Ga naar de inhoud

Leerlingenvervoer

Wanneer heeft uw kind recht op leerlingenvervoer? Hier vindt u informatie over de voorwaarden, de soorten vervoer en de aanvraag. Heeft u vragen over leerlingenvervoer die niet beantwoord worden na het lezen van deze informatie? Bel dan eerst naar het Team voor Elkaar via ons telefoonnummer 0575-568 568, dagelijks tussen 09.00 en 12.00 uur. U kunt vragen naar Jalu Wardhono of Aartie Ramphal. Of stuur een e-mail naar leerlingenvervoer@brummen.nl

Voor wie

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. Hierover leest u meer onder het kopje aanvragen.

Voorwaarden

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer is afhankelijk van een aantal factoren.

1. Beperking

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen met een structurele beperking. Dit is een lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of zintuiglijke beperking die minstens drie maanden aanhoudt. De beperking moet ertoe leiden dat een kind niet zelfstandig kan reizen. Kan een kind wel zelfstandig reizen dan is er geen sprake van leerlingenvervoer. Voor kinderen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs die zelfstandig kunnen reizen is er dan ook geen sprake van een vergoeding van OV kosten. Net als andere ouders die hun kind op het Voortgezet onderwijs hebben, moeten ook zij de kosten voor OV zelf betalen.

2. Dichtstbijzijnde passende school

Leerlingenvervoer wordt toegekend naar de dichtstbijzijnde passende school. Als uw kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs gaat, heeft u een beschikking (toelaatbaarheidsverklaring, TLV) gekregen. Hierin staat welk soort onderwijs passend is voor uw kind. U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school die dit soort onderwijs aanbiedt.
Het kan zijn dat u kiest voor een passende school die verder weg ligt, terwijl hetzelfde soort onderwijs dichterbij beschikbaar is. In dat geval krijgt u alleen een vergoeding van de reiskosten tot aan de dichtstbijzijnde passende school. Aanvullende reiskosten naar de door u gekozen verder weggelegen school zijn dan voor uw eigen rekening. Houdt u hier rekening mee bij de keuze van de school.
Het kan ook zijn dat het Samenwerkingsverband in de toelaatbaarheidsverklaring een bepaalde school adviseert. Voegt u dan bij de aanvraag het bewijs hier bij mee.

3. Afstand

U kunt in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, als de afstand tussen uw huis en de dichtstbijzijnde passende school meer is dan een bepaald aantal kilometers: het afstandscriterium voor de gemeente Brummen is 6 kilometer.
Voor de volgende leerlingen geldt géén afstandscriterium:

  • Leerlingen die vanwege hun beperking niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen.
  • Leerlingen die vanwege hun beperking alleen onder begeleiding met het openbaar vervoer kunnen reizen.

De gemeente hanteert een vaste methode om de afstand te bepalen: die methode zit automatisch ingebouwd in het digitale aanvraagformulier. Er wordt gerekend met als voertuig de fiets, via de kortste route.
Let op: De afstandsbepaling van huis naar school is alleen om te beoordelen of wordt voldaan aan het afstandscriterium. Of de leerling daadwerkelijk in staat is om gebruik te maken van de fiets is daarvoor niet relevant.

4. Leeftijd

Anders dan de adviesleeftijd van 9 jaar wordt van kinderen in de gemeente Brummen verwacht dat ze op de leeftijd van 11 jaar of ouder zelfstandig kunnen fietsen of met het openbaar vervoer kunnen reizen.
Let op: een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs (so), voortgezet speciaal onderwijs (vso) of speciaal basisonderwijs (sbo) geeft niet automatisch recht op leerlingenvervoer.

Denkt u dat uw kind voor de regeling in aanmerking komt? Dan moet u als ouder/verzorger zelf een aanvraag indienen en laten ondertekenen door de school waar uw kind naar toe zal gaan. De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de verordening Leerlingenvervoer.

Soorten vervoer

Leerlingenvervoer kent drie verschillende vormen van vervoer:

Openbaar vervoer

Eerst kijken we of uw kind met het openbaar vervoer naar school kan reizen. Mocht dat zo zijn, dan krijgt u voor uw kind een fietsvergoeding of een OV-abonnement. Kan uw kind niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen? Dan worden de reiskosten van de begeleider (ouder/verzorger) ook vergoed.

Eigen vervoer

Ouders of verzorgers kunnen ook een financiële vergoeding voor eigen vervoer krijgen. Zij verzorgen het brengen en halen van hun kind dan zelf. In het bijzonder basisonderwijs kan (afhankelijk van de hoogte van uw inkomen) een eigen bijdrage in mindering worden gebracht van de vergoeding.

Aangepast vervoer

Aangepast vervoer is vervoer met een taxibusje van huisdeur tot schooldeur en terug. Dit is voor kinderen die op geen enkele andere wijze naar school kunnen reizen.

De gemeente organiseert aangepast vervoer alleen op vaste schooldagen (uitgaande van 200 schooldagen per jaar) en vaste schooltijden zoals genoemd in de schoolgids van de school.
Voor leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs wordt met aangepast vervoer geen rekening gehouden met het individuele lesrooster, een toetsweek of met lesuitval. Ook niet als dit het eerste of laatste lesuur is. De verordening leerlingenvervoer bepaalt in de algemene bepalingen dat aangepast vervoer slechts wordt georganiseerd op schooltijden die genoemd zijn in de schoolgids. De gemeente past de vervoerstijden alleen aan als de wachttijd op school méér dan 5 lesuren bedraagt.

Als de structurele handicap van de leerling het wachten onmogelijk maakt tot het einde van de schooldag, zal er een aanpassing in het vervoer worden gemaakt. In dit geval moet een consulent van het Team voor Elkaar goedkeuring geven, als de lichamelijke, verstandelijke, psychische of zintuiglijke handicap van de leerling het niet toelaat het volledige onderwijsprogramma, zoals in de schoolgids is vermeld, te volgen.
Als een leerling in aanmerking komt voor aangepast vervoer en vanwege de examens niet met het reguliere leerlingenvervoer mee gaat, dan moeten de ouders zelf zorgen voor het vervoer. Zij kunnen hiervoor een kilometervergoeding krijgen.

Aanvragen

Om voor leerlingenvervoer in aanmerking te komen, moeten ouders of verzorgers zelf een aanvraag indienen. Dan kan alleen online. 

U kunt alleen leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente waar het kind verblijft. Bij co-ouderschap kan het dus voorkomen dat u in twee gemeenten leerlingenvervoer aan moet vragen: voor de dagen dat uw kind in Brummen woont in Brummen en voor de overige dagen in de gemeente waar de andere ouder woont.

Online aanvragen

Bij de online aanvraag moet u in sommige gevallen een medische verklaring toevoegen. Dit geldt voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs. Ook moet u een vervoersverklaring van de school toevoegen. Met de vervoersverklaring geeft de school aan om welke reden uw kind niet (onder begeleiding) kan fietsen of zelfstandig en/of onder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen. U kunt hier een vervoersverklaring (pdf, 189 kB) downloaden om door de school te laten invullen.


Als u niet kiest voor de dichtstbijzijnde school moet er een verklaring van het samenwerkingsverband worden toegevoegd, waarom zij adviseren uw kind niet naar de dichtstbijzijnde school te laten gaan.

Wanneer krijgt u bericht?

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding of aangepast vervoer. In deze brief, de beschikking, staat ook hoe u bezwaar kunt maken tegen de beslissing.
Het kan zijn dat het Team voor Elkaar Leerlingenvervoer niet genoeg informatie heeft om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. U krijgt dan het verzoek de ontbrekende informatie op te sturen. Hebt u vragen, neem dan contact op via telefoonnummer 0575-568 568 tussen 09.00 en 12.00 uur en vraag naar Jalu Wardhono of Aartie Ramphal.

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van leerlingenvervoer. In de tussentijd zult u zelf een tijdelijke oplossing moeten verzinnen om uw kind naar school te brengen.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Ieder jaar moet u opnieuw een aanvraag leerlingenvervoer indienen. Zorg ervoor dat u het online aanvraagformulier vóór 1 juni heeft ingevuld.  Dan kan uw aanvraag op tijd worden beoordeeld. Alleen dan kan het vervoer vanaf de eerste schooldag gegarandeerd worden. Wijzigingen op uw aanvraag moet u voor 15 juni online doorgeven. Wijzigingen die u na 15 juni doorgeeft, worden door PlusOV pas verwerkt nadat het nieuwe schooljaar is begonnen. Het duurt dus 3 weken voordat uw kind volgens een aangepast reisschema kan worden vervoerd. 

Vraagt u leerlingenvervoer aan als het schooljaar al is begonnen (dus na oktober)?

Team voor Elkaar Leeringenvervoer behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. Voor november is door de drukte van de start van het nieuwe schooljaar de wachttijd 3 weken. Na oktober zal dit een kortere periode zijn (10 werkdagen). Ook hier geldt dat u in de tussentijd zelf voor vervoer moet zorgen.

Is uw situatie gewijzigd waardoor de toekenning moet veranderen?

Als de situatie van uw kind verandert (verhuizing, andere school, andere schooltijden), dat moet u online een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen. Doet u dit zo mogelijk 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat Team voor Elkaar Leerlingenvervoer en PlusOV uw aanvraag op tijd heeft behandeld.

Declareren

Heeft u een toekenning voor een fietsvergoeding, OV vergoeding of eigen vervoervergoeding? Dan kunt u maandelijks uw kosten declareren. Hiervoor kunt u het declaratieformulier leerlingenvervoer 2020-2021 (pdf, 187 kB).

Planning

PlusOV verzorgt vervolgens de uitvoering en planning van het leerlingenvervoer voor de gemeente Brummen. Bij PlusOV moet u dus ook uw kind afmelden als het een keer een dag of meerdere dagen niet meerijdt vanwege bijvoorbeeld ziekte of andere reden. Dit kan via www.plusov.nl of telefonisch: 088 - 7587655.
Meer informatie over hoe het vervoer voor u kind geregeld wordt, vindt u op de website van PlusOV.nl.

Contact

Jalu Wardhono van Team voor Elkaar Leerlingenvervoer beantwoordt uw vragen, beoordeelt nieuwe aanvragen en verwerkt wijzigingen.

Bereikbaarheid