordt er vooral gekeken of er een meerwaarde voor samenwerking is. In deze fase betrekken wij een brede groep van  belangenvertegenwoordigers bij de voorbereiding van de besluitvorming. In de volgende fase is duidelijk welke projecten verder verkend zullen worden. De vragen die dan voorliggen worden concreter. In de verkenning worden naast de huidige belanghebbenden ook andere belanghebbenden betrokken. Wie dat zijn en op welke wijze zij betrokken worden, wordt per project bekeken (bekijk hier de posters met participatieladder). De belangenvertegenwoordigers zijn gevraagd om mee te denken over participatie in de vervolgfasen van de projecten.

Planning

Begin juni zijn de concept-uitvoeringsagenda en de ideeën voor participatie gedeeld en besproken met een brede groep van belangenvertegenwoordigers. Zij hadden tot 18 juni de tijd om eventuele aanvullingen door te geven aan het projectteam. Deze kunnen dan nog worden meegenomen door de stuurgroep. Een bundeling van de reacties en aanbevelingen wordt half juli per mail toegestuurd aan de aanwezigen. Ook wordt de informatie op deze website gedeeld. In de zomerperiode treffen we de voorbereidingen om de uitvoeringsagenda definitief te maken. Het kan zijn dat het nodig is om nog aanvullende gesprekken te voeren met belangenvertegenwoordigers of organisaties. Naar verwachting besluit de stuurgroep in het najaar (oktober) over de samenwerking en de uitvoeringsagenda. Deze afspraken voor de verdere verkenning worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. Na ondertekening van de intentieovereenkomst is duidelijk hoe de samenwerking vorm krijgt en welke projecten verder verkend zullen worden. In oktober/november zal een startbijeenkomst voor de verkenningsfase worden georganiseerd. Bekijk hier de poster met de aanpak voor gebiedsontwikkeling.

NRD's ter inzage

We zijn gestart met de reparatie van het bestemmingsplan voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein en voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof. Voor beide projecten stelden we een startdocument voor de onderzoeken op. Deze startdocumenten heten: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De notities liggen van 11 augustus tot en met 21 september 2020 ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze indienen. Lees meer...