Ga naar de inhoud

Initiatieven

In Eerbeek zijn er ook een aantal interessante initiatieven die het papierdorp een mooie impuls geven. 

Herontwikkeling De Wasacker

Eén van de ontwikkelingen in Eerbeek is bij het winkelcomplex aan de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Daar speelt ook de herinrichting van de openbare ruimte bij De Wasacker. Eigenaar Orange Capital Partners wil het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om een verbouwing van de Plus Supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die recentelijk door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Voordat de plannen definitief worden gemaakt en een bestemmingsplanprocedure start, praten gemeente en Orange Capital Partners belangstellenden in Eerbeek bij over deze ontwikkelingen. Medewerkers van beide organisaties hebben op zaterdag 19 februari 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd. En Orange Capital Partners heeft de direct betrokken ondernemers en huurders al bijgepraat over de huidige plannen. Voor dinsdagavond 10 januari 2023 was er opnieuw een laagdrempelige informatiebijeenkomst georganiseerd. Voordat het ontwerpberstemmingsplan officieel ter inzage werd gelegd, kon iedereen zich laten informeren over de laatste stand van zaken. Omwonenden en winkeliers zijn door de initatiefnemer persoonlijk per brief uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst.

Verdere planning

De gemeente heeft vanaf vrijdag 13 januari 2023 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen heeft de gelegenheid om gedurende een periode van zes weken een zienswijze in te dienen. Na het verstrijken van deze termijn woren eventuele zienswijzen verwerkt en wordt het plan voor vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Project Spoorzone

Samen met meerdere partners werkt de gemeente Brummen aan een plan om de toegang tot de Veluwe beter te spreiden. Met daarbij de spoorzone in Eerbeek als nieuw en belangrijk startpunt voor een bezoek aan de Veluwezoom en de IJsselvallei. Dit regionale plan vormt een belangrijke bouwsteen voor de ruimtelijke inrichtingsvisie voor de spoorzone. Het gaat dan om een gebied langs het spoor (Kerstenterrein, Beekpad en  Stationsomgeving). De voorbereiding van deze inrichtingsvisie is in het najaar 2022 gestart. .

Eerbeek heeft een bijzondere relatie met de Veluwe. De beken en sprengen op de Veluwe hebben aan de basis gestaan van de moderne papierfabricage en de ontwikkeling van Eerbeek als dorp zoals we het nu kennen. Een prachtig verhaal waarin verleden, heden en ook toekomst bij elkaar komen. Dit bijzondere verhaal willen we beter beleefbaar maken voor inwoner én toerist. En een impuls van het toerisme helpt weer om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Eerbeek te vergroten. We willen immers bezoekers verleiden om het dorpscentrum van Eerbeek te bezoeken, evenals de IJsselvallei waar onze andere dorpskernen van onze gemeente liggen. Door de toerist vast te houden in onze kernen, verhogen we de gemiddelde bestedingen bij onze ondernemers. Zo zorgt toerisme bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, een goed vestigingsklimaat en behoud van ons winkelaanbod. De winkels waar wij als inwoners graag naar toe willen blijven gaan.

Dit alles is een verdieping op het thema toerisme van de reeds vastgestelde centrumvisie en een uitwerking van de dit voorjaar vastgestelde strategie ‘Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen”. Afgelopen najaar 2022 zijn we van start gegaan met de eerste inventariserende onderzoeken. Naar verwachting kunnen we begin 2023 u de eerste contouren voor een ontwerp presenteren. Dan krijgt u ook gelegenheid om hierover mee te praten en uw ideeën in te brengen. Het is de bedoeling is dat het masterplan voor Eerbeek als ontvangstlocatie voor de Veluwe in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond.

Verkenning Eerbeekse Beek

De Eerbeekse beek is een belangrijke dragen van de ontwikkelingen in Eerbeek. In het verleden maar ook anno 2022. 

Lees meer over de ontwikkelingen op de pagina over de visie over het centrum en de beek

Loenenseweg 2

Een locatie die al geruime tijd braak ligt is het perceel Loenenseweg 2 (tegenover de parkeerplaats van de Jumbo). Eigenaar en projectontwikkelaar Draisma uit Apeldoorn wil deze locatie een impuls geven. Dit door de bouw van een appartementencomplex met 22 woningen. Na een lange voorbereidingstijd zijn de plannen medio 2022 in grote lijnen gereed. Op 8 juni 2022 ondertekenden gemeente en Draisma een zogenoemde anterieure overeenkomst. Een belangrijke stap waarmee de projectontwikkelaar voortvarend vervolgstappen kon zetten om de plannen af te ronden en in procedure te brengen. Op 23 augustus 2022 heeft het college ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan voor deze locatie. Van 27 augustus tot 8 oktober lag deze ter inzage. Op donderdagavond 26 januari 2023 stemde de gemeenteraad in met plan door het bestemmingsplan hiervoor vast te stellen.

Het plan van Draisma Bouw bestaat uit 22 appartementen in verschillende prijsklassen. De goede ligging in het centrum maakt de appartementen uitermate geschikt voor senioren die gelijkvloers én dichtbij de voorzieningen willen wonen. Op de begane grond komt een grote ruimte voor een maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. De toekomstige bewoners kunnen parkeren op een terrein achter het gebouw. Als alles volgens planning verloopt kan in het tweede kwartaal van volgend jaar (2023) worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

Impressie

Bekijk hier enkele schetsen van de voorlopige plannen voor het perceel.
- Loenenseweg 2 gevel
- Loenenseweg 2 vogelvlucht

Vragen? 

Vragen over dit initiatief kunt u stellen aan Draisma Bouw. Bekijk hiervoor deze pagina op de website van deze projectontwikkelaar. Heeft u vragen over de procedure en het bestemmingsplan? Stel dan uw vraag aan de gemeente. U kunt contact opnemen met de heer Thijs Verkaik

Ontwikkeling De Beekwal

Veel ouderen uit Eerbeek willen heel graag in het dorp blijven wonen, ook als er zorg nodig is. De Beekwal vervult daarin een belangrijke rol. Maar wie De Beekwal kent, weet ook dat het gebouw oud wordt. Er zijn tegenwoordig ook andere ideeën en wensen over wonen met zorg. Het mag allemaal wat ruimer en minder ‘tehuis-achtig’. Daarom heeft Veluwonen samen met Riwis Zorg en Welzijn plannen gemaakt voor De Beekwal. Ook het terrein van de oude MAVO hoort hierbij. De gemeente heeft ingestemd met deze plannen. Op dit moment wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Eind januari 2023 zijn direct betrokken via een informatiebijeenkomst in het Tjark Rikscentrum door Veluwonen en gemeente bijgepraat. 

Wat zijn op hoofdlijnem de plannen?

  • 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de oude MAVO (aan de Derickxkamp).
  • 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de huidige 15 aanleunwoningen (ook aan de Derickxkamp).
  • op de plek van de huidige Beekwal komt een nieuw woongebouw (appartementen voor ouderen die geen of eenvoudige zorg nodig hebben) met ca. 30 extra woonplekken.

Meer weten over dit initiatief van Veluwonen (samen met Riwis)? Bezoek dan de website van Veluwonen.

Rondje centrum

De gemeente Brummen heeft Arcadis gevraagd een eerste idee uit te werken om een herkenbare wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het centrumgebied van Eerbeek. Het resultaat van deze opdracht is een bijzonder boekwerkje met de titel 'Wayfinding Eerbeek'. Op deze pagina leggen we uit wat wayfinding is, hoe iedereen hierover kan meepraten en -denken en wanneer deze vorm van bewegwijzering vorm gaat krijgen.

Wayfinding = bewegwijzering

De gemeente Brummen heeft Arcadis gevraagd een eerste idee uit te werken om een herkenbare wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het centrumgebied van Eerbeek. Zo’n route kan door allerlei objecten in de openbare ruimte herkenbaar zijn. Denk aan de verharding van voet- en fietspaden, richtingaanwijzers en informatieborden. Maar ook aan meubilair, speeltoestellen en hekwerken. Wayfinding is een Engelse term. Er is niet direct één Nederlands woord voor, maar navigeren of bewegwijzering komt in de buurt. Het is het denkproces waarmee mensen zich door een ruimte begeven en een weg vinden. Dit kan door herkenningspunten in de openbare ruimte. Denk aan een kerktoren, een bomenlaan of een plein. Maar ook bewegwijzering kan een hulpmiddel zijn om je te laten begeleiden door die openbare ruimte. 

De gemeenteraad heeft eind 2021 een visie voor het Eerbeekse centrum vastgesteld. Daarin is een logische routing en herkenbare beeldkwaliteit in het dorpshart als uitgangspunt opgenomen. De kunst is om de bezoeker van Eerbeek nog meer te verleiden om een bezoekje te brengen aan het dorpshart. Het is cruciaal om bij het Elis Ligtleeplein een aantrekkelijk ontvangstplein te maken. En vanuit daar een duidelijke routing richting het centrum. Door herkenbaar en verrassend vormgegeven bestrating kun je dit bereiken. Dit aangevuld met de borden, straatmeubilair en andere objecten in de openbare ruimte. In het voorstel dat Arcadis presenteert komt de ligging van Eerbeek bij de Veluwe en het dna van een papierdorp tot uiting. Dit door met papierkunstwerken de Big Five van de Veluwe in het dorpshart een plek te geven. Als we het over de Big 5 hebben, dan gaat het om vijf belangrijke dieren die in Nationaal Park Veluwezoom zijn te spotten: het edelhert, de Schotse hooglanders, de ree, de vos en het everzwijn.

Meepraten? 

Als opdrachtgever deelt de gemeente het idee van Arcadis met zoveel mogelijk mensen. Zo kan iedereen binnenkort het boekwerkje 'Wayfinding Eerbeek' inzien bij het Servicepunt in Eerbeek. Ook wordt het rapport toegestuurd naar de lokale Eerbeekse ondernemers, de dorps- en wijkraden in Eerbeek en andere betrokken organisaties. Tot half maart kan iedereen zijn of haar reactie geven. Dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl. Ook kun je contact opnemen met Thijs Verkaik van de afdeling Fysieke Leefomgeving. Hij is bereikbaar via het centrale telefoonnummer 0575 - 56 82 33.

Waar en wanneer? 

De route die de gemeente voor ogen heeft is in het centrumplan ‘het 8tje’ genoemd. Het is een lus die door het centrum van Eerbeek gaat en openbare ruimtes en pleinen met elkaar verbindt. Startpunt is het Elis Ligtleeplein. Via het Kerstenterrein en het plein aan de Stuijvenburchstraat gaat de route dan door naar De Wasacker en weer terug naar het Elis Ligtleeplein. Als dit plan groen licht krijgt, dan wordt het in de komende jaren in stapjes uitgevoerd. Op het moment dat een bepaald deel van het centrum wordt aangepakt, wordt de ‘wayfinding‘ erin verwerkt. De eerste delen waar dit zichtbaar moet worden zijn bij de spoorzone (grofweg het gebied vanaf het Elis Ligtleeplein tot en met het Kerstenterrein) en bij De Wasacker. Zo krijgt het centrum van Eerbeek in de komende jaren stap voor stap vorm en een uitnodigende uitstraling.