Ga naar de inhoud

Initiatieven

In Eerbeek zijn er ook een aantal interessante initiatieven die het papierdorp een mooie impuls geven. 

Herontwikkeling De Wasacker

Een van de ontwikkelingen in Eerbeek is bij het winkelcomplex aan de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek. Daar speelt ook de herinrichting van de openbare ruimte bij De Wasacker. Eigenaar Orange Capital Partners wil het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om een verbouwing van de Plus Supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die recentelijk door de gemeenteraad is vastgesteld.  

Voordat de plannen definitief worden gemaakt en een bestemmingsplanprocedure start, praten gemeente en Orange Capital Partners belangstellenden in Eerbeek bij over deze ontwikkelingen. Medewerkers van beide organisaties hebben op zaterdag 19 februari 2022 een informatiebijeenkomst georganiseerd. En Orange Capital Partners heeft de direct betrokken ondernemers en huurders al bijgepraat over de huidige plannen. 

Verdere planning

De gemeente legt naar verwachting na de zomer 2022 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Ook dan wordt weer een een informatiebijeenkomst gehouden

Project Spoorzone

Het gaat hierom het gebied langs het spoor in het dorpshart van Eerbeek. Dit najaar starten we met de eerste inventariserende onderzoeken. Naar verwachting kunnen we in het voorjaar van 2023 u de eerste contouren voor een ontwerp presenteren. Dan krijgt u ook gelegenheid om hierover mee te praten en uw ideeën in te brengen.

Zodra er meer bekend is over dit initiatief, leest u hier meer over.

Verkenning Eerbeekse Beek

De Eerbeekse beek is een belangrijke dragen van de ontwikkelingen in Eerbeek. In het verleden maar ook anno 2022. 

Lees meer over de ontwikkelingen op de pagina over de visie over het centrum en de beek

Loenenseweg 2

Een locatie die al geruime tijd braak ligt is het perceel Loenenseweg 2 (tegenover de parkeerplaats van de Jumbo). Eigenaar en projectontwikkelaar Draisma uit Apeldoorn wil deze locatie een impuls geven. Dit door de bouw van een appartementencomplex met 22 woningen. Na een lange voorbereidingstijd zijn de plannen in grote lijnen gereed. Op 8 juni 2022 ondertekenden gemeente en Draisma een zogenoemde anterieure overeenkomst. Een belangrijke stap waarmee de projectontwikkelaar voortvarend vervolgstappen kan zetten om de plannen af te ronden en in procedure te brengen. Op 23 augustus 2022 heeft het college ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan voor deze locatie. Vanaf zaterdag 27 augustus ligt deze ter inzage.

Het plan van Draisma Bouw bestaat uit 22 appartementen in verschillende prijsklassen. De goede ligging in het centrum maakt de appartementen uitermate geschikt voor senioren die gelijkvloers én dichtbij de voorzieningen willen wonen. Op de begane grond komt een grote ruimte voor een maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld een gezondheidscentrum. De toekomstige bewoners kunnen parkeren op een terrein achter het gebouw. Voor de zomer heeft Draisma de concept-plannen aan de omwonenden en andere geïnteresseerden gepresenteerd. Ingediende reacties zijn nog meegenomen in de planvorming. Met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan vanaf 27 augustus is de officiële procedure gestart om zienswijzen in te dienen en inbreng te hebben op de beoogde ontwikkeling.  

Na de inzageperiode van 6 weken worden de zienswijzen beantwoord en wordt het ontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt namelijk een besluit over het plan. Op basis van een vastgesteld bestemmingsplan kan Draisma Bouw de benodigde omgevingsvergunningen aanvragen. Als alles volgens planning verloopt kan in het tweede kwartaal van volgend jaar (2023) worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

Inloopbijeenkomst

Op woensdag 7 september organiseren de gemeente Brummen en Draisma Bouw een inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan. Deze vindt plaats in Sportcafé De Bhoele in Eerbeek. Tussen 17.30 en 19.30 uur is iedereen van harte welkom om de bouwplannen in te zien en vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van gemeente en Draisma Bouw 

Impressie

Bekijk hier enkele schetsen van de voorlopige plannen voor het perceel.
- Loenenseweg 2 gevel
- Loenenseweg 2 vogelvlucht

Vragen? 

Vragen over dit initiatief kunt u stellen aan Draisma Bouw. Bekijk hiervoor deze pagina op de website van deze projectontwikkelaar. Heeft u vragen over de procedure en het bestemmingsplan? Stel dan uw vraag aan de gemeente. U kunt contact opnemen met de heer Thijs Verkaik