Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan

Op donderdagavond 15 maart 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan, inclusief een zestal amendementen, vastgesteld. Met het plan ging het denkbeeldige slot van Eerbeek af en kwam er weer ruimte voor allerlei ontwikkelingen. Denk daarbij aan ontwikkelingen op het bedrijventerrein Eerbeek-Zuid, het versterken van het dorpscentrum, de bouw van een scholencluster aan de Lorentzstraat en herontwikkeling en bouw van woningen. De wijzigingen die de gemeenteraad op 15 maart 2018 in het plan heeft aangebracht hebben te maken met het verbreden van de detailhandelsbestemming voor het Oranje Nassauplein, het vergroten van het oppervlak voor detailhandel op de locatie Hoek Illinckstraat-Stuijvenburchstraat, het toevoegen van een persoonsgebonden overgangsrecht voor de recreatiewoningen aan de Tullekenweg en het aanvullen van drie wijzigingsbevoegdheden waardoor de gemeenteraad ook actief geraadpleegd wordt bij het wijzigen van een specifiek perceel. 

Uitspraak Raad van State

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan voor Eerbeek werden 26 beroepschriften ingesteld. In september 2019 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan. In deze extra pagina in GemeenteThuis van 18 oktober 2019 leest u de impact van deze uitspraak. 

Besluit over geluid

Van belang is ook het door het college op 9 januari 2019 genomen besluit over hogere grenswaarden Wet geluidhinder. Dit besluit heeft een directe relatie met het bestemmingsplan, omdat er in dit plan sprake is van een wijziging van de geluidzone van het industrieterrein. Het gezoneerde deel is beperkt tot de papier- en kartonindustrie en verdeeld in twee industrieterreinen. De overige bedrijven en een aantal woningen komen hiermee buiten het gezoneerde industrieterrein te vallen. Hierbij wordt ook de bestaande geluidzone verkleind. Het college heeft op grond van de Wet geluidhinder hogere waarden vastgesteld voor alle woningen die zich binnen de gewijzigde zone bevinden en waarvoor niet eerder een hogere waarde werd vastgesteld. Ook wordt een aantal eerder vastgestelde of van rechtswege verkregen maximaal toelaatbare geluidsbelastingen verlaagd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en alle bijbehorende stukken, het besluit hogere grenswaarden en het PlanMER zijn hieronder te raadplegen, maar ook via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor vragen kan men contact opnemen met Marius ten Voorde. Hij is adviseur RO procedures bij de gemeente en bereikbaar via telefoonnummer (0575) 56 85 17 en via zijn mailadres m.tenvoorde@brummen.nl.

Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Vaststellingsbesluit.pdf PDF 1 MB Download
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Planregels.pdf PDF 3 MB Download
Bijlage_1__Kleinschalige_beroeps-_en_bedrijfsmatige_activiteiten_aan_huis.pdf PDF 1 MB Download
Bijlage_2__Staat_van_bedrijfsactiviteiten.pdf PDF 66 KB Download
Bijlage_3__Staat_van_bedrijfsactiviteiten_-_functiemenging_-_1.pdf PDF 13 KB Download
Bijlage_4__Staat_van_bedrijfsactiviteiten_-_functiemenging_-_2.pdf PDF 20 KB Download
Bijlage_5__Staat_van_bedrijfsactiviteiten_-_functiemenging_-_3.pdf PDF 16 KB Download
Bijlage_6__Standplaatsen.pdf PDF 3 MB Download
Bijlage_7__Dwarsprofiel_1.pdf PDF 10 KB Download
Bijlage_8__Dwarsprofiel_2.pdf PDF 6 KB Download
Bijlage_9__Dwarsprofiel_3.pdf PDF 80 KB Download
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Toelichting.pdf PDF 27 MB Download
Bijlage_1__Samenvatting_bij_planMER.pdf PDF 1 MB Download
Bijlage_2__PlanMER.pdf PDF 11 MB Download
Bijlage_3__Aanvulling_planMER.pdf PDF 3 MB Download
Bijlage_4__Bijlage_bij_MER_A3_Verkeersgegevens.pdf PDF 1 MB Download
Bijlage_5__Bijlage_bij_MER_A4_Nut_en_noodzaak_woningbouw.pdf PDF 404 KB Download
Bijlage_6__Bijlage_bij_MER_A5_Nut_en_noodzaak_Logistiek_Centrum.pdf PDF 383 KB Download
Bijlage_7__Bijlage_bij_MER_A6_Bronmaatregelenonderzoek_geur_papierindustrie.pdf PDF 2 MB Download
Bijlage_8__Bijlage_bij_MER_A7_Telefonisch_leefbaarheidsonderzoek_Eerbeek.pdf PDF 2 MB Download
Bijlage_9__Bijlage_bij_MER_A8_Geluidonderzoeken.pdf PDF 25 MB Download
Bijlage_10__Bijlage_bij_MER_A9_Cultuurhistorische_onderlegger_Eerbeek.pdf PDF 2 MB Download
Bijlage_11__Bijlage_bij_MER_A10_Notitie_Reikwijdte_en_Detailniveau_PlanMER.pdf PDF 4 MB Download
Bijlage_12__Bijlage_bij_MER_A11_Advies_Commissie_m.e.r.pdf PDF 988 KB Download
Bijlage_13__Bijlage_bij_MER_A12_Reactienota_zienswijzen_NRD.pdf PDF 667 KB Download
Bijlage_14__Bijlage_bij_MER_A14_Memo_Eerbeek_Zuid.pdf PDF 3 MB Download
Bijlage_15__Bijlage_bij_MER_A16_Notitie_vergunde_versus_actuele_geurbelasting.pdf PDF 2 MB Download
Bijlage_16__Vrachtverkeer_als_gevolg_van_Mayr_Melnhof.pdf PDF 437 KB Download
Bijlage_17__Milieuaspectenstudie_Coldenhovenseweg_77.pdf PDF 18 MB Download
Bijlage_18__Ruimtelijke_onderbouwing_supermarkt_Loenenseweg_3.pdf PDF 18 MB Download
Bijlage_19__Akoestisch_onderzoek_Octavo.pdf PDF 6 MB Download
Bijlage_20__Woningbouwprogramma_Eerbeek.pdf PDF 242 KB Download
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Bijlage_21__Onderzoek_industrielawaai_t.b.v._bestemmingsplan.pdf PDF 4 MB Download
Bijlage_22__Advies_geluidnormen_bedrijven_Eerbeek_Zuid.pdf PDF 4 MB Download
Bijlage_23__Controlemeting_trillingen_als_gevolg_van_Mayr_Melnhof.pdf PDF 1 MB Download
Bijlage_24__Controlemeting_trillingen_als_gevolg_van_DS_Smith_De_Hoop.pdf PDF 994 KB Download
Bijlage_25__Trillingsonderzoek_in_woningen_Volmolenweg_1__4_en_8.pdf PDF 5 MB Download
Bijlage_26__Trillingshinder_wegverkeer.pdf PDF 364 KB Download
Bijlage_27__Onderzoek_externe_veiligheid.pdf PDF 715 KB Download
Bijlage_28__Akoestisch_onderzoek_Mayr_Melnhof.pdf PDF 1,003 KB Download
Bijlage_29__Reactienota_vooroverleg_en_zienswijzen.pdf PDF 4 MB Download
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Verbeelding-overzicht.pdf PDF 4 MB Download
Verbeelding-deel_1-5.pdf PDF 635 KB Download
Verbeelding-deel_2-5.pdf PDF 837 KB Download
Verbeelding-deel_3-5.pdf PDF 1 MB Download
Verbeelding-deel_4-5.pdf PDF 2 MB Download
Verbeelding-deel_5-5.pdf PDF 2 MB Download
Downloads
TitelTypeGrootteDownload
Besluit_Hogere_waarde_Industrielawaai_website.pdf PDF 213 KB Download
Bijlagen_hogere_waardenbesluit_website.pdf PDF 16 MB Download
Reactienota_Hogere_waarde_Industrielawaai_zonder_adressen_WGH_INT17.3121.pdf PDF 431 KB Download