Ga naar de inhoud

Waterloket

Bij het waterloket vindt u informatie over riolering, onderhoud watergangen, waterbeheerders en grondwater.

Riolering

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van afvalwater. Woningen en andere gebouwen moeten daarom aangesloten zijn op het gemeentelijke riool. U bent wettelijk verplicht om uw woning of bedrijfspand aan te sluiten op de riolering. De werkzaamheden die de gemeente uitvoert aan de riolering, betalen we met de rioolheffing.

Gaat u een nieuwe woning bouwen of uw bestaande woning uitbreiden?

Dan geldt in sommige gevallen dat u het hemelwater niet via het riool mag afvoeren, maar via een op het eigen terrein aan te leggen infiltratievoorziening. Deze verplichting is van toepassing bij woningen buiten de bebouwde kom en woningen gelegen in de aangewezen gebieden van het Gemeentelijk Afkoppelplan (de kern Eerbeek en een deel van de kern Hall).

Lozing van vuilwater via zinkputten of septic tanks op open water of in de bodem is verboden.

Heeft u vragen over de aansluiting op het riool?

Neem dan contact op met ons.

• Een rioolaansluiting aanvragen 

Heeft u last van een rioolstoring of verstopping van het riool?

U leest op de pagina Rioolstoring wat u zelf moet doen en wat de gemeente voor u doet.

Wilt u meer informatie over riolering?

Algemene informatie over riolering leest u op de website Riool.info
 

Onderhoud watergangen

Wanneer u eigenaar bent van een perceel dat aan een watergang grenst, moet u zelf de watergang schoonhouden en baggeren. U heeft toestemming nodig van Waterschap Vallei en Veluwe voor activiteiten die:

  • de dijken kunnen verzwakken
  • de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden
  • de doorstroom van het water hinderen

Waterbeheerders

Gemeente

Wij zijn verantwoordelijk voor:

  • de inzameling en het transport van afvalwater
  • overtollig hemelwater/regenwater
  • (kleinere) watergangen

Verder is de gemeente het eerste aanspreekpunt voor de inwoners bij (grond)waterproblemen.

Rijksoverheid

Het Rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen en is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde 'rijkswateren'. In onze gemeente is dat de IJssel. 

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het beheer van de hoeveelheid grondwater en voor het kwalitatieve beheer van het grondwater in de grondwaterbeschermingsgebieden. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de kwaliteit van het zwemwater van de officiële zwemplaatsen tijdens het zwemseizoen.

Waterschap Vallei en Veluwe

Onze gemeente ligt in het beheersgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Het waterschap zorgt voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en voor het onderhoud van de meeste wateren/ watergangen. De werkzaamheden die het waterschap uitvoert worden betaald uit de waterschapsbelasting.

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water gebruiken we als drinkwater, om mee te koken, in te baden, de auto te wassen of het toilet door te spoelen. Drinkwaterbedrijf Vitens levert ons drinkwater.

Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater lozen via het riool, bodem of oppervlaktewater? Meld dit op Omgevingsloket. Bij het Omgevingsloket vindt u ook de voorwaarden om te mogen lozen. 

Vragen over de lozing op oppervlaktewater kunt u stellen aan Waterschap Vallei en Veluwe op 055-52 72 911. Vragen over alle andere lozingen kunt u stellen aan Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 055-58 01 705.

Met de beleidsregel lozingen buitengebied is het voor inwoners en bedrijven duidelijk(-er) welke wijzen van afvalwaterverwerking wel of niet geoorloofd zijn in het buitengebied.

Meer info leest u in:

Grondwater

Als u eigenaar bent van een woning, dan moet u zelf maatregelen treffen tegen grondwateroverlast op uw terrein.

Grondwater onttrekken

U moet een vergunning aanvragen als u grondwater wilt onttrekken.

  • bij industriële toepassingen (meer dan 150.000 m³ per jaar)
  • bij openbare drinkwatervoorzieningen
  • bij open bodemenergiesystemen

De provincie Gelderland kan u daar meer informatie over geven. Voor alle andere wateronttrekkingen moet u bij het waterschap een vergunning aanvragen of een melding doen. Dat doet u digitaal via het Omgevingsloket.

Verontreinigd grondwater onttrekken

Om verontreinigd grondwater te onttrekken of een grondwaterverontreiniging te verplaatsen moet u toestemming van de provincie Gelderland hebben. Neem contact op met Provincie Gelderland

Is het onduidelijk of er een grondwaterverontreiniging aanwezig is? Neemt u dan contact op met Omgevingsdienst Veluwe IJssel op 055-58 01 705.

Lozen van (grond)water

Voor lozingen op de riolering door particulieren of bij projecten  (woningbouw, riolering)  is het Besluit ‘Lozen buiten inrichtingen’ van toepassing. Bij lozingen door bedrijven is het Activiteitenbesluit van toepassing. In beide besluiten staan regels voor het lozen van (grond)water.

Op onderstaande sites kunt u zien of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Op lozingen in het oppervlaktewater is de Waterwet van toepassing. Het Waterschap Vallei en Veluwe is dan het bevoegde gezag. Informatie en aanvragen van een vergunning staat op vallei-veluwe.nl.