Ga naar de inhoud

Vier initiatieven uit de eerste tranche

In het Uitnodigingskader windmolens en zonnevelden, vastgesteld door de raad op 18 november, is beschreven dat onze gemeente tot 2030 maximaal 100 hectare netto aan zonnevelden mogelijk wil maken. Dit doen we door middel van een maatschappelijke tender voor zonnevelden. Het uitvragen van de tender vindt plaats in twee tranches. In de eerste tranche wordt ruimte gegeven aan maximaal 35 hectare netto. De tweede tranche geeft ruimte aan 30 hectare netto. Plus de ruimte waar in de eerste tender geen gebruik van is gemaakt. De overige 35 hectare is reeds ingevuld door lopende initiatieven.

De eerste tranche is geopend op 10 januari 2022. Vanaf die datum konden initiatiefnemers van zonnevelden zich melden met hun plannen en voorbereidingen treffen voor deelname aan de tender. Daaruit zijn negen initiatieven gekomen die hebben meegedaan en zijn beoordeeld. Van die negen initiatieven zijn er vier geselecteerd als meest kansrijk om te realiseren. Dit zijn de initiatieven: Soerense Zand Zuid, Zilverbeek, Het Blaar en De Voort. Op dit kaartje ziet u waar deze initiatieven zich in de gemeente bevinden.

Hoe gaat het verder?

Of en in welke vorm de initiatieven gerealiseerd gaan worden ligt vooral aan het vervolgproces van de initiatiefnemers met de omwonenden. Het gemeentebestuur geeft aan dat bij de verdere uitwerking natuur, landschap en inpassing een belangrijke plek inneemt. Ook vindt het college het belangrijk dat inwoners goed kunnen meepraten en dat ze invloed hebben op het uiteindelijke plan. Bovendien moeten de opbrengsten van de zonnevelden ook voordeel opleveren voor de omgeving. Dit leggen we vast in een zogenoemd ‘profijtplan’. Om het proces het komende jaar te ondersteunen, blijft de gemeente experts beschikbaar stellen. Ook vraagt het college de provincie Gelderland en Vereniging Natuurmonumenten om mee te doen in het vervolgtraject.

Spelregels voor zonnevelden

We hebben tijdens de informatiebijeenkomsten gemerkt dat niet alles in deze tender altijd even duidelijk was bij iedereen. Als gemeente hebben we de spelregels vastgesteld voor de tender, net als de eisen waaraan voorstellen voor een zonneveld moeten voldoen. Deze kunt u lezen in het Uitnodigingskader. De initiatiefnemers die meedoen aan de tender passen de regels toe. Wij als gemeente controleren of dit juist gebeurt. Die spelregels bepalen ook:

•    welke omvang de zonnevelden gezamenlijk maximaal kunnen hebben (afhankelijk van de plek)
•    hoe en door wie de initiatieven worden beoordeeld op kwaliteit (omgevingsadviesraad)
•    hoe omwonenden kunnen meepraten en meedoen (participatie)
 

Participatie van inwoners

Bij elk initiatief werken we met een omgevingsadviesraad. Ook een inwonerbijeenkomst is een verplichte stap om te kunnen deelnemen aan de tender. Dat kan fysiek, digitaal of hybride zijn. Voor sommige initiatieven zijn er meer dan één bijeenkomsten geweest, bijvoorbeeld omdat er veel mensen wilden deelnemen of omdat er op één avond twee bijeenkomsten waren van verschillende ontwikkelaars die dicht bij elkaar liggen. Voor veel inwoners die aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomsten, komt nu de uitvoering van het uitnodigingskader letterlijk heel dichtbij. De stap van beleid naar een concreet plan voor een zonneveld in de buurt heeft een behoorlijke impact. We proberen zo goed mogelijk duidelijk te blijven maken welke positie de omwonenden in het hele proces hebben.
 

Proces

De eerste tranche geeft ruimte aan 35 hectare netto oppervlakte. Bij de tweede tranche nodigen we uit tot maximaal 30 ha. plus de ruimte waar in de eerste tender geen gebruik van is gemaakt. In het uitnodigingskader wordt onderscheid gemaakt naar de zes Brummense landschapstypen en het maximaal aantal hectare dat in een landschapstype mag worden gerealiseerd. In de laatste kolom ziet u het aantal hectare dat tot 2030 mag worden gerealiseerd.

Landschapstype

Max. aantal hectare netto

Vergund / in ontwikkeling

Resterende ruimte tot 2030

Veluwe

10

0

10

Veluweflank

30

8

22

Ontginningen

40

27

13

Landgoederen

20

0

20

Oeverwallen

30

2,5

27,5

Uiterwaarden

15

3

12

Rol van de omgevingsadviesraad

De omgevingsadviesraad werkt met een vast en flexibel deel. Het flexibel deel bestaat uit 3 tot 5 omwonenden van het initiatief die zich daarvoor melden; bij de inwonersbijeenkomsten wordt daar ook naar gevraagd. Het vaste deel wordt samengesteld door de gemeente en bestaat uit diverse (externe) vakspecialisten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en ecologie, die kennis hebben van en ervaring hebben met onze lokale situatie. Door een vast deel in de omgevingsadviesraad aan te houden kunnen we consequenter omgaan met nieuwe initiatieven en inzicht opbouwen.
 

Informatievoorziening

Vanuit de gemeente zijn we als toehoorder aanwezig bij de informatiebijeenkomsten, die door de ontwikkelaars worden georganiseerd. Waar nodig geven we uitleg over het beleid, de besluitvorming en de procedure. Er zijn bijvoorbeeld vragen over de wijze waarop de voorstellen voor zonnevelden in de tender worden getoetst aan de normen in het uitnodigingskader. We verzamelen alle vragen en verzoeken om informatie en beantwoorden deze in een vragendocument.
 

Beoordeling initiatieven

De beoordeling van de tenderresultaten gaat als volgt:

  • De flexibele delen van de omgevingsadviesraad beoordelen de initiatieven in hun gebied.
  • Het vaste deel van de omgevingsadviesraad beoordeelt alle initiatieven
  • De gemeente beoordeelt eveneens alle initiatieven.

De initiatieven worden beoordeeld op basis van de scorematrix in het Uitnodigingskader. De gewichtsfactor van de drie beoordelingen is als volg: het flexibele deel 1, het vaste deel 2 en de gemeente 3.
 

Besluitvorming over de tender

Burgemeester en wethouders stellen de uitkomst van de tender vast. De ingediende initiatieven met de hoogste scores worden geselecteerd tot een maximum van 35 hectare netto. Voor die projecten gaat het proces verder met de ontwikkeling tot een definitief plan voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, in samenspraak met omwonenden.
 

Planning

In dit document ziet u een tijdlijn die de eerste tranche van de tender beschrijft. De planning voor het indienen van voorstellen om deel te nemen aan de tender is verschoven van 10 maart naar 4 april 2022. De reden hiervoor is onder andere dat er meer belangstelling is dan verwacht waardoor er extra ruimte moest zijn om alle inwoners voldoende te informeren. Ook is het belangrijk om genoeg tijd te hebben voor de begeleiding van het tenderproces en bijdragen van gebiedspartijen zoals bij voorbeeld het waterschap. Voor het besluit van het college is geen harde datum gesteld, omdat we de definitieve voorstellen nog niet kennen. Maar het streven is om in agusutus de uitkomst van de tender vast te stellen. Het tempo van het proces daarna kan per project verschillend zijn, daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.