Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger moet u er voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem. Maar voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat ze een beperking hebben. Of aangewezen zijn op een speciale school een eind uit de buurt. Afhankelijk van wat u zelf kunt regelen, kunt u misschien ook (gedeeltelijk) in aanmerking komen voor leerlingenvervoer. Bij uw aanvraag wordt er altijd eerst gekeken of uw kind kan fietsen, of onder begeleiding kan fietsen. Daarna wordt gekeken of uw kind met het openbaar vervoer kan reizen of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. Pas als deze opties niet kunnen, kan er sprake zijn van taxivervoer. 

Voorwaarden

Of uw kind (gedeeltelijk) in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.

1. Beperking

Leerlingenvervoer is er voor kinderen met een beperking die minstens drie maanden aanhoudt. Dit kan een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking zijn. En het kind moet door de beperking niet zelfstandig of onder begeleiding kunnen reizen. Zit een kind op het voortgezet speciaal onderwijs (dus geen praktijkschool of ander regulier onderwijs) en kan het zelfstandig reizen? Dan is het vanaf het schooljaar 2022-2023 mogelijk om in aanmerking te komen voor een openbaar vervoervergoeding. Er is in dit geval wel altijd sprake van een eigen bijdrage van € 500 per schooljaar. Net als andere ouders met een kind op het voortgezet onderwijs betaalt u de eerste kilometers van de OV-kosten zelf. Immers alle kinderen uit de gemeente Brummen moeten voor het voortgezet onderwijs de reis naar de scholen in bijvoorbeeld Zutphen, Apeldoorn of Rheden zelf betalen. Als gemeente betalen we dus alleen de meerkosten als het speciaal voortgezet onderwijs verder weg ligt dan de omliggende reguliere scholen.

2. Afstand

Als uw kind een beperking heeft, kunt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde toegankelijke school meer is dan 6 kilometer. De gemeente gebruikt een vaste methode om de afstand te bepalen. Die methode zit ingebouwd in het digitale aanvraagformulier. We rekenen met als voertuig de fiets, via de kortste route.
Let op: we gebruiken deze afstandsbepaling alleen om te beoordelen of de school verder weg ligt dan 6 kilometer. Of de leerling daadwerkelijk gebruik kan maken van de fiets is hiervoor niet relevant.

3. Leeftijd

In de gemeente Brummen mogen kinderen met een beperking die naar het speciaal (basis)onderwijs gaan als dat nodig is de hele basisschoolleeftijd met de taxi naar school. Kinderen die op basis van religieuze gronden of levensbeschouwelijke gronden naar een school gaan verder dan 6 km worden geacht zelf of onder begeleiding te kunnen fietsen of met het openbaar vervoer te reizen zodra ze 10 jaar zijn. 
Let op: een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of speciaal basisonderwijs (sbo) geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer. Denkt u dat uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Voor het Voortgezet Speciaal onderwijs is een verklaring van de school nodig inclusief reden dat uw kind niet zelfstandig kan reizen. De regels voor leerlingenvervoer staan in de verordening Leerlingenvervoer.

4. Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Een kind krijgt leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dat is een school die het onderwijs biedt, dat uw kind op basis van zijn/haar beperking nodig heeft. Gaat uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs? Dan heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring (TLV)) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind, niet naar welke school uw kind kan gaan. Door een aanvraag te doen in het aanvraagsysteem komt u er vanzelf achter welke school de dichtstbijzijnde toegankelijke school is. 
Mogelijk heeft het samenwerkingsverband u een aantal namen van scholen genoemd om met uw kind te gaan kijken. Let er bij de keuze van de school dan goed op dat u slechts vergoeding krijgt voor de school die het dichtst bij is. 

Kiest u voor een  school die verder weg ligt? Dan krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde school. Aanvullende reiskosten naar een school verder weg zijn voor uw eigen rekening. Vervoer per taxi is dan uitgesloten, omdat het geen zin heeft uw kind naar een school te brengen, waar uw kind niet naar toe gaat.

 

Soorten vervoer

Leerlingenvervoer is er in verschillende vormen:

Fietsvergoeding

Eerst kijken we of uw kind met de fiets naar school kan reizen. Als dat zo is, krijgt u voor uw kind een fietsvergoeding. Kan uw kind niet zelfstandig fietsen maar wel onder begeleiding? Dan krijgt u ook een fietsvergoeding per km voor de begeleider (ouder/verzorger of iemand anders).

Openbaar vervoer

Is fietsen te ver of lukt dit niet? Dan kijken we of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Als dat zo is, krijgt u voor uw kind een OV-abonnement. Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen, maar wel onder uw begeleiding? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger of iemand anders). Zit uw kind op het VSO dan geldt een eigen bijdrage van € 500.

Eigen vervoer

U kunt in sommige gevallen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Als ouder of verzorger regelt u dan zelf het brengen en halen van uw kind. De hoogte van de vergoeding is nooit hoger dan de kosten van het andere vervoer waar u recht op zou hebben. Dus heeft u recht op een OV-vergoeding, dan krijgt u nooit meer dan de hoogte van die OV-vergoeding. 

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is vervoer met een taxibusje van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen. De gemeente organiseert aangepast vervoer alleen op vaste schooldagen (uitgaande van 200 schooldagen per jaar). En op vaste schooltijden zoals die in de schoolgids staan. Dit staat zo in de verordening leerlingenvervoer. Aangepast vervoer houdt dus voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs geen rekening met het individuele lesrooster, een toetsweek of lesuitval. Ook niet als dit het eerste of laatste lesuur is. Alleen als de wachttijd op school méér dan 5 lesuren is, passen we de vervoerstijden aan.
Kan de leerling door zijn of haar handicap niet het volledige onderwijsprogramma volgen zoals dat in de schoolgids staat? Dan is een aanpassing in het vervoer mogelijk. Een consulent van het Team voor Elkaar moet hier goedkeuring voor geven.
Krijgt uw kind aangepast vervoer en kan het vanwege de examens niet mee met het reguliere leerlingenvervoer? Dan moet u zelf zorgen voor vervoer. U kunt hiervoor wel een kilometervergoeding krijgen.
Afhankelijk van welke schoolsoort uw kind bezoekt, betaalt u soms een eigen bijdrage. Dit is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage of bij VSO en openbaar vervoervergoeding een vaste eigen bijdrage van € 500.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid stimuleren

Net als in het schooljaar 2021-2022 kun u nog eenmalig in het schooljaar 2022-2023 gebruikmaken van de mogelijkheden van de Reiskoffer om uw kind, die nu met de taxi vervoerd wordt, zelfstandig te leren reizen. In deze folder De Reiskoffer (pdf, 529 kB) leest u hier meer over. U kunt uw kind hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar leerlingenvervoer@brummen.nl. Zij zorgen er dan voor dat u door de Reiskoffer wordt benaderd om de mogelijkheden te bespreken.

Aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor leerlingenvervoer voor uw kind? Dan moet u zelf een aanvraag doen. Dit kan alleen online. 

U moet leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar uw kind verblijft. Bij co-ouderschap kan het dus zijn dat u in twee gemeenten een aanvraag moet doen. Voor de dagen dat uw kind in de gemeente Brummen woont in Brummen. En voor de overige dagen in de gemeente waar de andere ouder woont.

Verklaringen meesturen

Soms moet u een medische verklaring toevoegen bij uw aanvraag. Dit geldt voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook moet u een vervoersverklaring van de school meesturen. Met deze verklaring geeft de school aan waarom uw kind niet (onder begeleiding) kan fietsen of met het openbaar vervoer kan reizen. U kunt hier een vervoersverklaring (pdf, 74 kB) downloaden om door de school te laten invullen.
Kiest u niet voor de dichtstbijzijnde school? Dan moet u een verklaring hebben van het samenwerkingsverband met hun advies dat echt die ene school maar toegankelijk is voor uw kind.   

Leerlingenvervoer voor een nieuwe schooljaar

Ieder jaar moet u opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen. Ook voor stagevervoer als dit nodig is. Dit kan vanaf 1 mei, maar doe dit in ieder geval vóór 1 juni. Dan kunnen we uw aanvraag op tijd beoordelen. En alleen dan kunnen we het vervoer vanaf de eerste schooldag garanderen. Wilt u na 1 juni nog iets veranderen? Doe dit zo snel mogelijk, in ieder geval vóór 15 juni. Geeft u wijzigingen na 15 juni door? Dan verwerkt PlusOV deze pas in het nieuwe schooljaar. Het duurt 3 weken voordat uw kind volgens een aangepast reisschema kan worden vervoerd. Heeft u uw aanvraag te laat ingeleverd of wijzigingen na 15 juni doorgegeven? Dan moet u de eerste 3 weken van het nieuwe schooljaar zelf zorgen voor het vervoer van uw kind. U betaalt dan ook zelf de kosten.
Het is ieder jaar een hele klus voor PlusOV in samenwerking met de vervoerders om alle ritten zo goed mogelijk in te plannen. Dit gebeurt in de periode van ongeveer half juni tot half juli. Daarna moeten vervoerders nog veel energie steken in het vinden van voldoende chauffeurs om de ritten te kunnen rijden vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. Tussentijdse wijzigingen verstoren dit proces. Vandaar de gehanteerde 3 weken tot na start van het seizoen. 

Een aanvraag beoordelen kost tijd, vraag daarom op tijd aan

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen de wettelijke termijn van 8 weken een brief waarin staat of uw kind recht heeft op een vorm van leerlingenvervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing. Misschien heeft het Team voor Elkaar niet genoeg informatie om uw aanvraag te beoordelen. We vragen u dan de ontbrekende informatie op te sturen. 

Belangrijk om te weten

U kunt natuurlijk ook gedurende het hele jaar leerlingenvervoer aanvragen. Niet ieder kind start altijd aan het begin van het schooljaar. U bent er als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor dat uw kind naar school gaat. Ook als u wacht op leerlingenvervoer. In de tussentijd moet u zelf een tijdelijke oplossing verzinnen om uw kind naar school te brengen.
Vraagt u leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen? Team voor Elkaar Leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. In oktober is door de drukte van de start van het nieuwe schooljaar de wachttijd 3 weken. Na oktober is deze periode korter, ongeveer 10 werkdagen. Ook hier geldt dat u in de tussentijd zelf voor vervoer moet zorgen.

Verandert er iets?

Verandert de situatie van uw kind? Bijvoorbeeld een verhuizing, andere school of andere schooltijden? Dan moet u online een nieuwe aanvraag doen voor leerlingenvervoer. Doe dit zo mogelijk 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat Team voor Elkaar Leerlingenvervoer en PlusOV uw aanvraag op tijd behandeld hebben. Want ook hiervoor geldt 10 werkdagen inregeltijd voor PlusOV en vervoerder.

Inloggen met DigiD

Om een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer moet u inloggen met DigiD. Dit voor de veiligheid. U kunt dan naast uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord ook gebruik  maken van een extra controle via SMS, of de DigiD-app. Lees hier meer over inloggen via DigiD.

Declareren

Heeft u een toekenning voor een fietsvergoeding, OV-vergoeding of eigen vervoervergoeding? Dan kunt u maandelijks uw kosten declareren. Voor het schooljaar 2022-2023 kunt u het declaratieformulier 2022-2023 (pdf, 83 kB) gebruiken.

Voor het schooljaar 2023-2024 kunt u het declaratieformulier 2023-2024 (pdf, 18 kB) gebruiken.

Planning

PlusOV verzorgt de uitvoering en planning van het leerlingenvervoer voor de gemeente Brummen. Rijdt uw kind een of meer dagen niet meer, bijvoorbeeld omdat het ziek is? Dan moet u uw kind dus ook afmelden bij PlusOV. Dit kan via www.plusov.nl of telefonisch: 088 - 7587655.
Kijk voor meer informatie op de website van PlusOV. Gaat uw kind weer naar school, geef dit dan op tijd weer door bij PlusOV.

Wordt uw kind tussentijds op school ziek of moet het naar een afspraak met bijvoorbeeld een arts of therapeut? Dan moet u uw kind zelf halen en brengen. Dit soort tussentijdse ritten vallen niet onder leerlingenvervoer. Dit geldt ook als de school van uw kind sluit door een corona-uitbraak.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jalu Wardhono of Aartie Ramphal van Team voor Elkaar Leerlingenvervoer. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer: 0575-568 568. Of mail naar leerlingenvervoer@brummen.nl.