Ga naar de inhoud

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. In de structuurvisie uit 2011 hebben we dit al geconstateerd.  

Het centrumgebied moet beter herkenbaar zijn. Niet zozeer met meer voorzieningen, maar door deze te concentreren en te structureren. En een betekenisvolle omgeving te creëren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de verschillende gebieden dus. Die bijdraagt aan de winkelbeleving en het toerisme in het centrum van het dorp.

Plan van Aanpak

We werken aan een samenhangende aanpak van het centrum van Brummen. Samen met onder andere Dorpsraad Brummen, ondernemers, woningstichting, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. De structuurvisie is hierbij het uitgangspunt. In het najaar van 2018 heeft de Dorpsraad de signalen en wensen van inwoners en ondernemers in kaart gebracht. Met deze input in het achterhoofd hebben we een Plan van Aanpak (pdf, 3 MB) gemaakt voor zes deelgebieden. Elk met zijn eigen ontwikkelopgave en -kansen:

Financiën

De projecten bedruipen zichzelf. Per deelgebied is een grondexploitatie opgesteld. De opbrengsten hiervan komen in een bestemmingsreserve. Met deze bestemmingsreserve zijn de kosten en opbrengsten van de verschillende gebieden onderling uitwisselbaar. En het biedt de basis om de projecten te realiseren zonder extra budget uit de Algemene reserve te halen. Met de opbrengsten uit de grondexploitaties en de verkoop van panden kunnen we dus bijvoorbeeld de inrichting van de openbare ruimte betalen. 

Mijlpalen en planning

  • november 2020: vaststelling Plan van Aanpak
  • begin 2021: start bouw plan Troelstralaan
  • november 2022: sloop en start bouw Meidoornlaan
  • december 2022: start bouw woningen Sperwerstraat 
  • februari 2023: definitief ontwerp Graaf van Limburg Stirumplein
  • voorjaar/zomer 2023: start bestemmingsplanprocedure Graaf van Limburg Stirumplein
  • 2023 en verder: op onderdelen wijzigen van de vigerende structuurvisie
  • 2023 en verder: uitvoering plannen

Nieuws

Lees de extra pagina's in GemeenteThuis over Centrumplan Brummen:

Achtergrondinformatie