Ga naar de inhoud

Koude-warmte opslag

Wanneer u een koude- en warmteopslag (KWO) gaat toepassen moet u een grondwatervergunning aanvragen bij de provincie. Dat doet u digitaal via het provincieloket. 

Bouwen op en langs het water

Bent u betrokken bij het ontwikkelen van bouwplannen en/of bestemmingsplannen? De aanwezigheid van watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden kunnen zorgen voor beperkingen bij uw plannen. Ook moet u rekening houden met bijvoorbeeld wateren met een Hoge Ecologische Natuurwaarde (HEN-wateren) en riooltransportleidingen. Met de digitale watertoets kunt u bekijken of en welke waterschapsbelangen er spelen binnen uw plangebied. Ook maakt de digitale watertoets een waterparagraaf die u kunt gebruiken bij het afwikkelen van de ruimtelijke procedure.

Voor bepaalde activiteiten moet u toestemming vragen aan het Waterschap Vallei en Veluwe. Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • Steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen
  • Dammen of duikers aanleggen
  • Watergangen dempen of veranderen
  • Kabels en leidingen aanleggen
  • Bouwwerken of beplanting plaatsen
  • Oppervlaktewater onttrekken of lozen