Ga naar de inhoud

Aanleiding

De gemeente biedt ontheemden uit Oekraïne een passend onderkomen. Zo verzorgt de gemeente sinds april 2022 60 plekken. Aanvankelijk bij het ABK-huis in Hall, maar sinds 19 april 2023 wonen de 60 Oekraïners in tijdelijke woningen bij de Veldkant in Eerbeek. Het is onze morele plicht om een goed onderkomen voor hen te bieden zolang de oorlog in Oekraïne nog voortduurt. Omdat in april 2023 de opvang in het ABK-huis afliep en niet verlengd kon worden is gezocht naar een nieuwe lokatie. Deze is gevonden door middel van 16 tijdelijke woningen op het oude trainingsveld naast sportpark De Veldkant in Eerbeek. 

Ook veel inwoners uit onze gemeente zijn op zoek naar een woning. Immers, er is een nijpend te kort aan woningen. Door het bouwen van nog eens 16 tijdelijke woningen op dit terrein leveren we ook een extra bijdrage aan een andere opgave: het bieden van tijdelijke woningen aan inwoners die met spoed een onderkomen zoeken. Met een voortvarende bouw van deze tijdelijke woningen wordt een passende woonprogramma gerealiseerd.

Op donderdag 15 december 2022 heeft de Brummense raad groen licht gegeven voor het project bij De Veldkant en budget beschikbaar gesteld. Vier maanden later konden de 60 Oekraïners hun intrek nemen in de tijdelijke woningen. Inmiddels zijn ook afspraken gemaakt met Veluwonen voor de bouw van nog eens 16 tijdelijke woningen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van dit bijzondere (tijdelijke) woonproject bij De Veldkant.

Locatie

De gemeente heeft in het najaar 2022 intensief gezocht naar geschikte locaties voor huisvesting van gevluchte mensen uit Oekraïne. Behoudens het ABK-huis in Hall hebben we geen geschikte gebouwen hiervoor gevonden. Daarom hebben we vervolgens onderzocht of er locaties zijn waar we voortvarend huisvesting kunnen realiseren. Het oude trainingsveld naast sportpark De Veldkant kwam hierbij als meest geschikte locatie uit de bus. De beschikbare ruimte op dit terrein is 10.000 m2. Dit terrein biedt kansen voor maximaal 48 tijdelijke woningen, zonder dat dit ten koste gaat van de groene uitstraling van de omgeving. Na gesprekken met onder andere omwonenden is het maximaal aantal tijdelijke woningen teruggebracht naar 32.

B&W besloten op deze locatie voortvarend (uiterlijk medio april 2023) de eerste 16 tijdelijke woningen te bouwen. Het ging om 8 geschakelde woningen bestaande uit 2 appartementen. Deze zijn voor de Oekraïense ontheemden die van april 2022 tot 19 april 2023 in Hall hebben gewoond. In 2024 bouwt Veluwonen de overige 16 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen zijn bestemd voor zogenoemde ‘spoedzoekers’. Dit zijn inwoners die dringend op zoek zijn naar een woning. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt (met name Eerbeekse jongeren) en mensen die vanwege hun privéomstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning. Denk aan inwoners die in een echtscheiding zitten.

Bekijk hier de locatie voor de bouw van deze tijdelijke woningen en een groffe schets van van het gebied (schetsen van voorjaar 2023).

Woonprogramma

Met de tijdelijke woningen hebben we er voor gezorgd dat de mensen uit Oekraïne niet op straat zijn komen te staan. Veel van hen werken inmiddels bij verschillende bedrijven in onze gemeente. En hun kinderen gaan naar de basisschool in Hall of het middelbaar onderwijs in Zutphen of Apeldoorn. Ze hebben hun draai binnen onze gemeenschap gevonden. Maar dit tijdelijke woonproject biedt ook kansen voor andere groepen inwoners die naarstig naar een woning zoeken. De 16 extra woonunits bieden hiervoor een mooie kans. De zogenoemde spoedzoekers kunnen vanuit deze tijdelijke woonomgeving op zoek naar een permanente woning. Het college heeft hierover inmiddels afspraken gemaakt met woningcorporatie Veluwonen. December 2023 heeft Veluwonen een samenwerkingsovereenkomst met Startblock getekend voor de bouw van deze 16 flexwoningen. Oplevering van de woningen is voorzien in mei 2024. Lees meer hierover.

Stand van zaken

Vanaf het eerste besluit in november 2022 zijn de buurtbewoners die grenzen aan het betreffende perceel en ook de gebruikers van het sportpark intensief betrokken geweest. Onder andere via diverse inloopbijeekomsten en nieuwsbrieven. In april 2023 zijn de eerste 16 woningen opgeleverd en hebben de Oekrainse ontheemden daarin hun intrek genomen. Inmiddels zijn ook met Veluwonen afspraken gemaakt over de bouw van nog eens 16 tijdelijke woningen op het 10.000 m2 grote terrein (fase 2).

Herinrichting parkeerterrein

Bij de realisatie van flexwoningen aan de Veldkantweg in Eerbeek is aangegeven dat ook wordt gekeken naar de verkeerssituatie. Belangrijk daarbij is de grote parkeerplaats bij Sportpark De Veldkant, die met name in de weekenden druk wordt bezocht. Er is een plan gemaakt om de verkeerssituatie te verbeteren. Dit door het parkeerterrein opnieuw in te richten en ook veranderingen aan te brengen in de toegangsweg vanaf de Veldkantweg. Bekijk hier de schetsen van het ontwerp. Deze werden ook getoond tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 16 januari 2024 in de kantine van Eerbeekse Boys. De bezoekers hebben vragen  gesteld en suggesties en/of ideeën aangedragen. 

Op basis van de ontvangen reacties wordt het ontwerp aangepast en wordt het nu voorbereid om uit te voeren. We combineren de aanleg van het nieuwe parkeerterrein met het vervangen van het riool (ter hoogte van de toegangsweg). De werkzaamheden worden in onze opdracht uitgevoerd door de firma Dostal. 

Tijdelijke toegangsweg

Bij de herinrichting van de parkeerplaats en toegangsweg houden we rekening met het gebruik ervan door onder andere alle direct aanwonenden en de sportverenigingen. Dit betekent dat we de werkzaamheden tijdens de zomerstop van het voetbal uitvoeren. De definitieve planning moeten we nog vaststellen. Omdat de werkzaamheden enkele weken in beslag nemen, kijken we ook naar hoe we in die periode het gebied (waaronder de tijdelijke woningen) goed kunnen ontsluiten. Voor de bewoners zelf, maar ook bijvoorbeeld in noodsituaties voor de hulpdiensten. Daarom maken we op dat moment een tijdelijke doorgang. Deze loopt dan vanaf de Veldkantweg, langs de skatebaan naar de parkeerplaats.