Ga naar de inhoud

Kijken naar de toekomst 

Regeren is vooruitzien. Dat geldt ook voor alles wat er speelt in onze gemeente. Na enkele lastige jaren en bijbehorende bezuinigingen, is de financiële situatie stabiel. Maar hoe gaan we onze ambities in de komende jaren realiseren? Wat voor soort gemeente willen we zijn? Dat gaan we vastleggen in een geactualiseerde toekomstvisie. We zien dat de Rijksoverheid steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten neerlegt. Dit vaak zonder voldoende financiële middelen. Ook moeten we in Brummen rekening houden met een geplande (forse) korting op het gemeentefonds. De vraag komt dan ook op: wat voor soort gemeenten kunnen we zijn? 

Voordat we in 2025 echt werk gaan maken van een toekomstvisie voor onze gemeente, willen we onszelf eerst de vraag stellen hoe de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen er uit ziet. Is de gemeente Brummen zoals we die kennen in staat om de uitdagingen die er liggen in de komende jaren en decennia, adequaat op te pakken. Daarom heeft de gemeenteraad op 21 maart dit jaar burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om eerst een onderzoeksrapport op te stellen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brummen. Centraal daarin staat de vraag: “met welk toekomstscenario wordt het beste richting gegeven aan de ontwikkeling van het bestuur en de organisatie op langere termijn, waardoor minimaal het huidige dienstverlening- en voorzieningenniveau voor onze inwoners langdurig wordt gewaarborgd.” Op basis van dit rapport kan de gemeenteraad keuzes maken over de bestuurlijke toekomstrichting van de gemeente. En daarmee in het voorjaar van 2025 ook richting geven aan het opstellen en/of actualiseren van de toekomstvisie. Immers, dit laatste is één van de ambities die is verwoord in het coalitieakkoord “Vertrouwen, Verbinden, Versterken”

Uitgangspunt van de raad is dat het onderzoek in maart 2025 klaar is. In het voorjaar 2025 kan de gemeenteraad dit rapport bespreken en er een besluit over nemen. Op deze pagina houden we iedereen op de hoogte van de stappen voor het opstellen van het onderzoeksrapport 'bestuurlijke toekomst'.

Maar...

....ondertussen gaan we ook gewoon door met ons gebruikelijke werkzaamheden, die ook van invloed zijn op de toekomst van onze gemeente. Zo heeft de gemeenteraad recent te Perspectiefnota 2025-2028 vastgesteld en werken we nu aan het gemeentelijk huishoudboekje, de Programmabegroting 2025-2028. Maar denk ook aan de omgevingswet die op 1 januari dit jaar van kracht is geworden. Met inwoners en andere betrokkenen zijn we nu hard aan het werk om samen een omgevingsvisie op te stellen. Verder werken we dit jaar aan een visie voor onze sociale basis, waarin onder andere de brede algemene voorzieningen centraal staan. Daarnaast zijn we afgelopen jaren gestart met enkele pilots om een goede manier te ontwikkelen om meer gebiedsgericht te gaan werken. Maar ook om te kijken hoe we beter kunnen samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties (participatie). Ook al deze ontwikkelingen brengen we op deze 'toekomstpagina' in beeld.