Ga naar de inhoud

Aanleiding

De gemeente biedt ontheemden uit Oekraïne een passend onderkomen. Zo verzorgt de gemeente sinds april 2022 60 plekken. Aanvankelijk bij het ABK-huis in Hall, maar sinds 19 april 2023 wonen de 60 Oekraïners in tijdelijke woningen bij de Veldkant in Eerbeek. Het is onze morele plicht om een goed onderkomen voor hen te bieden zolang de oorlog in Oekraïne nog voortduurt. Omdat in april 2023 de opvang in het ABK-huis afliep en niet verlengd kon worden is gezocht naar een nieuwe lokatie. Deze is gevonden door middel van 16 tijdelijke woningen op het oude trainingsveld naast sportpark De Veldkant in Eerbeek. Ook veel inwoners uit onze gemeente zijn op zoek naar een woning. Immers, er is een nijpend te kort aan woningen. Door het bouwen van nog eens maximaal 32 tijdelijke woningen op dit terrein levert de gemeente ook een extra bijdrage aan een andere opgave: het bieden van tijdelijke woningen aan inwoners die met spoed een onderkomen zoeken. Met een voortvarende bouw van deze tijdelijke woningen kan volgens ons een passende woonprogramma worden gerealiseerd. Op donderdag 15 december heeft de Brummense raad dit initiatief ondersteund en budget beschikbaar gesteld. Vier maanden later konden de 60 Oekraïners hun intrek nemen in de tijdelijke woningen. Op deze pagina houden we u op de hoogte van dit bijzondere (tijdelijke) woonproject bij De Veldkant.

Locatie

De gemeente heeft in het najaar 2022 intensief gezocht naar geschikte locaties voor huisvesting van gevluchte mensen uit Oekraïne. Behoudens het ABK-huis in Hall hebben we geen geschikte gebouwen hiervoor gevonden. Daarom hebben we vervolgens onderzocht of er locaties zijn waar we voortvarend huisvesting kunnen realiseren. Het oude trainingsveld naast sportpark De Veldkant kwam hierbij als meest geschikte locatie uit de bus. De beschikbare ruimte op dit terrein is 10.000 m2. Dit grote terrein biedt kansen voor maximaal 48 tijdelijke woningen, zonder dat dit ten koste gaat van de groene uitstraling van de omgeving.

B&W hebben besloten dat op op deze locatie voortvarend (uiterlijk medio april 2023) de eerste 16 tijdelijke woningen te bouwen. Het gaat om 8 geschakelde woningen bestaande uit 2 appartementen. Deze zijn voor de Oekraïense ontheemden die van april 2022 tot 19 april 2023 in Hall hebben gewoond. Daarna worden de overige tijdelijke woningen gebouwd. Het gaat dan om vermoedelijk maximaal 32 woningen: 16 woningen met ieder 2 appartementen. Deze woningen zijn bestemd voor zogenoemde ‘spoedzoekers’. Dit zijn inwoners die dringend op zoek zijn naar een woning. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt (met name Eerbeekse jongeren) en mensen die vanwege hun privéomstandigheden met spoed op zoek zijn naar een woning. Denk aan inwoners die in een echtscheiding zitten.

Bekijk hier de locatie voor de bouw van deze tijdelijke woningen en een groffe schets van van het gebied

Woonprogramma

Met de tijdelijke woningen hebben we er voro gezorgd dat de mensen uit Oekraïne niet op straat zijn komen te staan. Veel van hen werken inmiddels bij verschillende bedrijven in onze gemeente. En hun kinderen gaan naar de basisschool in Hall of het middelbaar onderwijs in Zutphen of Apeldoorn. Ze hebben hun draai binnen onze gemeenschap gevonden. Voor het gemeentebestuur was het een morele plicht om met elkaar deze kwetsbare mensen een nieuwe woonplek in onze gemeente te bieden. Maar deze ontwikkeling biedt ook kansen voor andere groepen inwoners die naarstig naar een woning zoeken. De maximaal 32 extra woonunits bieden hiervoor een mooie kans. De zogenoemde spoedzoekers kunnen vanuit deze tijdelijke woonomgeving op zoek naar een permanente woning. Het college trekt bij de realisatie van dit plan intensief op met verschillende samenwerkingspartijen, waaronder bijvoorbeeld Stichting Welzijn Brummen, onderwijs en woningcorporatie Veluwonen. Zo dacht de woningcorporatie positief mee met de gemeente over plannen voor de herhuisvesting van de Oekraïense mensen. Maar ook vinden er nog gesprekken plaats tussen gemeente en Veluwonen over het tweede deel van dit project, waar het accent ligt om andere woningzoekenden (zoals jongeren en mensen die met spoed een huis nodig hebben) een plek te geven.

HIeronder een impressie van de meest actuele schetsen:

- plan in vogelvlucht
- plattegrond fase 1 en plattegrond fase 2
- woningen (voorzijde, achterzijde, totaalbeeld)

Stand van zaken

Over het besluit zijn in november 2022 de buurtbewoners die grenzen aan het betreffende perceel via een brief op de hoogte gebracht. Dit geldt ook voor de diverse verengingen en organisaties die gebruik maken van de sportaccommodaties De Veldkant. Op dinsdagavond 6 december heeft een inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waar men de plannen kon inzien en van commentaar voorzien. Op 15 december heeft de gemeenteraad zich positief uitgesproken over dit besluit van het college en budget beschikbaar gesteld. 

Vervolgens zijn er verschillende onderzoeken op het terrein van de Veldkantweg uitgevoerd, is er veel informatie verzameld en is het inrichtingsplan aangepast. Dit mede op basis van de meegegeven aandachtspunten tijdens de inloopbijeenkomsten. Er zijn stappen gezet die nodig zijn om het plan verder voor te bereiden en gereed te maken voor het aanvragen van de nodige vergunningen. De eerste vergunning die is verleend en ter inzage heeft gelegen is die voor de kap (met herplant) van 4 eiken. Er zijn geen bezwaren ingediend en de bomen zijn inmiddels gekapt. Op 31 januari 2023 zijn aanwonenden, gebruikers van het sportpark en andere belangstellenden tijdens een tweede inloopavond verder bijgepraat over de actuele situatie, de aangepaste inrichtingsschetsen en de formele stappen die worden gezet (proces en planning). 

Op 7 februari heeft het College van B&W besloten om voor het gehele terrein een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen. Daarnaast is besloten een omgevingsvergunning  (bouwvergunning) te verlenen voor de eerste 16 woningen. Het college heeft geconstateerd dat de aanvraag voldoet aan de geldende voorwaarden van een goede ruimtelijke onderbouwing. Op maandag 13 febuari 2023 is het collegebesluit officieel gepubliceerd. Tot en met 23 maart 2023 liep de bezwarentermijn. Er zijn twee bezwaarschriften ingediend en er is voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzieningenrechter. Op 9 maart was de zitting. De voorzieningenrechter heeft op 14 maart de voorlopige voorzieninge afgewezen.

De bezwaarschriftencommissie heeft een hoorzitting gehouden en advies over de bezwaarschriften aan het college uitgebracht. Conclusie van deze onafhankelijke adviescommissie is dat de besluitvorming over het plaatsen van de tijdelijke woningen zorgvuldig tot stand is gekomen. Op dinsdag 9 mei 2023 heeft het college dit advies overgenomen en geoordeeld dat de bezwaarschriften ongegrond zijn. Van dit besluit zijn de indieners van de beide bezwaarschriften inmiddels op de hoogte gebracht. Overigens gaan de bezwaarmakers binnenkort nog in gesprek met burgemeester Van Hedel en wethouder Timmer. Dit om de huidige situatie met elkaar te bespreken. Het staat de bezwaarmakers nog vrij om tegen het collegebesluit over de bezwaarschriften in beroep te gaan.  

Verwachting is dat later dit jaar de procedure voor de omgevingsvergunning wordt gestart voor nog maximaal 32 tijdelijke woningen op het 10.000 m2 grote terrein.