Ga naar de inhoud

Mobiliteit: praat mee over verkeer en vervoer! 

We werken aan een visie op verkeer en vervoer. Dat moet leiden tot het vaststellen in juni 2024 van een visie op mobiliteit en een bijhorend uitwerkingsprogramma. En daarbij hebben we ook intensief onze inwoners betrokken. Dat hebben we onder andere gedaan met een vragenlijst in 2023 en 5 laagdrempelige inloopbijeenkomsten in het voorjaar van 2024. Deze inbreng is meegenomen in het nieuwe Mobiliteitsplan!

Dit plan geeft aan op hoofdlijnen hoe wij omgaan met verkeer en vervoer in onze gemeente. En vooral ook welke onderdelen wij willen verbeteren. Het is de basis voor concrete maatregelen die er voor zorgen dat onze gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft.

Mobiliteitsplan

Wij vinden een veilige en prettige leefomgeving belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied, zowel landelijk als lokaal in onze gemeente. Denk hierbij aan de opkomst van elektrische voertuigen (zowel auto als fiets). Of de aanpak van de Provinciale wegen in onze regio. Ook spelen er ontwikkelingen als we kijken naar het programma Eerbeek-Loenen 2030. En gaan we als gemeente volop nieuwe woningen bouwen (1.250 woningen tussen 2020 en 2030). Daarom is er voldoende aanleiding voor een nieuwe en actuele visie op verkeer en vervoer. Deze visie nemen we op in een nieuw Mobiliteitsplan. Dit plan gaat uit twee onderdelen bestaan: 

  • A: Mobiliteitsvisie: hierin staan de doelen en ambities voor de komende jaren.
  • B: Mobiliteitsprogramma (uitvoeringsprogramma): dit programma benoemt alle acties en maatregelen. Bijvoorbeeld de onderzoeken, projecten en verder uitwerking van het beleid. Ook bevat het de prioritering en een schatting van de kosten.

A: Mobiliteitsvisie

De kern van het Mobiliteitsplan is de visie. Daarin komen onze ambities en doelen voor de komende jaren te staan. In 2023 en 2024 is hard gewerkt aan deze visie, die in mei 2024 in concept gereed is gekomen. Deze visie bevat twee documenten:
- Programma Mobiliteit 2050, ruimte voor beweging (de mobiliteitsvisie) (D430480)
- Achtergrondrapportage (D430481) 

Hoe zijn we tot deze visie gekomen? Dat deden we in drie stappen:
1.    We hebben alle nodige informatie ‘opgehaald’ en in beeld gebracht (inventarisatie)
2.    We hebben onze ambities bepaald en doelen vastgesteld 
3.    De gemeenteraad stelt vermoedelijk in juni 2024 de visie vast

1. Inventarisatie

In de eerste stap hebben we de nodige informatie gemeentebreed geïnventariseerd en opgehaald.

Beleid en ontwikkelingen

Bestaande en vastgestelde beleidskaders vormen een belangrijke basis voor de op te stellen Mobiliteitsvisie. Denk bijvoorbeeld van het Rijk, de provincie Gelderland, de gemeente Brummen of de Regio Stedendriehoek. De behoefte van de samenleving op het gebied van mobiliteit verandert en dat is te zien in trends en ontwikkelingen, zoals de groei van de automobiliteit en het elektrisch vervoer (zowel per auto als fiets). Maar denk ook aan de toenemende druk op de openbare ruimte en het belang van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving voor inwoners. Deze aspecten hebben we inzichtelijk gemaakt en verwerkt in de visie. Zo kunnen we afgewogen keuzes maken op welke doelen en ambities de focus in de Mobiliteitsvisie ligt.

Feiten & cijfers

Inzicht in het huidige en het toekomstige verwachte verkeersbeeld draagt bij aan de ontwikkeling van een passende Mobiliteitsvisie. Dit geldt ook voor beschikbare gegevens over ongevallen, verkeersonderzoeken, reguliere meldingen en ruimtelijke ontwikkelingen. Maar ook trends zoals elektrisch rijden en laadvoorzieningen hiervoor. 

Enquête en gesprekken

We vinden het belangrijk dat we doelen en ambities samen met inwoners en betrokkenen gaan vaststellen. Het ophalen van inbreng vanuit onze inwoners en andere betrokken instanties is een belangrijk onderdeel. Het gaat hierbij om het ophalen van ervaringen en ideeën bij inwoners, ondernemers en belangengroepen zoals de wijk- en dorpsraden, Veilig Verkeer Nederland, Maatschappelijke Adviesraad en de Fietsersbond. De digitale enquête, waarin we antwoord en inzicht krijgen in ‘wat gaat goed’ en ‘wat kan beter’, staat hierin centraal. Eind 2023 zijn de resultaten van dit enquête-onderzoek beschikbaar gekomen. Hierbij konden de deelnemers ook specifieke knelpunten op een digitale kaart aangeven en mogelijke maatregelen en oplossingen aandragen. In het voorjaar vinden er 5 inloopbijeenkomsten plaats, waarbij we deze resultaten met iedereen kunnen bespreken en bezien of deze goed zijn verwerkt in de concept-visie.

2. Vaststellen doelen en bepalen ambities 

In de tweede stap houden we verschillende thema’s tegen het licht. Mede op basis van de uitkomsten bij de fase van inventarisatie, formuleren we specifieke doelen. Bijvoorbeeld het streven naar een leefbare, veilige of duurzame gemeente. Hieraan kunnen de nodige ambities worden gekoppeld, zoals het duurzaam bereikbaar houden van kernen, een wegennet zonder ongewenst sluipverkeer of het optimaliseren van het openbaar vervoer.

Om te komen tot doelen en ambities gaan we ook reacties en meningen ophalen in een bijeenkomst met allerlei betrokken instanties en belangengroepen. Bijvoorbeeld de wijk- en dorpsraden, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, hulpdiensten, de Maatschappelijke Adviesraad en werkgroepen die zich bezig houden toegankelijkheid van ouderen en mindervaliden.

De doelen en ambities zijn de basis voor de Mobiliteitsvisie voor de komende 20 jaar. Het schept het kader voor het uit te werken Mobiliteitsprogramma, waarin de specifieke acties en maatregelen op de korte, middellang en langere termijn staan. De Mobiliteitsvisie is gebaseerd op de verschillende thema’s en bestaat uit netwerken voor de voetganger, fiets, openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer. En we besteden aandacht aan parkeren, verkeersveiligheid, slimme en duurzame mobiliteit en gedrag.

3. Planning en besluitvorming

De Mobiliteitsvisie (deel A van het Mobiliteitsplan) is naar verwachting in het voorjaar van 2024 gereed. De gemeenteraad behandelt in dat geval de Mobiliteitsvisie nog voor de zomer van 2024.

B: Mobiliteitsprogramma

Welke werkwijze gebruiken we om te komen tot deel B, het Mobiliteitsprogramma (het uitvoeringsprogramma)?

Analyse

In deze stap bekijken we welke projecten nodig zijn om vanuit de huidige situatie toe te werken naar de ambities en doelen zoals we die hebben opschreven in de Mobiliteitsvisie (het toekomstperspectief). We geven aan welke thema’s prioriteit hebben. Daarbij maken we uiteraard ook gebruik van de inbreng van inwoners (uitkomsten enquête en inbreng tijdens inloopbijeenkomsten) en betrokken belangengroepen en instanties (via de bijeenkomsten). Alle acties, maatregelen en projecten worden gebundeld en getoetst op de vastgestelde doelen en ambities die opgenomen zijn in de Mobiliteitsvisie. 

Uitvoeringsplan

In het Mobiliteitsprogramma benoemen we de (meest) kansrijke maatregelen, acties en projecten om vastgestelde doelen en ambities binnen een realistische planning waar te kunnen maken. In dit programma houden we ook rekening met een kostenindicatie, planning en termijnen, prioritering en omschrijving van de projecten.

Planning en besluitvorming

Het Mobiliteitsprogramma (deel B van het Mobiliteitsplan) is naar verwachting eind 2024 klaar. Het college van burgemeester en wethouders kan hierna (binnen de vastgestelde kaders en budgetten) aan de slag met de uitvoering van het Mobiliteitsprogramma. 

Op het moment dat we met specifieke projecten starten, beginnen we ook de bijbehorende participatieprocessen met inwoners en belanghebbenden. U kunt in dat geval als inwoner meedenken over de inrichting van uw eigen (woon)omgeving.

Enquête-onderzoek

Eén van de bouwstenen om nieuw beleid voor verkeer en vervoer vorm te geven is vragen naar de ervaringen en ideeën van inwoners. In totaal 707 personen hebben in april/mei 2023 meegedaan aan het enquête-onderzoek. Het onafhankelijke en gespecialiseerde onderzoeksbureau Goudappel heeft deze enquête in opdracht van de gemeente uit gevoerd. De onderzoekers zijn tevreden met de respons, omdat hierdoor sprake is van een representatief en duidelijk beeld over hoe gedacht wordt over verkeer en vervoer in de gemeente. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober 2023 bekend geworden. Lees hier de rapportage met de belangrijkste bevindingen van het enquête-onderzoek (d.d. 9 oktober 2023).

Inloopavonden

Dit voorjaar zijn (in maart en april) vijf informatieavonden gehouden. De eerste contouren van de mobiliteitsvisie zijn daar gepresenteerd. De bijeenkomsten vonden plaats in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek, buurthuis De Wheme in Hall, Plein 5 in Brummen, buurthuis ’t Oortveld in Empe en buurthuis Leuvenheim. Iedereen kon tijdens deze bijeenkomsten binnenlopen op het moment dat het beste uitkwam. Er was géén centrale presentatie. Medewerkers en bestuurders van de gemeente en bureau Goudappel stonden klaar om bezoekers te woord te staan. Vooraf aanmelden was niet nodig. Circa 125 inwoners hebben tijdens deze bijeenkomsten zich laten informeren en/of hun reactie gegeven. Deze zijn waar mogelijk verwerkt in de visie. 

Hoe verder?

Het college heeft alle informatie verwerkt en op 14 mei 2024 de concept-visie vastgesteld. Deze is overgehandigd aan de gemeenteraad, die deze visie in juni gaat bespreken. Wij willen immers voor de zomer de visie afronden. Dit door vaststelling door de gemeenteraad. Dan kunnen we beginnen met het opstellen van een uitwerkingsprogramma. Daarin staan de concrete maatregelen die we als eerste gaan uitvoeren. De jaren daarna voert de gemeente de andere maatregelen stap voor stap uit. 

Achtergrondinformatie

Op deze pagina vindt u de nodige achtergrondinformatie.

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met Rutger van Aken, verkeerskundig adviseur. Mail naar r.vanaken@brummen.nl of bel 0575 - 568 233.