Ga naar de inhoud

Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van een bestuursorgaan van de gemeente. Dit kan zijn het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning of een subsidie hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Tegen een besluit van een bestuursorgaan kunt u in de meeste gevallen bezwaar maken.

Bezwaar maken doet u door binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift te sturen naar het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Deze periode begint op de dag nĂ¡ de dag waarop het besluit aan u is gestuurd. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bestuursorgaan moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. Dit staat in het tweede besluit dan vermeld.

Hoe maakt u bezwaar?

Een bezwaarschrift dient u schriftelijk in. Stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken per post naar de gemeente Brummen: Postbus 5, 6970 AA Brummen.
In uw bezwaarschrift moet u vermelden/meesturen:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • zo mogelijk een kopie van dit besluit
 • reden van uw bezwaar
 • uw handtekening

Let op: U kunt de bovenstaande mogelijkheid niet gebruiken voor een bezwaar tegen uw WOZ-beschikking en voor het indienen van een klacht. Wilt u hierover meer weten? Dan kunt u informatie vinden via de website van Tribuut  of klacht indienen.

Vereniging, stichting of vennootschap

Ook organisaties (verenigingen, stichtingen en vennootschappen) kunnen in hun belang worden getroffen door besluiten van een bestuursorgaan. In deze gevallen moet het bezwaarschrift ondertekend zijn door een of meer leden die daartoe bevoegd zijn. Wie dat is (zijn) kan blijken uit de statuten en het uittreksel van de Kamer van Koophandel. Stuur in dat geval een kopie van bijvoorbeeld de statuten mee met het bezwaarschrift.

Hoe verloopt de afhandeling van uw bezwaar?

De gemeente Brummen werkt met een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften. Deze onafhankelijke, externe commissie van deskundigen beoordeelt naar aanleiding van uw bezwaar het besluit van het bestuursorgaan. Zij nodigt u, (een vertegenwoordiging van) het bestuursorgaan en eventuele andere betrokkenen uit voor een hoorzitting. U kunt tijdens de hoorzitting mondeling toelichten wat u verkeerd vindt aan het besluit. Vervolgens geeft de commissie aan het bestuursorgaan een schriftelijk advies over uw bezwaar. Het bestuursorgaan dat het oorspronkelijke besluit heeft genomen, neemt aansluitend een beslissing op uw bezwaar. Deze mag afwijken van het advies van de commissie voor de bezwaarschriften.
Na de 6 weken waarin u bezwaar kunt maken, heeft het bestuursorgaan 12 weken om een beslissing op uw bezwaar te nemen. Het kan gebeuren dat de behandeling langer duurt, doordat het bestuursorgaan een verdagingsbesluit neemt. De termijn van 12 weken wordt in dat geval verlengd met 6 weken. U ontvangt hierover dan bericht. 

Bezwaar intrekken

Wilt u uw bezwaar bij nader inzien toch intrekken? Dat kan alleen schriftelijk. Hierbij vermeldt u het zaaknummer dat staat in de ontvangstbevestiging van uw ingediende bezwaarschrift. U ondertekent uw verzoek en stuurt het naar de commissie voor de bezwaarschriften of naar het bestuursorgaan bij wie u uw bezwaar heeft ingediend.

Juridisch Loket voor hulp

Voor het indienen van een bezwaarschrift heeft u geen juridische kennis nodig. U geeft aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en wat uw argumenten zijn. Toch is het regelmatig goed om advies te vragen. Wilt u hulp, dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket, een advocaat of eventueel bij uw Rechtsbijstandsverzekering.

Tips voor het indienen van een bezwaarschrift

 • Noemt u in uw bezwaarschrift meerdere bezwaren? Geef dan elk bezwaar een nummer (1., 2., 3., enzovoort). Dat is voor u en voor de gemeente wel zo overzichtelijk.
 • Weet u niet zeker hoeveel tijd u nog hebt om een bezwaarschrift in te dienen? Neem dan contact met ons op.
 • Wacht nooit tot de laatste dag met indienen van een bezwaarschrift. Als er dan iets fout gaat, loopt u het risico dat uw bezwaarschrift niet meer wordt behandeld. 
 • Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Geef dan aan waarom u te laat bent.
 • Maak altijd een kopie van uw bezwaarschrift voor uzelf.
 • Hebt u een bezwaarschrift ingediend, maar binnen een week geen ontvangstbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente om er zeker van te zijn dat uw bezwaarschrift in goede orde is ontvangen.