Ga naar de inhoud

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. In de structuurvisie uit 2011 hebben we dit al geconstateerd. 

Het centrumgebied moet beter herkenbaar zijn. Niet zozeer met meer voorzieningen, maar door deze te concentreren en te structureren. En een betekenisvolle omgeving te creëren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de verschillende gebieden moet bijdragen aan de winkelbeleving en het toerisme in het centrum van het dorp.

Plan van Aanpak

Samen met onder andere Dorpsraad Brummen, ondernemers, woningstichting, projectontwikkelaars en andere betrokkenen willen we komen tot een samenhangende aanpak van het centrum van Brummen. De structuurvisie is hierbij het uitgangspunt. In het najaar van 2018 heeft de Dorpsraad de signalen en wensen van inwoners en ondernemers in kaart gebracht. Met deze input in het achterhoofd hebben we een Plan van Aanpak (pdf, 3 MB) gemaakt voor zes deelgebieden, met elk zijn eigen ontwikkelopgave en -kansen:

Financiën

De projecten binnen het Plan van Aanpak bedruipen zichzelf. Per deelgebied waar wordt ontwikkeld is een grondexploitatie opgesteld. De opbrengsten hiervan worden ondergebracht in een bestemmingsreserve. Met de bestemmingsreserve zijn de kosten en opbrengsten van de verschillende (deel)gebieden onderling uitwisselbaar en het biedt de basis om de projecten financieel-administratief te kunnen realiseren zonder extra budget uit de Algemene reserve te halen. De opbrengsten uit de grondexploitaties en de verkoop van panden leveren daarmee het budget om bijvoorbeeld in de openbare ruimte te investeren. 

Planning

 • november 2020: vaststelling Plan van Aanpak door college
 • november 2020: vaststelling bestemmingsplan Troelstralaan
 • december 2020: vaststelling grondexploitatie Graaf van Limburg Stirumplein door gemeenteraad
 • december 2020: vaststelling bestemmingsplan Sperwerstraat
 • winter 2020/2021: ontwerpproces voor Graaf van Limburg Stirumplein
 • voorjaar 2021: voorlopig ontwerp Graaf van Limburg Stirumplein
 • begin 2021: start bouw plan Troelstralaan
 • zomer 2021: definitief ontwerp Graaf van Limburg Stirumplein
 • najaar/winter 2021: start bestemmingsplanprocedure Graaf van Limburg Stirumplein
 • 2021 en verder: op onderdelen wijzigen van de vigerende structuurvisie
 • 2022 en verder: uitvoering plannen

Nieuws

Lees de extra pagina's in GemeenteThuis over Centrumplan Brummen: