Ga naar de inhoud

Vrijstellingsregels kappen

Hieronder leest u wanneer u wel of geen vergunning nodig heeft. U kunt een vergunningcheck doen via het omgevingsloket.

U heeft altijd een vergunning nodig als er sprake is van een houtopstand:

 • in een tuin behorende bij een historisch pand;
 • in het Wilhelminapark in Eerbeek;
 • dat geregistreerd staat als monumentale boom bij ‘De Bomenstichting’ te Amsterdam;
 • dat staat op door het college nader aan te wijzen plaats.

Ga naar het omgevingsloket.

U heeft geen vergunning nodig bij:

 • houtopstanden binnen de bebouwde kom en houtopstanden op erf buiten de bebouwde kom als het gaat om: de loofhoutsoorten; berk (Betula), esdoorn (Acer), kers (Prunus), lijsterbesachtigen (Sorbus), gouden regen (Laburnum), goudiep (Ulmus carpinifolia ‘Wredei’), hulst (Ilex), Italiaanse po-pulier (Populus nigra ‘Italica’), Appel (Malus), Krenteboompje (Amelanchier), fluweelboom (Rhus) en de naaldbomen, met uitzondering van Taxus (Taxus soorten);
 • populieren en wilgen als wegbeplantingen en éénrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, tenzij deze zijn geknot;
 • fruitbomen en windschermen om boomgaarden;
 • fijnsparren of andere coniferen, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
 • kweekgoed;
 • houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
 • houtopstand buiten de bebouwde kom, die een zelfstandige eenheid vormt en die een grotere opper-vlakte beslaat dan 10 are, hetzij in geval van rijbeplanting, gerekend over het totaal aantal rijen, meer bomen bevat dan 20;
 • houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van het college,
 • het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud;
 • het periodiek knotten of kandelaberen als cultuurmaatregel bij daarvoor geschikte boomsoorten;
 • hagen of heggen staande in de onmiddellijke nabijheid van woonbebouwing buiten, dan wel binnen de bebouwde kom, waarbij sprake is van een zekere ruimtelijke relatie met deze woonbebouwing.
 • als de burgemeester toestemming verleent voor het vellen van een houtopstand in verband met een spoedeisend belang voor de openbare orde of een direct gevaar voor personen of goederen (nood-kap).