Ga naar de inhoud

Over Centrumplan Brummen

Het centrum van Brummen is een dynamische plek met een eigen identiteit. Maar het kan wel een impuls gebruiken. In de structuurvisie uit 2011 hebben we dit al geconstateerd. 

Het centrumgebied moet beter herkenbaar zijn. Niet zozeer met meer voorzieningen, maar door deze te concentreren en te structureren. En een betekenisvolle omgeving te creëren, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Een duurzame, toekomstgerichte inrichting van de verschillende gebieden moet bijdragen aan de winkelbeleving en het toerisme in het centrum van het dorp.

Plan van Aanpak

Samen met onder andere Dorpsraad Brummen, ondernemers, woningstichting, projectontwikkelaars en andere betrokkenen willen we komen tot een samenhangende aanpak van het centrum van Brummen. De structuurvisie is hierbij het uitgangspunt. In het najaar van 2018 heeft de Dorpsraad de signalen en wensen van inwoners en ondernemers in kaart gebracht. Met deze input in het achterhoofd hebben we een Plan van Aanpak gemaakt voor zeven deelgebieden, met elk zijn eigen ontwikkelopgave en -kansen:

Financiën

De deelgebieden hangen onderling met elkaar samen en de ontwikkelingen zijn financieel van elkaar afhankelijk.

Planning

  • juli 2019: vaststellen Plan van Aanpak door college
  • augustus/september 2019: voorlopig ontwerp Marktplein en Ambachtstraat
  • najaar 2019: voorbereiding realisatie definitief Marktplein en Ambachtstraat en voorbereiding uitvoering
  • najaar 2019: vaststelling bestemmingsplannenvoormalige schoollocaties.
  • voorjaar 2020: voorlopig ontwerp Graaf van Limburg Stirumplein
  • 2020 en verder: uitvoering van de plannen
  • 2020 en verder: op onderdelen wijzigen van de vigerende structuurvisie