Ga naar de inhoud

Wonen in Eerbeek

Als het gaat om wonen, willen we met Ruimte voor Eerbeek het woningaanbod verbeteren. Het motto hierbij is: de juiste woning op het juiste moment op de juiste plek. Het opstellen en vaststellen van een milieueffectrapportage en helder bestemmingsplan speelt een belangrijke rol bij de realisatie van de woningbouwopgave.

In de woonvisie hebben wij samen met de woningstichtingen, huurdersverenigingen en ontwikkelaars de koers voor de komende jaren vastgelegd. In Eerbeek is in de afgelopen jaren nauwelijks gebouwd. Dit heeft geleid tot een achterstand in zowel het totaal aantal woningen als woningen voor de specifieke doelgroepen, zoals starters, senioren en zorg. In Eerbeek is er behoefte aan 355 woningen. Daarvan willen wij ongeveer 175 woningen realiseren in het centrumgebied. Zo willen wij een impuls geven om het centrumgebied vitaal te houden. Met de keuze voor het voorkeursalternatief is ook woningbouw in het centrumgebied mogelijk. Bij de ontwikkeling en beoordeling van woningbouwplannen hanteren wij het ‘afwegingskader woningbouw’ (uitwerking duurzaamheidsladder).

Lombok

De woonwijk Lombok ten noorden van Eerbeek is de uitbreidingswijk in het dorp. In de actuele plannen is voor deze wijk een belangrijke plaats ingeruimd om ook in de komende jaren nieuwe woningen te bouwen.

Na de eerste fase van het plan Lombok heeft dit uitbreidingsplan voor Eerbeek de afgelopen jaren stil gelegen. Met de ondertekening van een koop- en realisatieovereenkomst door gemeente en Roosdom Tijhuis op 22 december 2017 is hierin verandering gekomen. Roosdom Tijhuis neemt samen met haar partners het aandeel van de gemeente in dit woningbouwplan over en gaat de komende jaren zelfstandig het woningbouwplan Lombok met ongeveer 200 woningen realiseren. Naast projectmatige woningen in verschillende prijsklassen en types, zullen er ook bouwkavels voor particulier opdrachtgeverschap worden aangeboden.

In juli 2018 is de start verkoop geweest van de eerste fase. Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren (en inschrijven) via de website over Lombok-Zuid van Roosdom Thuis. Daar kunt u ook de 360 graden tour bekijken van de uitbreidingswijk.

Vrijkomende schoollocaties

Met de bouw van nieuwe clusterscholen komen er drie locaties vrij: de plekken waar de C. van Leeuwenschool, de Triangel en Enk waren gevestigd. Deze vrijkomende schoollocaties willen we gebruiken voor toekomstige woningbouw.

Oud Eerbeek

Hoe moet het verder met ‘Oud Eerbeek’? Dit is het deel van Eerbeek dat te maken heeft met een hoge milieu-belasting, vanwege de ligging in zone 6 van de geur- en geluidcontouren (PlanMER). We gaan een onderzoek starten naar het toekomstperspectief van dit gebied.