Ga naar de inhoud

Stookontheffing

Wilt u in de gemeente Brummen snoeihout verbranden dan heeft u in de periode van 1 april tot oktober een ontheffing nodig. Buiten deze periode heeft u geen ontheffing nodig. U moet dan wel aan een aantal regels voldoen. Voor een paasvuur heeft u altijd een vergunning nodig.

Algemene regels voor stoken

 • U mag alleen snoeihout afkomstig van landschapsonderhoud en erfbeplanting verbranden;
 • U mag geen snoeihout, dat is ontstaan binnen de bebouwde kom, naar het buitengebied overbrengen om daar te verbranden;
 • De totale hoeveelheid te verbranden snoeihout mag maximaal 50 m3 zijn. Dit mag geen bedrijfsmatig kap- en snoeihout zijn. Het mee verbranden van andere (afval)stoffen is nadrukkelijk niet toegestaan;
 • Vanaf de brandplaats moet de afstand tot woningen van derden en bos- en heidegebieden minimaal 100 meter bedragen. De afstand tot brandbare objecten (gebouwen) en wegen is minimaal 50 meter;
 • De brandplaats mag een maximale oppervlakte hebben van 20 m2.
 • U mag niets verbranden binnen het terrein van een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer;
 • U moet zorgen dat er geen verontreiniging van de bodem of oppervlaktewater optreedt. Artikel 13 van de Wet bodembescherming (zorgplicht) en artikel 6.2 van de Waterwet mag u niet overtreden. Voor het maken van vuur mag u daarom geen gebruik maken van vloeibare brandstoffen;
 • Vanaf de brandplaats moet u een afstand van minimaal 5 meter tot een watergang aanhouden;
 • U moet het snoeihout verbranden op een voorziening, zoals bijvoorbeeld beton, stenen, tegels of metaal;
 • De verbrandingsresten moet u binnen 72 uur na de verbranding op een verantwoorde wijze verwijderen en afvoeren;
 • De weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende twee eisen:
        - Het moet droog weer zijn, dus bij regen of mist mag er geen verbranding plaatsvinden;
        - De windkracht mag maximaal 5 Beaufort zijn (max. 10,7 m/s).
 • Er mag geen gevaar of overlast voor de omgeving optreden. Dit geldt zowel voor buurtbewoners als het verkeer;
 • Er moet onafgebroken toezicht zijn op het vuur door een meerderjarige;
 • U moet zorgen voor een goed brandend vuur, zodat er zo min mogelijke rookontwikkeling is. Verder moet u zodanig stoken, dat er geen vliegvuur of hinder door rook kan ontstaan. Bij hinder aan derden moet u het stoken direct beĆ«indigen;
 • Er moeten voldoende blusmiddelen aanwezig zijn om, als dat nodig is, het vuur te temperen of te doven. Dit kan bijvoorbeeld met (een combinatie van) de volgende blusmiddelen:
        - een schop en voldoende zand;
        - een tuinslang of emmers water;
        - een brandblusser.
 • Verbranding mag slechts plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang;
 • Er mag geen verbranding plaatsvinden op zon- en feestdagen, met uitzondering van paas- en kampvuren;
 • Aanwijzingen van het bevoegd gezag (zoals politie, brandweer of gemeente) moet u in verband met openbare orde en/of veiligheid direct opvolgen.

Ontheffing aanvragen?

Gebruik hiervoor het formulier aanvragen stookontheffing. Voeg bij de vergunningaanvraag meteen een tekening bij waarop de brandplaats is aangegeven. De ontheffing moet zijn verleend voordat u mag stoken. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat het maken van een ontheffing 4 weken kost. Vraag de ontheffing dan ook ruim van tevoren aan.  

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op.