Ga naar de inhoud

Actueel financieel perspectief...

Eind 2023 hebben we een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025 gepresenteerd. Maar vanaf 2026 laat onze begroting een fors tekort zien. Dit heeft te maken met het zogenoemde ravijnjaar 2026. Dit wil zeggen dat het Rijk heeft besloten om vanaf 2026 3 miljard euro te korten op het landelijke gemeentefonds. Gemeenten krijgen vanaf dat jaar minder geld. Voor Brummen betekent dit ongeveer 3 miljoen euro minder inkomsten vanuit het Rijk. Hoe gaan we hier mee om? Dat hebben we vastgelegd in de Perspectiefnota 2025-2028 die de gemeenteraad op 20 juni 2024 unaniem heeft vastgesteld. 

Tijdens de behandeling van de begroting in oktober/november 2023 hebben college en gemeenteraad afgesproken dat we het voorjaar 2024 gebruiken om ons voor te bereiden op de geschetste korting op het gemeentefonds vanaf 2026 (het ravijnjaar). In april 2024 heeft de gemeenteraad gekozen om deze terugval in inkomsten op te vangen door scherper en realistischer onze inkomsten en uitgaven te ramen. Dit is met zorg gedaan door hierbij ook te kijken de ervaringscijfers van de afgelopen 3 jaar. En deze te vergelijken met een aantal vergelijkbare gemeenten. College en ook raad constateren dat we met deze werkwijze in staat om de terugval in inkomsten goed op te vangen. Maar ook om onze gemeentelijke ambities zoveel mogelijk overeind houden. Denk aan het voortvarend bouwen van woningen, investeren in klimaat en duurzaamheid of het bestrijden van armoede. Of aan de opvang van vluchtelingen en statushouders en werk maken van goede jeugdzorg. Maar ook investeren we volop in het centrum van Eerbeek en in het toerisme.

Onderdeel van de nieuwe aanpak is dater er een zogenoemde behoedzaamheidsreserve in het leven is geroepen. Hoewel we uitgaan van realistische budgetten kan er ook sprake zijn van incidentele tegenvallers. Dan is het belangrijk om een potje te hebben om die tegenvallers op te vangen. De op 20 juni unaniem door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefnota 2025-2028 is de leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028 (het gemeentelijk huishoudboekje) later dit jaar.