Ga naar de inhoud

Wonen in Eerbeek

Als het gaat om wonen, willen we met Ruimte voor Eerbeek het woningaanbod verbeteren. Het motto hierbij is: de juiste woning op het juiste moment op de juiste plek.

Behoefte aan woningen

In de woonvisie hebben wij samen met de woningstichtingen, huurdersverenigingen en ontwikkelaars de koers voor de komende jaren vastgelegd. In Eerbeek was jarenlang nauwelijks gebouwd. Dit heeft geleid tot een achterstand in zowel het totaal aantal woningen als woningen voor de specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en zorg. In Eerbeek is er behoefte aan 355 woningen. Daarvan willen wij ongeveer 175 woningen realiseren in het centrumgebied. Zo willen wij een impuls geven om het centrumgebied vitaal te houden. Met de keuze voor het voorkeursalternatief is ook woningbouw in het centrumgebied mogelijk. Bij de ontwikkeling en beoordeling van woningbouwplannen hanteren wij het ‘afwegingskader woningbouw’ (uitwerking duurzaamheidsladder). Maar de vraag die nu actueel is: waar in het centrum willen we woningen toevoegen? En waar juist niet? Om op die vragen een antwoord is een Woonkader Eerbeek opgesteld. Bespreking op 21 december 2023 in de gemeenteraad.

Woonkader Eerbeek

Voorjaar 2023 is in beeld gebracht welke locaties in Eerbeek geschikt zijn om woningen toe te voegen. Immers, ook in Eerbeek en omgeving is de behoefte aan woningen groot. In het centrumgebied van Eerbeek is er een aantal braakliggende terreinen: het Kersten- en het Burgersterrein. Maar er is nog een aantal andere plekken waar mogelijk nog wat woningen aan de huidige situatie toegevoegd kunnen worden. Denk aan het plein aan de Stuijvenburchstraat en het Oranje Nassauplein. Om nu verstandige keuzes te maken voor de toekomst van Eerbeek is het belangrijk om te weten hoe het zit met de mogelijkheden voor het bouwen van woningen. Duidelijkheid daarover moet komen van het 'Woonkader Eerbeek'. 

In het Woonkader Eerbeek zijn 3 denkrichtingen voor woningbouw in het centrum uitgewerkt. Daarin zijn oplossingen verwoord om woningen te kunnen toevoegen waarbij rekening is gehouden met de geldende milieuzones. Het College van B&W heeft na bestudering van deze 3 varianten een voorkeur voor het derde scenario. Bij dit scenario staat een leefbaar woonklimaat in Eerbeek centraal. Er wordt rekening gehouden met de geldende milieuzones rondom de papierindustrie. Er worden in principe geen woningen binnen die zone toegevoegd. Uitzondering is dat woningen binnen de geluidszone of geurzone 1 onder voorwaarden wel verplaatst kunnen worden naar het gebied van zone 2. Dit betekent dat dit scenario de uitdaging met zich mee brengt om andere functies te ontwikkelen binnen het gebied dat valt binnen de geur- en geluidszones. Deze variant van ‘het wandelende dorp’ (scenario 3) biedt voor het college de beste balans. En daarmee ook een helder beeld van hoe het centrumgebied van Eerbeek zich verder (ruimtelijk) kan ontwikkelen. 

U gaf uw reactieg

Tot en met 3 september 2023 kon iedereen een reactie geven. Meer informatie over deze vorm van participatie was te lezen in twee extra pagina's in GemeenteThuis op 7 juli 2023. En velen zagen ook deze informatieve video over het woonkader. Ook kon u laagdrempelig terecht bij de medewerkers van de gemeente, onder andere via de inloopochtenden in het Servicepunt. 

Besluitvorming in het najaar 

Bedoeling is dat de raad het Woonkader Eerbeek op 21 december 2023 definitief vaststellt. 

Uitbreidingslocatie Lombok

De woonwijk Lombok ten noorden van Eerbeek is de uitbreidingswijk in het dorp. De laatste vier jaar is invulling gegeven aan de uitbreiding van de wijk (Lombok-Zuid). 

In augustus 2018 ging de eerste fase in verkoop van de totaal circa 200 woningen die de nieuwbouwwijk Lombok-Zuid in Eerbeek omvat. Naast projectmatige woningen in verschillende prijsklassen en types, zijn er ook bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden. De verkoop en de bouw van de in totaal 200 woningen verliep in een razend tempo. De bouw van de laatste fase, bestaande uit 36 woningen, start in het vierde kwartaal 2022. Nu, een jaar later, is de wijk volledig gerealiseerd. 

Vrijkomende schoollocaties

Met de bouw van nieuwe clusterscholen kwamen er in de afgelopen jaren drie locaties vrij: de plekken waar de C. van Leeuwenschool, de Triangel en Enk waren gevestigd. Deze vrijkomende schoollocaties zijn ingezet voor woningbouw. In 2019 zijn de eerste contouren voor plannen voor deze ontwikkellocaties al vormgegeven. In 2020 zijn de plannen verder uitgewerkt. Op de betreffende locaties zijn zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd.