Ga naar de inhoud

Visie voor het centrum en de Eerbeekse beek

Sinds eind 2018 werken we aan een visie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek. Samen met inwoners, ondernemers en andere partners. Dit heeft geleid tot een structuurvisie die op donderdag 25 november 2021 unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld. Een belangrijke nieuwe stap voor de toekomst van Eerbeek. 

Lees hier de visie:

- definitieve versie van de Visie centrum Eerbeek en Eerbeekse beek (pdf 45mb)

En lees hier nog enkele andere belangrijkste documenten die een rol hebben gespeeld richting en bij de besluitvorming op 25 november 2021.

Snel een beeld van de visie? Download hier de flyer!
- de nota van beantwoording zienswijzen
het raadsvoorstel over de visie (deze is unaniem vastgesteld door de raad)

Een verdere uitwerking...

Inmiddels gaan we weer concrete stappen zetten. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van het braakliggende Burgersterrein, de Spoorzone (inclusief het Kerstenterrein), de ontwikkelingen rondom en herinrichting van De Wasacker, het 'rondje centrum' en het vaststellen van een beleidsregel over wonen in het centrumgebied in Eerbeek (het Woonkader Eerbeek).  

Waarom een visie?

We werken aan een vitaal centrum van Eerbeek. Met de Eerbeekse beek duidelijk in beeld, vanaf de Veluwe tot in het centrum. Het bestemmingsplan Eerbeek biedt voor het centrumgebied ruimte voor ontwikkeling. Marktpartijen maken hier al gebruik van en de eerste plannen zijn in uitvoering. Dat is goed voor het centrum! 

Maar om te komen tot een breed gedragen visie moeten we het bestemmingsplan op onderdelen verder uitwerken. Met inrichtingsvoorstellen voor braakliggende terreinen en de openbare ruimte. Daarnaast spelen er zaken zoals veranderingen in het winkelaanbod. En de groeiende behoefte aan woningen. Uiteindelijk moet de visie één oplossingsrichting bieden voor deze vraagstukken.

Bij de visie maken we een onderscheid tussen de structuurvisie (deel 1) en het uitwerking- en ontwikkelkader (deel 2). Dat doen we omdat de gemeenteraad een besluit neemt over de structuurvisie en het college van B&W over het uitwerking- en ontwikkelkader. 

Wat is er al gedaan?

De voorbereiding van de visie is eind 2018 gestart. Veel inwoners, ondernemers, belangengroepen en anderen hebben ideeën en wensen over het centrum en de beek laten horen. In het voorjaar van 2019 hebben we een pas op de plaats gemaakt. Er was onvoldoende zicht op financiële middelen voor de uitvoering. Dit is er nu wel. De gemeenteraad van Brummen heeft besloten structureel te investeren in Eerbeek. 

In december 2019 zijn de notities ‘Ontwikkeling Eerbeek centrum en Eerbeekse beek’ opgeleverd. Met daarin verkenningen op basis van de verzamelde ideeën en wensen. In 2020 hebben we gewerkt aan het ontwerp van de visie. Dit in overleg met belangrijke lokale partners. Ook hebben we een aantal onderzoeken laten doen. Bijvoorbeeld naar retail, verkeer en parkeren. Alle ideeën, wensen, gesprekken en onderzoeken zijn belangrijke bouwstenen voor het ontwerp van de visie. 

Voorjaar 2021 (van 22 mei tot en met 16 juli) kon iedereen die dat wilde, een reactie geven op de ontwerpvisie. Een visie waarin duidelijk beschreven was wat er met alle wensen en ideeën uit de Eerbeekse samenleving is gedaan. Op dinsdag 12 oktober 2021 heeft het college een besluit genomen over alle reacties en is de visie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. De raad heeft de visie vervolgens unaniem op 25 november 2021 vastgesteld.

Ondernemers willen nu investeren in winkels, horeca en woningen. Die kans moeten we benutten. De visie is daarbij een inspirerend kader voor inwoners, ondernemers en investeerders. En de gemeente investeert op haar beurt in de openbare ruimte. Zo werken we samen aan een vitaal Eerbeek.

Participatie en draagvlak

Van 22 mei tot en met 16 juli 2021 lag de ontwerpvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek voor iedereen ter inzage. In deze acht weken kon iedereen meedenken over en reageren op de visie. Zo hebben we met elkaar de laatste de stap naar een definitieve visie gezet. Door de coronamaatregelen ging het meedenken en -praten vooral digitaal. Bijvoorbeeld via een speciale participatieportaal op onze website. Of via twee digitale klankbordgroepen. Maar dankzij de versoepelingen zijn er gelukkig ook twee fysieke ‘live’ bijeenkomsten georganiseerd in De Korenmolen.

Over de visie

De visie bestaat uit twee delen. Deel 1 is de structuurvisie in de zin van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). Met een structuurvisie kunnen we een aantal belangrijke structuurkeuzes optimaal borgen. Daarbij gaat het vooral om de Retailstructuur, verkeer en parkeren en wonen.

Deel 2 is het uitwerking- en ontwikkelkader. Dit is de uitwerkingen van de structuurvisie in een structuurontwerp, inclusief een kostenraming. Zo weten we ook wat de uitvoering van de visie ongeveer kost. We hebben zelf financiële middelen om het nodige te doen. En we bespreken met partners zoals de provincie en het waterschap of zij ook kunnen bijdragen. Niet alles kan tegelijk. We moeten prioriteiten stellen en plannen in fases uitvoeren. 

Het is aan de gemeenteraad om deel 1 van de structuurvisie voor het centrum van Eerbeek en de Eerbeekse beek vast te stellen. Daarmee ligt er een actueel inspiratie- en toetsingskader. Het kan ondernemers en investeerders inspireren om een stap te zetten. Tegelijkertijd zet ook de gemeente de eerste stappen met een uitwerking en uitvoering van onderdelen van de visie. Een stimulans die het centrum hard nodig heeft.

Er wordt op dit moment nog geen besluit genomen over mogelijkheden voor nieuwe woningbouw in het centrum. De mogelijkheden hiervoor onderzoekt de gemeente samen met de provincie en de papierindustrie. De uitkomst hiervan wordt mede bepaald door de milieuaspecten die samenhangen met de papierindustrie. Dit onderzoek vraagt nog meer tijd.

Ook voor de invulling van het Kerstenterrein wordt nog geen keuze gemaakt. Deze invulling hangt ook af van de uitkomst van het gezamenlijke onderzoek naar nieuwe woningbouwmogelijkheden. Vervolgens kan er een keuze worden gemaakt uit één van de twee varianten voor het Kerstenterrein, een groene of commerciële invulling. Overigens, in alle varianten is er wel parkeergelegenheid op het Kerstenterrein voorzien.

Partners

Bij de voorbereiding van de visie zijn verschillende partners nauw betrokken geweest. Denk hierbij aan de dorps- en wijkraden in Eerbeek/Hall, de ondernemersvereniging, industrie, provincie Gelderland, Veilig Verkeer Nederland, Tennet, Visio, Veiligheidsregio en de Werkgroep Eerbeekse beek.

Meer informatie en documenten