Ga naar de inhoud

Initiatieven

In Eerbeek zijn er ook een groot aannal interessante initiatieven en projecten die het papierdorp een mooie impuls geven.

Project Spoorzone

Samen met meerdere partners werkt de gemeente Brummen aan een plan om de toegang tot de Veluwe beter te spreiden. Met daarbij de spoorzone in Eerbeek als nieuw en belangrijk startpunt voor een bezoek aan de Veluwezoom en de IJsselvallei. Dit regionale plan vormt een belangrijke bouwsteen voor de ruimtelijke inrichtingsvisie voor de spoorzone. Het gaat dan om een gebied langs het spoor (Kerstenterrein, Beekpad en Stationsomgeving). De voorbereiding van deze inrichtingsvisie is in het najaar 2022 gestart.

Eerste participatieavond

Op maandagavond 11 september zijn de eerste contouren voor een invulling voor het Elis Ligtleeplein en het Kerstenterrein met ongeveer 70 belangstellenden gedeeld tijdens een eerste interactieve participatieavond.

Lees een kort verslag van deze avond en bekijk hier de volgende documenten: 

a. presentatie van Arcadis over beide plannen
b. eerste schets mogelijke invulling Elis Ligtleeplein
c. eerste schets mogelijke invulling Kerstenterrein

Er is inmiddels ook een samenvatting gemaakt van de inbreng van de eerste participatieavond. Deze is via de mail gedeeld met de aanwezigen.

Tweede participatieavond

Op maandagavond 30 oktober was er een tweede participatieavond voor belangstellenden. Ongeveer 50 belangstellenden maakte gebruik van een inloopavond in het Tjark Rikscentum. De vernieuwde ontwerpen voor de Spoorzone werden bekeken en besproken met de aanwezige medewerkers van het programma Ruimte voor Eerbeek. Ook werden er weer opmerkingen, toevoegingen en zorgen van de bezoekers genoteerd, die waar mogelijk meegenomen worden in het vervoltraject.

Bekijk hier de posters met schetsen van zowel het Elis Ligtleeplein als het Kerstenterrein

In de komende periode worden de opmerkingen in het ontwerpteam besproken en weer zo goed mogelijk verwerkt in het ontwerp. In de volgende stappen van het proces wordt het ontwerp dan voor goedkeuring aangeboden aan het college en de raad.

Achtergrond

Eerbeek heeft een bijzondere relatie met de Veluwe. De beken en sprengen op de Veluwe hebben aan de basis gestaan van de moderne papierfabricage en de ontwikkeling van Eerbeek als dorp zoals we het nu kennen. Een prachtig verhaal waarin verleden, heden en ook toekomst bij elkaar komen. Dit bijzondere verhaal willen we beter beleefbaar maken voor inwoner én toerist. En een impuls van het toerisme helpt weer om de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in Eerbeek te vergroten. We willen immers bezoekers verleiden om het dorpscentrum van Eerbeek te bezoeken, evenals de IJsselvallei waar onze andere dorpskernen van onze gemeente liggen. Door de toerist vast te houden in onze kernen, verhogen we de gemiddelde bestedingen bij onze ondernemers. Zo zorgt toerisme bijvoorbeeld voor werkgelegenheid, een goed vestigingsklimaat en behoud van ons winkelaanbod. De winkels waar wij als inwoners graag naar toe willen blijven gaan.

Dit alles is een verdieping op het thema toerisme van de reeds vastgestelde centrumvisie en een uitwerking van de dit voorjaar vastgestelde strategie ‘Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen”. In het najaar 2022 zijn we van start gegaan met de eerste inventariserende onderzoeken. Ook kijken we naar of en op welke wijze we eventueel woningen in dit plangebied kunnen toevoegen. Het Woonkader Eerbeek moet hierover duidelijkheid bieden.

In september 2023 is het participatietraject gestart. Op 11 september zijn de eerste contouren voor een ontwerp gepresenteerd. Inwoners en ondernemers krijgen volop de gelegenheid mee te praten over de eerste denkrichtingen en concrete ideeën en wensen in te brengen. Op 30 oktober zijn de uitgewerkte en vernieuwde ontwerpen gepresenteerd tijdens de tweede participatieavond.

Project Burgersterrein

Het Burgersterrein is het grootste braakliggende terrein in het centrum van Eerbeek. Dit terrein wordt grofweg begrensd door de Loubergweg, Stationstraat, De Wasacker en de Stuijvenburchstraat. Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is besloten dat op dit perceel geen logistiek centrum komt. De gemeenteraad heeft vervolgens aangegeven dat het bouwen van woningen dan zeer wenselijk is. Het project Burgersterrein heeft als doel om tot een zorgvuldige invulling van het braakliggende terrein te komen. 

Voorstel voor invulling Burgersterrein

Na een uitgebreid participatietraject presenteert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad drie mogelijke varianten voor invulling van het Burgersterrrein. Dit is verwoord in deze uitgebreide notitie, die in december door de gemeenteraad wordt behandeld. Het is immers aan de gemeenteraad om te bepalen welke variant verder uitgewerkt gaat worden. Het college stelt voor om te kiezen voor variant 1. Dit is ook de uitwerking die tijdens het participatieproces op de meeste steun kon rekenen. 
Lees ook meer in dit nieuwsbericht op onze website.

Samen vorm geven aan Burgersterrein

De voorbereiding van de herinrichting van het Burgersterrein is in het najaar 2022 gestart. Maar het participatietraject is op 4 september 2023 van start gegaan. Ruim 100 belangstellenden bezochten de interactieve participatieavond in het Tjark Rikscentrum. Tijdens die avond werd uigtgelegd wat de stand van zaken is rond het Burgersterrein en welke plannen de gemeente maakt. Centraal daarin stonden drie denkrichtingen; drie mogelijke manieren waarop woningbouw, groen en eventueel bedrijfsruimte kan worden ingepast. Deze denkrichtingen zijn opgesteld door het ontwerpteam Rob Aben (landschapsarchitect) en Tom Berkhout (architect). Lees een kort verslag van deze avond en bekijk de presentatie van het ontwerpteam Aben en BerkhoutBekijk hier de samenvatting en verwerking van de inbreng van de eerste participatieavond.

Op maandagavond 9 oktober bezochten ruim 70 belangstellenden de tweede participatieavond. Daar werd duidelijk uitgelegd hoe de inbreng van de eerste participatieavond is verwerkt. Zo was duidelijk dat op 4 september een grote meerderheid van de aanwezigen een voorkeur had voor de eerste denkrichting, waar wonen in een groene omgeving centraal staat. Deze denkrichting is de afgelopen weken uitgewerkt in een nieuwe schets (variant 4, woonvelden in het landschap), waar wederom drie versies van werden gepresenteerd. Verschillen in deze versies hebben vooral te maken met de eventuele aanwezigheid van een dorpsveld of een papier experience centrum (PEC). Maar ook met de ligging van de te bouwen woningen, het openbaar groen, kleinschalige bedrijvigheid en een veilige verkeerontsluiting op de Loubergweg. Iedereen is via een 'stemformulier' in de gelegenheid gesteld (beargumenteerd) een voorkeur voor een variant kenbaar te maken. 

Achtergrond

Het Burgersterrein is een belangrijk project binnen de pijler leefbaarheid van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Binnen Eerbeek is de vraag naar nieuwe woningen groot. Op het Burgersterrein kunnen veel nieuwe woningen worden toegevoegd in een groene en aantrekkelijk omgeving. Daarnaast zijn er nog verschillende andere wensen en verwachtingen die we een plaats in het proces en het ontwerp proberen te geven. Ook lopen er over een deel van het terrein milieucontouren. Daarom is woningbouw niet overal op het terrein mogelijk. Een ontwerp voor het terrein maken is hierdoor een complexe puzzel. Het Woonkader Eerbeek, waarop iedereen tot en met 3 september uw reactie kon geven, gaat in het najaar 2023 duidelijkheid bieden voor het toevoegen van woningen in dit centrumgebied.

Samen met de Eerbeekse gemeenschap pakken we deze uitdaging in het najaar van 2023 op. Op 4 september en 9 oktober zijn we samen met inwoners en ondernemers aan de slag gegaan. De informatie en ideeën die daarbij zijn opgehaald nemen we mee in de voorstellen die we verder gaan uitwerken. Vermoedelijk op 21 december spreekt de gemeenteraad zich uit over een voorkeursvariant. Wanneer de raad in december een keus maakt, gaat een uitgebreid vervolgtraject starten. De voorkeursvariant vormt dan de basis voor een meer gedetailleerd plan dat in de vorm van een voorlopig ontwerp en uiteindelijk definitief ontwerp is uitgewerkt. 

De volgende stappen in het ontwerpproces zijn dan om te komen tot een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. Die twee instrumenten vormen dan het kader om uiteindelijk bouwvergunningen te verlenen. Bij deze stappen in het proces worden inwoners, ondernemers en belanghebbenden weer intensief betrokken. Ook eerder opgehaalde inbreng die (bijvoorbeeld vanwege het detailniveau) nu nog niet zijn verwerkt, worden er dan weer bij betrokken. Voortvarendheid en zorgvuldigheid gaan bij dit ontwerpproces wat betreft Van de Graaf hand in hand. In de meest optimistische planning gaat eind 2025 of medio 2026 de schop in de grond. 

Woonkader Eerbeek

Ook in het dorp Eerbeek is er een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen. Maar waar bouwen we deze woningen met het oog op een goed woon- en leefklimaat? Een aantal locaties in het centrum van Eerbeek worden namelijk vaak genoemd. Maar zijn dat wel geschikte plekken voor woningen, ook met het oog op de milieuzoneringen van de aanwezige industrie? Het Woonkader Eerbeek gaat hier antwoord op geven. In dit document zijn drie scenario’s uitgewerkt. Daarin zijn oplossingen verwoord om woningen te kunnen ontwikkelen waarbij rekening is gehouden met de geldende milieuzones. Dit kader is in juni door de gemeenteraad besproken. En van 7 juli tot en met 3 september 2023 alle inwoners en ondernemers in Eerbeek een reactie geven op het concept-woonkader. 

Lees meer hierover op deze pagina of lees deze twee pagina's in GemeenteThuis van 7 juli 2023.

Herontwikkeling De Wasacker

Eén van de ontwikkelingen in Eerbeek is bij het winkelcomplex aan de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Daar speelt ook de herinrichting van de openbare ruimte bij De Wasacker. Eigenaar Orange Capital Partners gaat het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om een verbouwing van de Plus Supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Unaniem raadsbesluit over bestemmingsplan

Op donderdag 25 mei 2023 heeft de gemeente unaniem ingestemd met het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling bij de Stuijvenburchstraat en De Wasacker. Bijzonder was ook dat er geen zienswijzen waren ingediend, toen het plan in januari/februari dit jaar ter inzage lag. Er was na het verstrijken van deze inspraaktermijn geen aanleiding om het plan aan te passen. 

Belangrijk hierbij was dat - voordat de plannen definitief zijn gemaakt en de bestemmingsplanprocedure werd opgestart - gemeente en Orange Capital Partners belangstellenden in Eerbeek actief hebben betrokken bij deze ontwikkelingen. Medewerkers van beide organisaties hebben op zaterdag 19 februari 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd. En Orange Capital Partners heeft de direct betrokken ondernemers en huurders al bijgepraat over de huidige plannen. Ook op dinsdagavond 10 januari 2023 werd opnieuw een laagdrempelige informatiebijeenkomst georganiseerd. Voordat het ontwerpberstemmingsplan officieel ter inzage werd gelegd, kon iedereen zich dus laten informeren over de laatste stand van zaken.

Verdere planning

Het bestemmingsplan is officieel gepubliceerd. Belangstellenden hebben nog gelegenheid beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan in te dienen. In het najaar vinden de herinrichtingswerkzaamheden plaats.

Loenenseweg 2

Een locatie die al geruime tijd braak ligt is het perceel Loenenseweg 2 (tegenover de parkeerplaats van de Jumbo). Eigenaar en projectontwikkelaar Draisma uit Apeldoorn wil deze locatie een impuls geven. Dit door de bouw van een appartementencomplex met 22 woningen. Na een lange voorbereidingstijd zijn de plannen gereed. Begin dit jaar (26 januari 2023) stemde de gemeenteraad in met plan door het bestemmingsplan hiervoor vast te stellen. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De woningen zijn in de verkoop en nog dit jaar wordt met de bouw gestart.

Vragen? 

Vragen over dit initiatief kunt u stellen aan Draisma Bouw. Bekijk hiervoor deze pagina op de website van deze projectontwikkelaar. Heeft u vragen over de procedure en het bestemmingsplan? Stel dan uw vraag aan de gemeente. U kunt contact opnemen met de heer Thijs Verkaik

Rondje centrum

De gemeente Brummen heeft Arcadis gevraagd een eerste idee uit te werken om een herkenbare wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het centrumgebied van Eerbeek. Het resultaat van deze opdracht is een bijzonder boekwerkje met de titel 'Wayfinding Eerbeek'. Op deze pagina leggen we uit wat wayfinding is en wanneer deze vorm van bewegwijzering vorm gaat krijgen.

Wayfinding = bewegwijzering

De gemeente Brummen heeft Arcadis gevraagd een eerste idee uit te werken om een herkenbare wandel- en fietsroute te ontwikkelen in het centrumgebied van Eerbeek. Zo’n route kan door allerlei objecten in de openbare ruimte herkenbaar zijn. Denk aan de verharding van voet- en fietspaden, richtingaanwijzers en informatieborden. Maar ook aan meubilair, speeltoestellen en hekwerken. Wayfinding is een Engelse term. Er is niet direct één Nederlands woord voor, maar navigeren of bewegwijzering komt in de buurt. Het is het denkproces waarmee mensen zich door een ruimte begeven en een weg vinden. Dit kan door herkenningspunten in de openbare ruimte. Denk aan een kerktoren, een bomenlaan of een plein. Maar ook bewegwijzering kan een hulpmiddel zijn om je te laten begeleiden door die openbare ruimte. 

De gemeenteraad heeft eind 2021 een visie voor het Eerbeekse centrum vastgesteld. Daarin is een logische routing en herkenbare beeldkwaliteit in het dorpshart als uitgangspunt opgenomen. De kunst is om de bezoeker van Eerbeek nog meer te verleiden om een bezoekje te brengen aan het dorpshart. Het is cruciaal om bij het Elis Ligtleeplein een aantrekkelijk ontvangstplein te maken. En vanuit daar een duidelijke routing richting het centrum. Door herkenbaar en verrassend vormgegeven bestrating kun je dit bereiken. Dit aangevuld met de borden, straatmeubilair en andere objecten in de openbare ruimte. In het voorstel dat Arcadis presenteert komt de ligging van Eerbeek bij de Veluwe en het dna van een papierdorp tot uiting. Dit door met papierkunstwerken de Big Five van de Veluwe in het dorpshart een plek te geven. Als we het over de Big 5 hebben, dan gaat het om vijf belangrijke dieren die in Nationaal Park Veluwezoom zijn te spotten: het edelhert, de Schotse hooglanders, de ree, de vos en het everzwijn.

Waar en wanneer? 

De route die de gemeente voor ogen heeft is in het centrumplan ‘het 8tje’ genoemd. Het is een lus die door het centrum van Eerbeek gaat en openbare ruimtes en pleinen met elkaar verbindt. Startpunt is het Elis Ligtleeplein. Via het Kerstenterrein en het plein aan de Stuijvenburchstraat gaat de route dan door naar De Wasacker en weer terug naar het Elis Ligtleeplein. Op het moment dat een bepaald deel van het centrum wordt aangepakt, wordt de ‘wayfinding‘ erin verwerkt. De eerste delen waar dit zichtbaar moet worden zijn bij de spoorzone (grofweg het gebied vanaf het Elis Ligtleeplein tot en met het Kerstenterrein) en bij De Wasacker. Zo krijgt het centrum van Eerbeek in de komende jaren stap voor stap vorm en een uitnodigende uitstraling. 

Ontwikkeling De Beekwal

Veel ouderen uit Eerbeek willen heel graag in het dorp blijven wonen, ook als er zorg nodig is. De Beekwal vervult daarin een belangrijke rol. Maar wie De Beekwal kent, weet ook dat het gebouw oud wordt. Er zijn tegenwoordig ook andere ideeën en wensen over wonen met zorg. Het mag allemaal wat ruimer en minder ‘tehuis-achtig’. Daarom heeft Veluwonen samen met Riwis Zorg en Welzijn plannen gemaakt voor De Beekwal. Ook het terrein van de oude MAVO hoort hierbij. De gemeente heeft ingestemd met deze plannen. Op dit moment wordt een herziening van het bestemmingsplan voorbereid. Eind januari 2023 zijn direct betrokken via een informatiebijeenkomst in het Tjark Rikscentrum door Veluwonen en gemeente bijgepraat. 

Wat zijn op hoofdlijnem de plannen?

  • 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de oude MAVO (aan de Derickxkamp).
  • 39 nieuwe appartementen (voor ouderen die 24/7 zorg nodig hebben) op de plek van de huidige 15 aanleunwoningen (ook aan de Derickxkamp).
  • op de plek van de huidige Beekwal komt een nieuw woongebouw (appartementen voor ouderen die geen of eenvoudige zorg nodig hebben) met ca. 30 extra woonplekken.

Meer weten over dit initiatief van Veluwonen (samen met Riwis)? Bezoek dan de website van Veluwonen.

Verkenning Eerbeekse Beek

De Eerbeekse beek is een belangrijke dragen van de ontwikkelingen in Eerbeek. In het verleden maar ook anno 2022. 

Lees meer over de ontwikkelingen op de pagina over de visie over het centrum en de beek